Sunday, December 3, 2023
HomePopChun Ru Ping An 出入平安 In And Out Of Peace Lyrics 歌詞...

Chun Ru Ping An 出入平安 In And Out Of Peace Lyrics 歌詞 With Pinyin By Lie Tian 裂天 Xiao Hun 小魂

Chinese Song Name: Chun Ru Ping An 出入平安
English Tranlation Name: In And Out Of Peace
Chinese Singer: Lie Tian 裂天 Xiao Hun 小魂
Chinese Composer: HeartStrings
Chinese Lyrics: Xiao Niang 潇娘

Chun Ru Ping An 出入平安 In And Out Of Peace Lyrics 歌詞 With Pinyin By Lie Tian 裂天 Xiao Hun 小魂

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

yín dìng liú guāng   rì zhào jīn tái  
银  锭   流  光      日 照   金  台   
gē zi shào ér yíng chéng mén ér kāi 
鸽 子 哨   儿 迎   城    门  儿 开  
bàn xiān ér lǎo dào   bā fāng shén guài  
半  仙   儿 老  道    八 方   神   怪    
dōu qǐng rù wèng lái 
都  请   入 瓮   来  
fēng yún jì huì  
风   云  际 会   
píng dì jīng léi xiǎng 
平   地 惊   雷  响    
qián kūn diào zhuǎn  
乾   坤  调   转     
xī shí lóng zhōng què 
昔 时  笼   中    雀  
ér jīn àn chù pán huán 
而 今  暗 处  盘  桓   
zhōng gǔ dòng sì fāng  
钟    鼓 动   四 方    
zhè shèng shì hóng mén yàn 
这  盛    世  鸿   门  宴  
fèng quàn nín chū rù píng ān 
奉   劝   您  出  入 平   安 
chū mén ér zuǒ zhuǎn 
出  门  儿 左  转    
hú tóng kǒu de běi bian ér 
胡 同   口  的 北  边   儿 
zhí zǒu shàng èr huán 
直  走  上    二 环   
zán xī zhí mén qiáo bú jiàn bú sàn 
咱  西 直  门  桥   不 见   不 散  
hēi yōu 
嘿  呦  
zhè ér cóng méi míng dāo míng qiāng  
这  儿 从   没  明   刀  明   枪     
shuò shǔ fú yóu quán dōu àn dù chén cāng 
硕   鼠  蜉 蝣  全   都  暗 度 陈   仓   
shén me tiān hú dì hú dōu tài wǎn  
什   么 天   胡 地 胡 都  太  晚   
zhǐ yīn jīn ér wǒ zuò zhuāng 
只  因  今  儿 我 坐  庄     
cóng lái bù xiāo zhāng 
从   来  不 嚣   张    
qì yíng yú sī   jiāng liú jiāo huì yú cǐ 
炁 盈   于 斯   江    流  交   汇  于 此 
wǒ de xiōng táng zì yǒu yì bǎ shàn è  zhī chǐ    
我 的 胸    膛   自 有  一 把 善   恶 之  尺     
rù le shì diāo mó cái dé chū shì bān yōu yuè 
入 了 世  雕   磨 才  得 出  世  般  优  越  
wǒ dà ēn bù yán xiè 
我 大 恩 不 言  谢  
dǎ xī bian lái le wǒ yì jī zhì jiě men ér  
打 西 边   来  了 我 一 机 智  姐  们  儿  
jiào xùn rén tā kě cóng bù fēn bèi fēn ér  
教   训  人  她 可 从   不 分  辈  分  儿  
nán bian mī mī yǎn ér de gē men ér  
南  边   眯 眯 眼  儿 的 哥 们  儿  
pō yǒu xīn qì ér 
颇 有  心  气 儿 
què lǎo ài bāng péng you jiào jìn ér 
却  老  爱 帮   朋   友  较   劲  儿 
běi bian wú lài   tiān fù què bú lài  
北  边   无 赖    天   赋 却  不 赖   
shí sān bú kào   rén què kào pǔ ér dé lì hai  
十  三  不 靠    人  却  靠  谱 儿 得 厉 害   
dōng xī nán běi zhōng   dǔ nǐ gè sǐ hú tóng   
东   西 南  北  中      堵 你 个 死 胡 同     
wǒ lǐ yú dá gǔn záo yǐ rén qù lóu kōng 
我 鲤 鱼 打 滚  早  已 人  去 楼  空   
liú jīn de zhái yuàn ér 
鎏  金  的 宅   院   儿 
diāo huā ér de mén miàn ér 
雕   花  儿 的 门  面   儿 
jǐn suǒ zhe shí kōng xuán guān 
紧  锁  着  时  空   玄   关   
wǔ hú sì hǎi   qí mén bǎi pài 
五 湖 四 海    奇 门  百  派  
dōu qǐng kào biān ér zhàn 
都  请   靠  边   儿 站   
qí yuè liú huǒ 
七 月  流  火  
rì mù báo xī shān 
日 暮 薄  西 山   
tù qǐ gǔ luò 
兔 起 鹘 落  
sì sàn jīng gōng niǎo 
四 散  惊   弓   鸟   
huáng jiāng qí pán jiǎo luàn 
惶    将    棋 盘  搅   乱   
jiě jú rén zài jīn zhāo 
解  局 人  在  今  朝   
zhè fēn luàn hóng chén jiān 
这  纷  乱   红   尘   间   
zhǐ qiú gè chū rù píng ān 
只  求  个 出  入 平   安 
chǒu huà gē qián bian ér 
丑   话  搁 前   边   儿 
shǎo zài gēn wǒ rào wān ér 
少   再  跟  我 绕  弯  儿 
bié guài wǒ sòng nǐ 
别  怪   我 送   你 
shàng xī zhí mén qiáo zài dōu jǐ gè quān ér 
上    西 直  门  桥   再  兜  几 个 圈   儿 
hēi yōu 
嘿  呦  
wǒ kàn nǐ yìn táng fā hēi 
我 看  你 印  堂   发 黑  
pín dào zhè jiù gěi nǐ zhǐ tiáo míng lù  
贫  道  这  就  给  你 指  条   明   路  
kàn nǐ wù dào tiào chū le lún huí 
看  你 悟 道  跳   出  了 轮  回  
què zǒng yě shì kàn bù chuān zhè hóng chén tào lù 
却  总   也 是  看  不 穿    这  红   尘   套  路 
jú tiān jí dì   bō duó zì rán luó jí 
局 天   蹐 地   剥 夺  自 然  逻  辑 
jǐ bù yóu xīn suó yǐ shēn bù yóu jǐ  
己 不 由  心  所  以 身   不 由  己  
rù le shì diāo mó   cái dé chū shì bān yōu yuè 
入 了 世  雕   磨   才  得 出  世  般  优  越  
zhè jù sòng nǐ   bú yòng xiè 
这  句 送   你   不 用   谢  
dǎ xī bian lái le wǒ yì jī zhì jiě men ér  
打 西 边   来  了 我 一 机 智  姐  们  儿  
jiào xùn rén tā kě cóng bù fēn bèi fēn ér  
教   训  人  她 可 从   不 分  辈  分  儿  
nán bian mī mī yǎn ér de gē men ér  
南  边   眯 眯 眼  儿 的 哥 们  儿  
pō yǒu xīn qì ér 
颇 有  心  气 儿 
què lǎo ài bāng péng you jiào jìn ér 
却  老  爱 帮   朋   友  较   劲  儿 
běi bian wú lài   tiān fù què bú lài  
北  边   无 赖    天   赋 却  不 赖   
shí sān bú kào   rén què kào pǔ ér dé lì hai  
十  三  不 靠    人  却  靠  谱 儿 得 厉 害   
dōng xī nán běi zhōng   dǔ nǐ gè sǐ hú tóng   
东   西 南  北  中      堵 你 个 死 胡 同     
wǒ lǐ yú dá gǔn záo yǐ rén qù lóu kōng 
我 鲤 鱼 打 滚  早  已 人  去 楼  空   
rén shì fēn luàn 
人  世  纷  乱   
chū rù píng ān 
出  入 平   安 

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Chinese Songs Tags