Categories
Pop

Chun Shui Yin 春水吟 And The Songs Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yu Lu 雨露

Chinese Song Name: Chun Shui Yin 春水吟
English Tranlation Name: And The Songs
Chinese Singer: Yu Lu 雨露
Chinese Composer: Jian Hua 剑华
Chinese Lyrics: Su Ling Gui 苏灵贵

Chun Shui Yin 春水吟 And The Songs Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yu Lu 雨露

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

chūn yǐ qù qiū yòu huí 
春   已 去 秋  又  回  
fēng yè mǎn tiān fēi 
枫   叶 满  天   飞  
xīn jiàn nóng qíng yòu fù 
心  渐   浓   情   又  覆 
xīn zì biàn chéng huī 
心  字 变   成    灰  
tīng yè yǔ biàn jiào qiū 
听   夜 雨 便   觉   秋  
hán yì shàng xīn tóu 
寒  意 上    心  头  
cán yáng zhū lóu xià 
残  阳   朱  楼  下  
zhǐ jiàn yì jiāng shuǐ 
只  见   一 江    水   
mù jiàn bái jù yì sàn 
暮 渐   白  聚 亦 散  
chī xīn wú chù cáng 
痴  心  无 处  藏   
rén yǐ jìn ài yǐ yuǎn 
人  已 近  爱 已 远   
wú zhù zhōng yí wàng 
无 助  中    遗 忘   
héng chuāng wài yuè yuán quē 
横   窗     外  月  圆   缺  
ǒu sī bì lián yíng 
藕 丝 碧 莲   萦   
cán yáng zhū lóu xià 
残  阳   朱  楼  下  
zhǐ jiàn yì jiāng shuǐ 
只  见   一 江    水   
qíng yǔ xiāo xiāo gū zhōu nán tíng bó 
情   雨 潇   潇   孤 舟   难  停   泊 
huǎng ruò zhū yán chén jì yù lián suǒ 
恍    若  珠  颜  沉   寂 玉 莲   锁  
qíng yǔ xiāo xiāo gū zhōu nán tíng bó 
情   雨 潇   潇   孤 舟   难  停   泊 
huǎng ruò zhū yán chén jì yù lián suǒ 
恍    若  珠  颜  沉   寂 玉 莲   锁  
kōng qiān niàn yuè gāo xuán 
空   牵   念   月  高  悬   
chūn mèng suí yún sàn 
春   梦   随  云  散  
luò yè fēi huā zhú shuǐ liú 
落  叶 飞  花  逐  水   流  
hǎo sì mèng yì chǎng 
好  似 梦   一 场    
chūn yǐ qù qiū yòu huí 
春   已 去 秋  又  回  
fēng yè mǎn tiān fēi 
枫   叶 满  天   飞  
xīn jiàn nóng qíng yòu fù 
心  渐   浓   情   又  覆 
xīn zì biàn chéng huī 
心  字 变   成    灰  
tīng yè yǔ biàn jiào qiū 
听   夜 雨 便   觉   秋  
hán yì shàng xīn tóu 
寒  意 上    心  头  
cán yáng zhū lóu xià 
残  阳   朱  楼  下  
zhǐ jiàn yì jiāng shuǐ 
只  见   一 江    水   
mù jiàn bái jù yì sàn 
暮 渐   白  聚 亦 散  
chī xīn wú chù cáng 
痴  心  无 处  藏   
rén yǐ jìn ài yǐ yuǎn 
人  已 近  爱 已 远   
wú zhù zhōng yí wàng 
无 助  中    遗 忘   
héng chuāng wài yuè yuán quē 
横   窗     外  月  圆   缺  
ǒu sī bì lián yíng 
藕 丝 碧 莲   萦   
cán yáng zhū lóu xià 
残  阳   朱  楼  下  
zhǐ jiàn yì jiāng shuǐ 
只  见   一 江    水   
qíng yǔ xiāo xiāo gū zhōu nán tíng bó 
情   雨 潇   潇   孤 舟   难  停   泊 
huǎng ruò zhū yán chén jì yù lián suǒ 
恍    若  珠  颜  沉   寂 玉 莲   锁  
qíng yǔ xiāo xiāo gū zhōu nán tíng bó 
情   雨 潇   潇   孤 舟   难  停   泊 
huǎng ruò zhū yán chén jì yù lián suǒ 
恍    若  珠  颜  沉   寂 玉 莲   锁  
kōng qiān niàn yuè gāo xuán 
空   牵   念   月  高  悬   
chūn mèng suí yún sàn 
春   梦   随  云  散  
luò yè fēi huā zhú shuǐ liú 
落  叶 飞  花  逐  水   流  
hǎo sì mèng yì chǎng 
好  似 梦   一 场    
hǎo sì mèng yì chǎng 
好  似 梦   一 场    

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.