Thursday, February 29, 2024
HomePopCi Ye Jiang Zhan 此夜将战 The Night Will Fight Lyrics 歌詞 With...

Ci Ye Jiang Zhan 此夜将战 The Night Will Fight Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ren Yi Da Ren 人衣大人

Chinese Song Name: Ci Ye Jiang Zhan 此夜将战
English Translation Name: The Night Will Fight 
Chinese Singer: Ren Yi Da Ren 人衣大人
Chinese Composer: Xi Men Zhen 西门振
Chinese Lyrics: Ding Er 町尔

Ci Ye Jiang Zhan 此夜将战 The Night Will Fight Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ren Yi Da Ren 人衣大人

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

cái fàng zhú zhì guān shān 
才  放   逐  至  关   山   
jiù cuī xī fēng sù zài jīn wǎn 
就  催  西 风   宿 在  今  晚  
tàn   àn yún yā chéng bù kěn tàn 
叹    暗 云  压 城    不 肯  叹  
réng yǒu jīn gē tiě mǎ 
仍   有  金  戈 铁  马 
guān wài děng dé yì xìng lán shān 
关   外  等   得 意 兴   阑  珊   
màn   zhàn gǔ wèi zhì hái qǐng màn 
慢    战   鼓 未  至  还  请   慢  
dà dào huáng shā zǒng xiàng qīng tiān 
大 道  黄    沙  总   向    青   天   
jiè xiē xǔ huì àn 
借  些  许 晦  暗 
háo jiǔ yí zhì   jiù zhào chè chén huán 
豪  酒  一 掷    就  照   彻  尘   寰   
zhàn   dāng cǐ yè jiāng zhàn 
战     当   此 夜 将    战   
shì diāo gōng huì wǎn 
是  雕   弓   会  挽  
shì wǒ bù yǐn jí hān 
是  我 不 饮  即 酣  
shì jiǎo shēng mǎn dì   bái cǎo chuī luàn 
是  角   声    满  地   白  草  吹   乱   
réng yǒu fēng huǒ cháng yān lì yú cè pàn 
仍   有  烽   火  长    烟  立 于 侧 畔  
shì yàn luò píng chuān 
是  雁  落  平   川    
shì fēng shuāng jiān héng guàn 
是  风   霜     间   横   贯   
shì cháng dāo chū qiào   bù zhī yuè mǎn 
是  长    刀  出  鞘     不 知  月  满  
zhí zhì xīng fēng sǎn màn réng yāo bǎi zhàn 
直  至  腥   风   散  漫  仍   邀  百  战   
cái fàng zhú zhì guān shān 
才  放   逐  至  关   山   
jiù cuī xī fēng sù zài jīn wǎn 
就  催  西 风   宿 在  今  晚  
tàn   àn yún yā chéng bù kěn tàn 
叹    暗 云  压 城    不 肯  叹  
réng yǒu jīn gē tiě mǎ 
仍   有  金  戈 铁  马 
guān wài děng dé yì xìng lán shān 
关   外  等   得 意 兴   阑  珊   
màn   zhàn gǔ wèi zhì hái qǐng màn 
慢    战   鼓 未  至  还  请   慢  
dà dào huáng shā zǒng xiàng qīng tiān 
大 道  黄    沙  总   向    青   天   
jiè xiē xǔ huì àn 
借  些  许 晦  暗 
háo jiǔ yí zhì   jiù zhào chè chén huán 
豪  酒  一 掷    就  照   彻  尘   寰   
zhàn   dāng cǐ yè jiāng zhàn 
战     当   此 夜 将    战   
shì diāo gōng huì wǎn 
是  雕   弓   会  挽  
shì wǒ bù yǐn jí hān 
是  我 不 饮  即 酣  
shì jiǎo shēng mǎn dì   bái cǎo chuī luàn 
是  角   声    满  地   白  草  吹   乱   
réng yǒu fēng huǒ cháng yān lì yú cè pàn 
仍   有  烽   火  长    烟  立 于 侧 畔  
shì yàn luò píng chuān 
是  雁  落  平   川    
shì fēng shuāng jiān héng guàn 
是  风   霜     间   横   贯   
shì cháng dāo chū qiào   bù zhī yuè mǎn 
是  长    刀  出  鞘     不 知  月  满  
zhí zhì xīng fēng sǎn màn réng yāo bǎi zhàn 
直  至  腥   风   散  漫  仍   邀  百  战   
shì shēng wéi píng fán 
是  生    为  平   凡  
shì huí shǒu bú jiàn àn 
是  回  首   不 见   岸 
shì yǐn bīng shí nián   rè xuè fèi luàn 
是  饮  冰   十  年     热 血  沸  乱   
jǐn wò dāo qiāng gōng jiàn xìn yǎng shēng huán 
紧  握 刀  枪    弓   箭   信  仰   生    还   
shì chéng kōng yóu àn 
是  澄    空   犹  暗 
shì duàn hóng shēng nián zhuǎn 
是  断   鸿   声    辗   转    
shì shēng yú jiāng nán   shēn sǐ biān guān 
是  生    于 江    南    身   死 边   关   
céng jīng pāi biàn lán gān rú jīn bǐ àn 
曾   经   拍  遍   阑  干  如 今  彼 岸 
shì cháng huái wàng duàn 
是  长    淮   望   断   
shì sāng tián qiān wàn bān 
是  桑   田   千   万  般  
shì shēn zhàn shù nián   yóu jì dāng wǎn 
是  身   战   数  年     犹  记 当   晚  
ér jīn fēng yǔ ān zài shù shǒu biān guān 
而 今  风   雨 安 在  戍  守   边   关   
shì shà xuè chún pàn 
是  歃  血  唇   畔  
shì tiě qí ān rú shān 
是  铁  骑 安 如 山   
shì bǎi nián qiān fān   réng néng cè pàn 
是  百  年   千   帆    仍   能   侧 畔  
rù mèng tiě mǎ bīng hé cǐ yè jiāng zhàn 
入 梦   铁  马 冰   河 此 夜 将    战   

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags