Wednesday, February 28, 2024
HomePopChun Ri Zai Yang 春日载阳 Spring Sun Lyrics 歌詞 With Pinyin By...

Chun Ri Zai Yang 春日载阳 Spring Sun Lyrics 歌詞 With Pinyin By Kun Yu 昆玉

Chinese Song Name:Chun Ri Zai Yang 春日载阳 
English Translation Name: Spring Sun 
Chinese Singer: Kun Yu 昆玉
Chinese Composer:Nan Xing Chen 南星辰
Chinese Lyrics:Nan Xing Chen 南星辰

Chun Ri Zai Yang 春日载阳 Spring Sun Lyrics 歌詞 With Pinyin By Kun Yu 昆玉

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

qīng yān miǎo miǎo 
轻   烟  渺   渺   
wù rào jǐ chù gē shēng qīng píng diào 
雾 绕  几 处  歌 升    清   平   调   
yīng yǔ jiāo jiāo 
莺   语 娇   娇   
nuǎn yì jiàn nóng sì hū chūn jiàn dào 
暖   意 渐   浓   似 乎 春   渐   到  
yīng fēi cǎo cháng 
莺   飞  草  长    
yòu shì yì nián lǜ yì qíng fāng hǎo 
又  是  一 年   绿 意 晴   方   好  
yān yún mèng sàn   xǐ què bào xiǎo 
烟  云  梦   散    喜 鹊  报  晓   
yì jiāng dōng shuǐ 
一 江    东   水   
zǎi zhe qīng zhōu hēng jǐ jù xiǎo diào 
载  着  轻   舟   哼   几 句 小   调   
yáng liǔ jǐ tiáo 
杨   柳  几 条   
sàn jìn yàng yàng bō zhōng dào yǐng huǎng 
散  进  漾   漾   波 中    倒  影   晃    
tiān yá máng máng 
天   涯 茫   茫   
suì yuè hǎi jiǎo yì chǎng mèng cāng liáng 
岁  月  海  角   一 场    梦   苍   凉    
fú shēng wèi xiē   zuì jǐ chǎng 
浮 生    未  歇    醉  几 场    
zài shuǐ yì fāng   qíng yì nán cháng 
在  水   一 方     情   意 难  偿    
chūn ní huà cán xiāng 
春   泥 化  残  香    
hóng yán lí qù   shèng hán bīng chí táng 
红   颜  离 去   剩    寒  冰   池  塘   
zài shuǐ yì fāng   bǎi nián guò hòu 
在  水   一 方     百  年   过  后  
tú rán huí shǒu xiǎng 
徒 然  回  首   想    
wǎng shì rú yān shì shì nán cháng 
往   事  如 烟  世  事  难  偿    
zài shuǐ yì fāng   wǔ yè mèng huí 
在  水   一 方     午 夜 梦   回  
tàn xī rì mián cháng 
叹  昔 日 绵   长    
tíng yuàn huāng cǎo   shēng jǐ cóng huāng liáng 
庭   院   荒    草    生    几 从   荒    凉    
zài shuǐ yì fāng   xiāng jiāo nán wàng 
在  水   一 方     相    交   难  忘   
xīng chén zuò yuàn wàng 
星   辰   作  愿   望   
què yě céng xiǎng   yǔ jūn bàn shēn páng 
却  也 曾   想      与 君  伴  身   旁   
qīng yān miǎo miǎo 
轻   烟  渺   渺   
wù rào jǐ chù gē shēng qīng píng diào 
雾 绕  几 处  歌 升    清   平   调   
yīng yǔ jiāo jiāo 
莺   语 娇   娇   
nuǎn yì jiàn nóng sì hū chūn jiàn dào 
暖   意 渐   浓   似 乎 春   渐   到  
yīng fēi cǎo cháng 
莺   飞  草  长    
yòu shì yì nián lǜ yì qíng fāng hǎo 
又  是  一 年   绿 意 晴   方   好  
yān yún mèng sàn   xǐ què bào xiǎo 
烟  云  梦   散    喜 鹊  报  晓   
yì jiāng dōng shuǐ 
一 江    东   水   
zǎi zhe qīng zhōu hēng jǐ jù xiǎo diào 
载  着  轻   舟   哼   几 句 小   调   
yáng liǔ jǐ tiáo 
杨   柳  几 条   
sàn jìn yàng yàng bō zhōng dào yǐng huǎng 
散  进  漾   漾   波 中    倒  影   晃    
tiān yá máng máng 
天   涯 茫   茫   
suì yuè hǎi jiǎo yì chǎng mèng cāng liáng 
岁  月  海  角   一 场    梦   苍   凉    
fú shēng wèi xiē   zuì jǐ chǎng 
浮 生    未  歇    醉  几 场    
zài shuǐ yì fāng   qíng yì nán cháng 
在  水   一 方     情   意 难  偿    
chūn ní huà cán xiāng 
春   泥 化  残  香    
hóng yán lí qù   shèng hán bīng chí táng 
红   颜  离 去   剩    寒  冰   池  塘   
zài shuǐ yì fāng   bǎi nián guò hòu 
在  水   一 方     百  年   过  后  
tú rán huí shǒu xiǎng 
徒 然  回  首   想    
wǎng shì rú yān shì shì nán cháng 
往   事  如 烟  世  事  难  偿    
zài shuǐ yì fāng   wǔ yè mèng huí 
在  水   一 方     午 夜 梦   回  
tàn xī rì mián cháng 
叹  昔 日 绵   长    
tíng yuàn huāng cǎo   shēng jǐ cóng huāng liáng 
庭   院   荒    草    生    几 从   荒    凉    
zài shuǐ yì fāng   xiāng jiāo nán wàng 
在  水   一 方     相    交   难  忘   
xīng chén zuò yuàn wàng 
星   辰   作  愿   望   
què yě céng xiǎng   yǔ jūn bàn shēn páng 
却  也 曾   想      与 君  伴  身   旁   

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags