Ci Ke 刺客 Assassin Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhuo Yao 灼夭 Guo Feng Xin Yu 国风新语 Li Ge 戾格 Xiao Tian Yin Yue She 小田音乐社

Ci Ke 刺客 Assassin Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhuo Yao 灼夭 Guo Feng Xin Yu 国风新语 Li Ge 戾格 Xiao Tian Yin Yue She 小田音乐社

Chinese Song Name:Ci Ke 刺客
English Translation Name:Assassin 
Chinese Singer: Zhuo Yao 灼夭 Guo Feng Xin Yu 国风新语 Li Ge 戾格 Xiao Tian Yin Yue She 小田音乐社
Chinese Composer:Ai Xie Ge De Xiao Tian 爱写歌的小田
Chinese Lyrics:Cen Ji 岑寂、Zhao Su Bing 赵素冰

Ci Ke 刺客 Assassin Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhuo Yao 灼夭 Guo Feng Xin Yu 国风新语 Li Ge 戾格 Xiao Tian Yin Yue She 小田音乐社

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

lián hé 『 kù gǒu yīn yuè rén  ?  xīng yào jì huà 』 
联   合 『 酷 狗  音  乐  人   ?  星   曜  计 划  』 
quán miàn dǎ zào yōu zhì guó fēng zuò pǐn 
全   面   打 造  优  质  国  风   作  品  
jiā rù : [email protected]
加  入 : [email protected]
————————
————————
wèi jīng zhe zuò quán rén shū miàn xú kě , bù dé yǐ rèn hé fāng shì ( bāo kuò fān chàng 、 fān lù děng ) shǐ yòng 
未  经   着  作  权   人  书  面   许 可 , 不 得 以 任  何 方   式  ( 包  括  翻  唱    、 翻  录 等   ) 使  用   
jiāng gǔ xuè kè rù fēng rèn jì shēn yú àn yè 
将    骨 血  刻 入 锋   刃  寄 身   于 暗 夜 
xún bú dào tiān guāng yǔn luò zài huāng yě 
寻  不 到  天   光    陨  落  在  荒    野 
shēng féng hé shí bú wèn mò lù 
生    逢   何 时  不 问  陌 路 
zhǐ zhōng yú shǒu zhōng jiàn 
只  忠    于 手   中    剑   
xiá lù xiāng féng děng yí gè liǎo jié 
狭  路 相    逢   等   一 个 了   结  
jiāng guò wǎng cáng rù méi yǎn bēn fù zhè cán yuè 
将    过  往   藏   入 眉  眼  奔  赴 这  残  月  
yīn qíng yòu yuán quē pàn bú dào míng tiān 
阴  晴   又  圆   缺  盼  不 到  明   天   
shēng sǐ jiāo fù xīn gān qíng yuàn 
生    死 交   付 心  甘  情   愿   
zhǐ zuò tā shǒu zhōng jiàn 
只  做  他 手   中    剑   
biàn wéi tā jiāng zhè chéng chí   fù miè 
便   为  他 将    这  城    池    覆 灭  
yuè yǐng chén chén   wēi fú céng céng 
月  影   沉   沉     危  伏 层   层   
zhú lín shēn shēn   hán fēng zhèn zhèn 
竹  林  深   深     寒  风   阵   阵   
hēi yī yǐn yǐn   yǎn móu lěng lěng 
黑  衣 隐  隐    眼  眸  冷   冷   
jīng què shēng shēng   yè luò fēn fēn 
惊   雀  声    声      叶 落  纷  纷  
sì yě jì jì   shā yì téng téng 
四 野 寂 寂   杀  意 腾   腾   
àn jiàn liè liè   dāo jiàn zhēng zhēng 
暗 箭   冽  冽    刀  剑   铮    铮    
fēi yǐng lvè lvè   yuè guāng sēn sēn 
飞  影   掠  掠    月  光    森  森  
suǒ guò chù chù   xuè rǎn cùn cùn 
所  过  处  处    血  染  寸  寸  
líng líng gū shēn   piān piān chóu ēn 
伶   伶   孤 身     篇   篇   仇   恩 
tiáo tiáo xiāng féng   niàn niàn gù rén 
迢   迢   相    逢     念   念   故 人  
liè liè wú shēng   fēn fēn xuě shēn 
猎  猎  无 声      纷  纷  雪  深   
máng máng zhēng chéng   yún yún zhòng shēng 
茫   茫   征    程      芸  芸  众    生    
liáo liáo xīng chén   lín lǐn shuāng rèn 
寥   寥   星   辰     凛  凛  霜     刃  
lǚ lǚ wáng hún   míng míng rù mèng 
缕 缕 亡   魂    冥   冥   入 梦   
wǒ   guī tú wú hén 
我   归  途 无 痕  
jiāng guò wǎng cáng rù méi yǎn bēn fù zhè cán yuè 
将    过  往   藏   入 眉  眼  奔  赴 这  残  月  
yīn qíng yòu yuán quē pàn bú dào míng tiān 
阴  晴   又  圆   缺  盼  不 到  明   天   
shēng sǐ jiāo fù xīn gān qíng yuàn 
生    死 交   付 心  甘  情   愿   
zhǐ zuò tā shǒu zhōng jiàn 
只  做  他 手   中    剑   
biàn wéi tā jiāng zhè chéng chí   fù miè 
便   为  他 将    这  城    池    覆 灭  
yuè yǐng chén chén   wēi fú céng céng 
月  影   沉   沉     危  伏 层   层   
zhú lín shēn shēn   hán fēng zhèn zhèn 
竹  林  深   深     寒  风   阵   阵   
hēi yī yǐn yǐn   yǎn móu lěng lěng 
黑  衣 隐  隐    眼  眸  冷   冷   
jīng què shēng shēng   yè luò fēn fēn 
惊   雀  声    声      叶 落  纷  纷  
sì yě jì jì   shā yì téng téng 
四 野 寂 寂   杀  意 腾   腾   
àn jiàn liè liè   dāo jiàn zhēng zhēng 
暗 箭   冽  冽    刀  剑   铮    铮    
fēi yǐng lvè lvè   yuè guāng sēn sēn 
飞  影   掠  掠    月  光    森  森  
suǒ guò chù chù   xuè rǎn cùn cùn 
所  过  处  处    血  染  寸  寸  
líng líng gū shēn   piān piān chóu ēn 
伶   伶   孤 身     篇   篇   仇   恩 
tiáo tiáo xiāng féng   niàn niàn gù rén 
迢   迢   相    逢     念   念   故 人  
liè liè wú shēng   fēn fēn xuě shēn 
猎  猎  无 声      纷  纷  雪  深   
máng máng zhēng chéng   yún yún zhòng shēng 
茫   茫   征    程      芸  芸  众    生    
liáo liáo xīng chén   lín lǐn shuāng rèn 
寥   寥   星   辰     凛  凛  霜     刃  
lǚ lǚ wáng hún   míng míng rù mèng 
缕 缕 亡   魂    冥   冥   入 梦   
wǒ   guī tú wú hén 
我   归  途 无 痕  
yuè yǐng chén chén   wēi fú céng céng 
月  影   沉   沉     危  伏 层   层   
zhú lín shēn shēn   hán fēng zhèn zhèn 
竹  林  深   深     寒  风   阵   阵   
hēi yī yǐn yǐn   yǎn móu lěng lěng 
黑  衣 隐  隐    眼  眸  冷   冷   
jīng què shēng shēng   yè luò fēn fēn 
惊   雀  声    声      叶 落  纷  纷  
sì yě jì jì   shā yì téng téng 
四 野 寂 寂   杀  意 腾   腾   
àn jiàn liè liè   dāo jiàn zhēng zhēng 
暗 箭   冽  冽    刀  剑   铮    铮    
fēi yǐng lvè lvè   yuè guāng sēn sēn 
飞  影   掠  掠    月  光    森  森  
suǒ guò chù chù   xuè rǎn cùn cùn 
所  过  处  处    血  染  寸  寸  
líng líng gū shēn   piān piān chóu ēn 
伶   伶   孤 身     篇   篇   仇   恩 
tiáo tiáo xiāng féng   niàn niàn gù rén 
迢   迢   相    逢     念   念   故 人  
liè liè wú shēng   fēn fēn xuě shēn 
猎  猎  无 声      纷  纷  雪  深   
máng máng zhēng chéng   yún yún zhòng shēng 
茫   茫   征    程      芸  芸  众    生    
liáo liáo xīng chén   lín lǐn shuāng rèn 
寥   寥   星   辰     凛  凛  霜     刃  
lǚ lǚ wáng hún   míng míng rù mèng 
缕 缕 亡   魂    冥   冥   入 梦   
wǒ   guī tú wú hén 
我   归  途 无 痕  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.