Sunday, April 21, 2024
HomePopCi Ge Qu 辞阁去 To Quit Pavilion Lyrics 歌詞 With Pinyin By...

Ci Ge Qu 辞阁去 To Quit Pavilion Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhi Su Xi 执素兮

Chinese Song Name: Ci Ge Qu 辞阁去
English Tranlation Name: To Quit Pavilion
Chinese Singer: Zhi Su Xi 执素兮
Chinese Composer: 1223p
Chinese Lyrics: Gu Ling Luo 顾聆落

Ci Ge Qu 辞阁去 To Quit Pavilion Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhi Su Xi 执素兮

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

ǒu yù gù xiàng rén 
偶 遇 故 巷    人  
tīng yí duàn chuán wén 
听   一 段   传    闻  
tóng qián xiǎng   yǐn bēi zhōng   shàng yú wēn 
铜   钱   响      饮  杯  中      尚    余 温  
duō shǎo shì jiān rén 
多  少   世  间   人  
qià míng yuè féng xīng chén 
恰  明   月  逢   星   辰   
gǎn fú xiù   wéi qíng fù hóng chén 
敢  拂 袖    为  情   赴 红   尘   
shuí wú yì yuè wǒ xié fāng 
谁   无 意 悦  我 撷  芳   
yì huò xǔ   fèng gē qiú huáng 
亦 或  许   凤   歌 求  凰    
líng xī jiě zuò zì liǎng háng 
灵   犀 解  作  字 两    行   
ruò dé yì xīn bù xiāng wàng 
若  得 一 心  不 相    忘   
shuō lái yòu hé fáng   xiào wǒ tài qīng kuáng 
说   来  又  何 妨     笑   我 太  清   狂    
ruò wǒ duì jìng xiè hóng zhuāng 
若  我 对  镜   卸  红   妆     
cóng cǐ suí nǐ qù yuǎn fāng 
从   此 随  你 去 远   方   
yí lù dà mò gū yān dào yīng fēi cǎo cháng 
一 路 大 漠 孤 烟  到  莺   飞  草  长    
ruò wǒ duì jìng zhe hóng zhuāng 
若  我 对  镜   着  红   妆     
cóng cǐ péi nǐ shǒu sì fāng 
从   此 陪  你 守   四 方   
děng shèng shì yān huǒ zhào chè yè wèi yāng 
等   盛    世  烟  火  照   彻  夜 未  央   
ǒu yù gù xiàng rén 
偶 遇 故 巷    人  
tīng yí duàn chuán wén 
听   一 段   传    闻  
tóng qián xiǎng   yǐn bēi zhōng   shàng yú wēn 
铜   钱   响      饮  杯  中      尚    余 温  
duō shǎo shì jiān rén 
多  少   世  间   人  
qià míng yuè féng xīng chén 
恰  明   月  逢   星   辰   
gǎn fú xiù   wéi qíng fù hóng chén 
敢  拂 袖    为  情   赴 红   尘   
shuí wú yì yuè wǒ xié fāng 
谁   无 意 悦  我 撷  芳   
yì huò xǔ   jiān jiā cāng cāng 
亦 或  许   蒹   葭  苍   苍   
xié fēng lái xī zèng tiān guāng 
偕  风   来  兮 赠   天   光    
ruò dé yì xīn bù xiāng wàng 
若  得 一 心  不 相    忘   
shuō lái yòu hé fáng   xiào wǒ tài qīng kuáng 
说   来  又  何 妨     笑   我 太  清   狂    
ruò wǒ duì jìng xiè hóng zhuāng 
若  我 对  镜   卸  红   妆     
cóng cǐ suí nǐ qù yuǎn fāng 
从   此 随  你 去 远   方   
yí lù dà mò gū yān dào yīng fēi cǎo cháng 
一 路 大 漠 孤 烟  到  莺   飞  草  长    
ruò wǒ duì jìng zhe hóng zhuāng 
若  我 对  镜   着  红   妆     
cóng cǐ péi nǐ shǒu sì fāng 
从   此 陪  你 守   四 方   
děng shèng shì yān huǒ zhào chè yè wèi yāng 
等   盛    世  烟  火  照   彻  夜 未  央   
ruò wǒ duì jìng xiè hóng zhuāng 
若  我 对  镜   卸  红   妆     
cóng cǐ yǔ nǐ gòng tiān cháng 
从   此 与 你 共   天   长    
kàn jìn sāng tián cāng hǎi huò yí mèng huáng liáng 
看  尽  桑   田   沧   海  或  一 梦   黄    粱    
ruò wǒ duì jìng zhe hóng zhuāng 
若  我 对  镜   着  红   妆     
cóng cǐ péi nǐ shǒu sì fāng 
从   此 陪  你 守   四 方   
děng shèng shì yān huǒ zhào chè yè wèi yāng 
等   盛    世  烟  火  照   彻  夜 未  央   

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags