Sunday, December 3, 2023
HomePopCi Pai Ming 词牌名 Names Of The Tunes To Which Ci Poems...

Ci Pai Ming 词牌名 Names Of The Tunes To Which Ci Poems Are Composed Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ye Luo Luo 叶洛洛

Chinese Song Name:Ci Pai Ming 词牌名
English Translation Name:Names Of The Tunes To Which Ci Poems Are Compose
Chinese Singer: Ye Luo Luo 叶洛洛
Chinese Composer:Li Tian Yang 李天阳
Chinese Lyrics:Li Tian Yang 李天阳

Ci Pai Ming 词牌名 Names Of The Tunes To Which Ci Poems Are Composed Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ye Luo Luo 叶洛洛

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

huàn xī shā pú sà mán 
浣   溪 沙  菩 萨 蛮  
xī jiāng yuè wàng jiāng nán 
西 江    月  望   江    南  
zhè gū tiān lín jiāng xiān 
鹧  鸪 天   临  江    仙   
zhǎng xiàng sī shēng shēng màn 
长    相    思 声    声    慢  
yú měi rén xiāng jiàn huān 
虞 美  人  相    见   欢   
fèng huáng tái shàng yì suǒ chuāng hán 
凤   凰    台  上    忆 锁  窗     寒  
dié liàn huā làng táo shā 
蝶  恋   花  浪   淘  沙  
wǔ líng chūn jiě lián huán 
武 陵   春   解  连   环   
zhé yáng liǔ xìng huā tiān 
折  杨   柳  杏   花  天   
xī hú yǔ zhōng huā màn 
西 湖 雨 中    花  慢  
yì nán wàng chóu yǐ lán 
意 难  忘   愁   倚 栏  
jīn rén pěng lù pán yáng zhōu màn 
金  人  捧   露 盘  扬   州   慢  
gǔ jì yì jiāng chūn shuǐ 
古 记 一 江    春   水   
èr shí sì huì sān tái chūn qǔ 
二 十  四 会  三  台  春   曲 
líng lóng sì fàn jiāng yuè jiàn zhòng shān 
玲   珑   四 犯  江    月  见   重    山   
qíng cí shuǐ diào gē tóu 
情   词 水   调   歌 头  
dà jiāng dōng qù xiǎo zhèn xī fàn 
大 江    东   去 小   镇   西 犯  
xíng lù nán 
行   路 难  
fāng cǎo gāo shān liú shuǐ 
芳   草  高  山   流  水   
dòng tíng chūn sè jīn bì fú róng 
洞   庭   春   色 金  壁 芙 蓉   
yú yóu chūn shuǐ xī huā chūn qí zǎo màn 
鱼 游  春   水   惜 花  春   起 早  慢  
shàng xiǎo lóu xià shuǐ chuán 
上    小   楼  下  水   船    
qiān qiū wàn suì guī qù nán 
千   秋  万  岁  归  去 难  
huàn xī shā pú sà mán 
浣   溪 沙  菩 萨 蛮  
xī jiāng yuè wàng jiāng nán 
西 江    月  望   江    南  
zhè gū tiān lín jiāng xiān 
鹧  鸪 天   临  江    仙   
zhǎng xiàng sī shēng shēng màn 
长    相    思 声    声    慢  
yú měi rén xiāng jiàn huān 
虞 美  人  相    见   欢   
fèng huáng tái shàng yì suǒ chuāng hán 
凤   凰    台  上    忆 锁  窗     寒  
dié liàn huā làng táo shā 
蝶  恋   花  浪   淘  沙  
wǔ líng chūn jiě lián huán 
武 陵   春   解  连   环   
zhé yáng liǔ xìng huā tiān 
折  杨   柳  杏   花  天   
xī hú yǔ zhōng huā màn 
西 湖 雨 中    花  慢  
yì nán wàng chóu yǐ lán 
意 难  忘   愁   倚 栏  
jīn rén pěng lù pán yáng zhōu màn 
金  人  捧   露 盘  扬   州   慢  
gǔ jì yì jiāng chūn shuǐ 
古 记 一 江    春   水   
èr shí sì huì sān tái chūn qǔ 
二 十  四 会  三  台  春   曲 
líng lóng sì fàn jiāng yuè jiàn zhòng shān 
玲   珑   四 犯  江    月  见   重    山   
qíng cí shuǐ diào gē tóu 
情   词 水   调   歌 头  
dà jiāng dōng qù xiǎo zhèn xī fàn 
大 江    东   去 小   镇   西 犯  
xíng lù nán 
行   路 难  
fāng cǎo gāo shān liú shuǐ 
芳   草  高  山   流  水   
dòng tíng chūn sè jīn bì fú róng 
洞   庭   春   色 金  壁 芙 蓉   
yú yóu chūn shuǐ xī huā chūn qí zǎo màn 
鱼 游  春   水   惜 花  春   起 早  慢  
shàng xiǎo lóu xià shuǐ chuán 
上    小   楼  下  水   船    
qiān qiū wàn suì guī qù nán 
千   秋  万  岁  归  去 难  
cí pái de míng zi 
词 牌  的 名   字 
jìng duī dié chéng shī 
竟   堆  叠  成    诗  
liú chuán de jù zi 
流  传    的 句 子 
yǒu duō shǎo wǎng shì 
有  多  少   往   事  
hòu rén yóu bù zhī 
后  人  犹  不 知  
zhú huǒ xiě xīn shì 
烛  火  写  心  事  
míng yuè jì xiāng sī 
明   月  寄 相    思 
fān luàn le wén zì 
翻  乱   了 文  字 
xiào qīng fēng bù shí 
笑   清   风   不 识  
shuí rén zhù qīng shǐ 
谁   人  铸  青   史  
gǔ jì yì jiāng chūn shuǐ 
古 记 一 江    春   水   
èr shí sì huì sān tái chūn qǔ 
二 十  四 会  三  台  春   曲 
líng lóng sì fàn jiāng yuè jiàn zhòng shān 
玲   珑   四 犯  江    月  见   重    山   
qíng cí shuǐ diào gē tóu 
情   词 水   调   歌 头  
dà jiāng dōng qù xiǎo zhèn xī fàn 
大 江    东   去 小   镇   西 犯  
xíng lù nán 
行   路 难  
fāng cǎo gāo shān liú shuǐ 
芳   草  高  山   流  水   
dòng tíng chūn sè jīn bì fú róng 
洞   庭   春   色 金  壁 芙 蓉   
yú yóu chūn shuǐ xī huā chūn qí zǎo màn 
鱼 游  春   水   惜 花  春   起 早  慢  
shàng xiǎo lóu xià shuǐ chuán 
上    小   楼  下  水   船    
qiān qiū wàn suì guī qù nán 
千   秋  万  岁  归  去 难  

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Chinese Songs Tags