Categories
Pop

Cui Yi Ren Jian 翠意人间 Cui Meaning Of Human Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zi Mi 子弥

Chinese Song Name: Cui Yi Ren Jian 翠意人间
English Tranlation Name: Cui Meaning Of Human
Chinese Singer: Zi Mi 子弥
Chinese Composer: Xiao Er 潇儿
Chinese Lyrics: Nan Qi 南岐

Cui Yi Ren Jian 翠意人间 Cui Meaning Of Human Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zi Mi 子弥

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

qīng tíng xiù dé hàn xiāng yuǎn zhēng zài huā zhī mián  
蜻   蜓   嗅  得 菡  香    远   争    在  花  枝  眠    
qīng zhú xiǎo jìng shēng xiá yān  
青   竹  小   径   生    霞  烟   
qiáo biān liǔ chuī luò shí jiàn  
桥   边   柳  吹   落  石  涧    
qī shēn shī jù de yàn què piān piān xià shū juàn  
栖 身   诗  句 的 燕  雀  翩   翩   下  书  卷    
lù guò shào nián de bǐ jiān  
路 过  少   年   的 笔 尖    
lái shí xián yì zhǐ yún jiān  
来  时  衔   一 纸  云  笺    
zhǐ jiān shǔ qì luò shàn miàn  
指  间   暑  气 落  扇   面    
yī xī chán shēng bàn qiū qiān  
依 稀 蝉   声    伴  秋  千    
xiāng jiāo xī yǒu yí zhào miàn  
相    交   溪 友  一 照   面    
jì qiān shān cǐ qù jīng nián  
寄 千   山   此 去 经   年    
yè sè qīng qīng pèng yì zhǎn  
夜 色 轻   轻   碰   一 盏    
qiān lǐ guì yǐng de chán juān  
千   里 桂  影   的 婵   娟    
dǎ fān xīng hé de liàn yàn hú miàn chù yáo jiàn  
打 翻  星   河 的 潋   滟  湖 面   处  遥  见    
yíng huǒ piān ài tā yī shān  
萤   火  偏   爱 她 衣 衫    
rǎn rǎn liú guāng yú dēng qián  
苒  苒  流  光    渔 灯   前    
shí dé líng huā lián yè jiàn zuò yóu yú wū yán  
拾  得 菱   花  莲   叶 间   作  游  鱼 屋 檐   
qīng tíng xiù dé hàn xiāng yuǎn zhēng zài huā zhī mián  
蜻   蜓   嗅  得 菡  香    远   争    在  花  枝  眠    
qīng zhú xiǎo jìng shēng xiá yān  
青   竹  小   径   生    霞  烟   
qiáo biān liǔ chuī luò shí jiàn  
桥   边   柳  吹   落  石  涧    
qī shēn shī jù de yàn què piān piān xià shū juàn  
栖 身   诗  句 的 燕  雀  翩   翩   下  书  卷    
lù guò shào nián de bǐ jiān  
路 过  少   年   的 笔 尖    
lái shí xián yì zhǐ yún jiān  
来  时  衔   一 纸  云  笺    
zhǐ jiān shǔ qì luò shàn miàn  
指  间   暑  气 落  扇   面    
yī xī chán shēng bàn qiū qiān  
依 稀 蝉   声    伴  秋  千    
xiāng jiāo xī yǒu yí zhào miàn  
相    交   溪 友  一 照   面    
jì qiān shān cǐ qù jīng nián  
寄 千   山   此 去 经   年    
yè sè qīng qīng pèng yì zhǎn  
夜 色 轻   轻   碰   一 盏    
qiān lǐ guì yǐng de chán juān  
千   里 桂  影   的 婵   娟    
dǎ fān xīng hé de liàn yàn hú miàn chù yáo jiàn  
打 翻  星   河 的 潋   滟  湖 面   处  遥  见    
yíng huǒ piān ài tā yī shān  
萤   火  偏   爱 她 衣 衫    
rǎn rǎn liú guāng yú dēng qián  
苒  苒  流  光    渔 灯   前    
shí dé líng huā lián yè jiàn zuò yóu yú wū yán  
拾  得 菱   花  莲   叶 间   作  游  鱼 屋 檐   
xì yǔ chuī huā de yōu rán  
细 雨 吹   花  的 悠  然   
liú yún màn shēng zài jiāng biān  
流  云  漫  生    在  江    边    
bēi dǐ méi zǐ jiǔ xiāng tián chá yǔ màn màn jiān  
杯  底 梅  子 酒  香    甜   茶  雨 慢  慢  煎    
yáo tiǎo qīng shān shī wǎn yān  
窈  窕   青   山   湿  晚  烟   
yí mèng luò zài tā zuì yǎn  
一 梦   落  在  她 醉  眼   
dù tóu qīng fēng xì guī zhōu shǎng cuì yì rén jiān 
渡 头  清   风   系 归  舟   赏    翠  意 人  间   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.