Ci Du Jian Hua Zhi 此度见花枝 Can See Flower Branches Here Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xiao Qu Er 小曲儿

Ci Du Jian Hua Zhi 此度见花枝 Can See Flower Branches Here Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xiao Qu Er 小曲儿

Chinese Song Name:Ci Du Jian Hua Zhi 此度见花枝
English Translation Name:Can See Flower Branches Here 
Chinese Singer: Xiao Qu Er 小曲儿
Chinese Composer:Zhe Xiao Sheng 著小生 zoki
Chinese Lyrics:He Yu 合愚

Ci Du Jian Hua Zhi 此度见花枝 Can See Flower Branches Here Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xiao Qu Er 小曲儿

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

yī xī shì huáng hūn jiù rì 
依 稀 是  黄    昏  旧  日 
chuí yǐng xià xián huà chūn shì 
垂   影   下  闲   话  春   事  
óu ěr qíng shū shí jiàn fēng qǐ yǔ chí chí 
偶 尔 晴   疏  时  见   风   起 雨 迟  迟  
nǐ méi jiān rèn yǔ zì yì 
你 眉  间   任  雨 恣 意 
huǎng hū yǔ chū jiàn xiāng sì 
恍    惚 与 初  见   相    似 
yǒu wú zì jù zhēn zhuó cǐ shì shū yú mǒu rì 
有  无 字 句 斟   酌   此 事  书  于 某  日 
niàn jí cǐ dēng huā xū zhì 
念   及 此 灯   花  虚 掷  
míng àn zhé zhǐ fēng shā yù pò rù chún chǐ 
明   暗 辄  止  风   沙  欲 破 入 唇   齿  
yuán lái yòu shì fēi xuě zhì 
原   来  又  是  飞  雪  至  
bá yuè wèi chí nǐ zhǐ wèn yí jù hé shí 
八 月  未  迟  你 只  问  一 句 何 时  
cháng gē zhǐ duǎn xiāng sī 
长    歌 止  短   相    思 
xīn zhōng chī bù kěn shì 
心  中    痴  不 肯  逝  
kě hái jì chuāng qián chūn rú sī 
可 还  记 窗     前   春   如 斯 
rú jīn chūn sè fù jǐ xǔ 
如 今  春   色 复 几 许 
luàn hóng yòu xié bì shuǐ qīng 
乱   红   又  偕  碧 水   青   
yán xià tīng fēng shí zhǐ kàn yǔ yě wú shì 
檐  下  听   风   时  只  看  雨 也 无 事  
nǐ shuō jiāng nán duō jǐng zhì 
你 说   江    南  多  景   致  
fēn fēn bǐ mò xiě huā zhī 
纷  纷  笔 墨 写  花  枝  
běi dì fēng jí wéi jiāng shèng qíng bào yǐ xiāng sī 
北  地 风   急 唯  将    盛    情   报  以 相    思 
niàn jí cǐ dēng huā xū zhì 
念   及 此 灯   花  虚 掷  
míng àn zhé zhǐ chuāng wài jiàn xīng hàn yì chí 
明   暗 辄  止  窗     外  见   星   汉  一 池  
hé rì xīn shī nǐ chéng shí 
何 日 新  诗  拟 成    时  
chūn yè nòng cí yīng shì nǐ guī qī jiāng zhì 
春   夜 弄   辞 应   是  你 归  期 将    至  
liǎng sān zì kùn xīn shì 
两    三  字 困  心  事  
yì chuāng yǔ liǎng rén zhī 
一 窗     雨 两    人  知  
nǐ lái shí tiān yá biàn zhí chǐ 
你 来  时  天   涯 便   咫  尺  
dēng huā xū zhì míng àn zhé zhǐ 
灯   花  虚 掷  明   暗 辄  止  
běi yè nán fēng dōu chéng shī 
北  夜 南  风   都  成    诗  
qián rù rén jiān sān wàn jù 
潜   入 人  间   三  万  句 
wěi wěi chén cí yāo fēng yuè jiē fù xīn zhǐ 
娓  娓  陈   词 邀  风   月  皆  付 新  纸  
luò bǐ shí chūn yuè míng 
落  笔 时  春   月  明   
hǎo fēng qīng liáng chén zhì 
好  风   清   良    辰   至  
chóng lái rì chuāng xià jiàn huā zhī 
重    来  日 窗     下  见   花  枝  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.