Wednesday, February 21, 2024
HomePopCi Sheng Wu Ming 此生无名 Nameless In This Life Lyrics 歌詞 With...

Ci Sheng Wu Ming 此生无名 Nameless In This Life Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xiao Qu Er 小曲儿

Chinese Song Name:Ci Sheng Wu Ming 此生无名 
English Translation Name:Nameless In This Life 
Chinese Singer: Xiao Qu Er 小曲儿
Chinese Composer:Zhe Xiao Sheng 著小生 zoki 
Chinese Lyrics:Hui Min Yao 徽敏瑶

Ci Sheng Wu Ming 此生无名 Nameless In This Life Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xiao Qu Er 小曲儿

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

xíng zhì rì mù   chéng bài mò lùn 
行   至  日 暮   成    败  莫 论  
guī tú yuǎn   pāo jìn qián chén 
归  途 远     抛  尽  前   尘   
jiǔ guò sān xún   jié rán yì shēn 
酒  过  三  巡    孑  然  一 身   
yí zuì píng shēng   dà mèng wú hén 
一 醉  平   生      大 梦   无 痕  
nán píng fēng qǐ   wén zhōng dào huáng hūn 
南  屏   风   起   闻  钟    到  黄    昏  
qīng fēng zuǒ jiǔ   yǐn jìn qiān zūn 
青   峰   佐  酒    饮  尽  千   樽  
kāng kǎi qīng bēi   jìng hào rán qián kūn 
慷   慨  倾   杯    敬   浩  然  乾   坤  
tí jiàn yí qù zì jué chén 
提 剑   一 去 自 绝  尘   
zhèn bái yī   dǒu luò xīng chén 
振   白  衣   抖  落  星   辰   
shuāng qīng lù zhòng   bù zhān shēn 
霜     轻   露 重      不 沾   身   
yīng xióng guī chù   hé xū wèn 
英   雄    归  处    何 须 问  
xiá yì dé quán yě xìng shèn 
侠  义 得 全   也 幸   甚   
cǐ shēn wú míng   tiān dì zhōng hún 
此 身   无 名     天   地 忠    魂  
cǐ jiàn chì xuè jiāo rèn 
此 剑   赤  血  浇   刃  
lái qù cōng cōng   fēng guò wú hén 
来  去 匆   匆     风   过  无 痕  
wéi   cǐ jiān hào qì cháng cún 
唯    此 间   浩  气 长    存  
shuí bù cén nián shào   liàn hóng chén 
谁   不 曾  年   少     恋   红   尘   
dǎ mǎ rù jiāng hú   yì chén lún 
打 马 入 江    湖   一 沉   沦  
zhǔ jiǔ lùn jiàn   kuài yì ài hèn 
煮  酒  论  剑     快   意 爱 恨  
xiào yán nán jī cǐ shēn 
笑   言  难  羁 此 身   
xíng zhì rì mù   chéng bài mò lùn 
行   至  日 暮   成    败  莫 论  
guī tú yuǎn   pāo jìn qián chén 
归  途 远     抛  尽  前   尘   
jiǔ guò sān xún   jié rán yì shēn 
酒  过  三  巡    孑  然  一 身   
yí zuì píng shēng   dà mèng wú hén 
一 醉  平   生      大 梦   无 痕  
nán píng fēng qǐ   wén zhōng dào huáng hūn 
南  屏   风   起   闻  钟    到  黄    昏  
qīng fēng zuǒ jiǔ   yǐn jìn qiān zūn 
青   峰   佐  酒    饮  尽  千   樽  
kāng kǎi qīng bēi   jìng hào rán qián kūn 
慷   慨  倾   杯    敬   浩  然  乾   坤  
tí jiàn yí qù zì jué chén 
提 剑   一 去 自 绝  尘   
zhèn bái yī   dǒu luò xīng chén 
振   白  衣   抖  落  星   辰   
shuāng qīng lù zhòng   bù zhān shēn 
霜     轻   露 重      不 沾   身   
yīng xióng guī chù   hé xū wèn 
英   雄    归  处    何 须 问  
xiá yì dé quán yě xìng shèn 
侠  义 得 全   也 幸   甚   
cǐ shēn wú míng   tiān dì zhōng hún 
此 身   无 名     天   地 忠    魂  
cǐ jiàn chì xuè jiāo rèn 
此 剑   赤  血  浇   刃  
lái qù cōng cōng   fēng guò wú hén 
来  去 匆   匆     风   过  无 痕  
wéi   cǐ jiān hào qì cháng cún 
唯    此 间   浩  气 长    存  
shuí bù cén nián shào   liàn hóng chén 
谁   不 曾  年   少     恋   红   尘   
dǎ mǎ rù jiāng hú   yì chén lún 
打 马 入 江    湖   一 沉   沦  
zhǔ jiǔ lùn jiàn   kuài yì ài hèn 
煮  酒  论  剑     快   意 爱 恨  
xiào yán nán jī cǐ shēn 
笑   言  难  羁 此 身   
xíng zhì rì mù   chéng bài mò lùn 
行   至  日 暮   成    败  莫 论  
guī tú yuǎn   pāo jìn qián chén 
归  途 远     抛  尽  前   尘   
jiǔ guò sān xún   jié rán yì shēn 
酒  过  三  巡    孑  然  一 身   
yí zuì píng shēng   dà mèng wú hén 
一 醉  平   生      大 梦   无 痕  
shuí bù cén nián shào   liàn hóng chén 
谁   不 曾  年   少     恋   红   尘   
dǎ mǎ rù jiāng hú   yì chén lún 
打 马 入 江    湖   一 沉   沦  
zhǔ jiǔ lùn jiàn   kuài yì ài hèn 
煮  酒  论  剑     快   意 爱 恨  
xiào yán nán jī cǐ shēn 
笑   言  难  羁 此 身   
xíng zhì rì mù   chéng bài mò lùn 
行   至  日 暮   成    败  莫 论  
guī tú yuǎn   pāo jìn qián chén 
归  途 远     抛  尽  前   尘   
jiǔ guò sān xún   jié rán yì shēn 
酒  过  三  巡    孑  然  一 身   
yí zuì píng shēng   dà mèng wú hén 
一 醉  平   生      大 梦   无 痕  

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags