Thursday, February 29, 2024
HomePopChun Qiu Bu Jin 春秋不尽 In The Spring And Autumn Is Endless...

Chun Qiu Bu Jin 春秋不尽 In The Spring And Autumn Is Endless Lyrics 歌詞 With Pinyin By Dong Zi 冬子 Wu Se Shi Nan Ye 五色石南叶

Chinese Song Name: Chun Qiu Bu Jin 春秋不尽
English Translation Name: In The Spring And Autumn Is Endless
Chinese Singer: Dong Zi 冬子 Wu Se Shi Nan Ye 五色石南叶
Chinese Composer: Ming Yao 明遥
Chinese Lyrics: Mei Ling 魅灵  

Chun Qiu Bu Jin 春秋不尽 In The Spring And Autumn Is Endless Lyrics 歌詞 With Pinyin By Dong Zi 冬子 Wu Se Shi Nan Ye 五色石南叶

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

shù yǐng zhèng yī yī   yuǎn shān cuì   yīng què míng 
树  影   正    依 依   远   山   翠    莺   雀  鸣   
chuāi sān fēn ào gǔ   piān xiàng xiǎn fēng xíng 
揣    三  分  傲 骨   偏   向    险   峰   行   
cè mǎ guò chuān liú   shì yí jiào gāo dī 
策 马 过  川    流    试  一 较   高  低 
wǎng lái ruò xiāng yù   tōu huàn shuí xìng míng 
往   来  若  相    遇   偷  换   谁   姓   名   
nà nián chéng mén wài   qí xià yí zhàn lín lí 
那 年   城    门  外    旗 下  一 战   淋  漓 
huī jiàn yíng cháng qiāng   chūn fēng luàn xiān yī 
挥  剑   迎   长    枪      春   风   乱   鲜   衣 
jīng mí yǎn shū yǔ    zhù yí piàn chì xīn 
经   迷 眼  疏  雨    铸  一 片   赤  心  
tái shǒu bō fú yún   fú sàn liú yán fēi yǔ 
抬  手   拨 浮 云    拂 散  流  言  蜚  语 
fēi shā zhēng xiào   dà mò yì jì 
飞  沙  争    啸     大 漠 一 骑 
bǐ jiān gòng mù   bā líng huā yǔ 
比 肩   共   沐   巴 陵   花  雨 
wǎn jiàn zhé méi   duì yuè gòng yǐn 
挽  剑   折  梅    对  月  共   饮  
zhāo zhāo mù mù   gèng shèng qiān jīn 
朝   朝   暮 暮   更   胜    千   金  
tiān yá fù nǐ   bù yuǎn wàn lǐ 
天   涯 赴 你   不 远   万  里 
yí shà wú shēng    zhǐ yú xiāng qì 
一 霎  无 声       只  余 相    契 
chǎng huái wú ài   chēng zhī jǐ 
敞    怀   无 碍   称    知  己 
xiào tán lái qù lù   rú chūn qiū bú jìn 
笑   谈  来  去 路   如 春   秋  不 尽  
sōng jiān xià qīng quán   dòng rú gē   hé gù qǔ 
松   间   下  清   泉     动   如 歌   合 故 曲 
jiāng hú réng fēn yún   yóu bìng pèi ér xíng 
江    湖 仍   纷  纭    犹  并   辔  而 行   
féng bǎi bān diē dàng   zhí yí niàn nán qì 
逢   百  般  跌  宕     执  一 念   难  弃 
yì piē zhì shēn cè   shēng yì xiē huān xǐ 
一 瞥  至  身   侧   生    一 些  欢   喜 
wú shì zǒng xiāng qī   yòu yǔ jǐ fēn yīn qín 
无 事  总   相    欺   又  予 几 分  殷  勤  
gèng zàn guàn qiān jūn   cǐ hòu nán xiāng jí 
更   赞  冠   千   军    此 后  难  相    及 
jiè bàn zhǎn wēi xūn   mèng yī mèi róng jīn 
借  半  盏   微  醺    梦   衣 袂  融   金  
wú bō hū zhǎn yán   zhǐ wéi yí zì yīn xìn 
无 波 忽 展   颜    只  为  一 字 音  信  
fēi shā zhēng xiào   dà mò yì jì 
飞  沙  争    啸     大 漠 一 骑 
bǐ jiān gòng mù   bā líng huā yǔ 
比 肩   共   沐   巴 陵   花  雨 
wǎn jiàn zhé méi   duì yuè gòng yǐn 
挽  剑   折  梅    对  月  共   饮  
zhāo zhāo mù mù   gèng shèng qiān jīn 
朝   朝   暮 暮   更   胜    千   金  
yān huā lián zhàn   rén hǎi xiāng yìng 
烟  花  连   绽     人  海  相    映   
nǐ wǒ wú jiàn   tiān dì cháng qíng 
你 我 无 间     天   地 长    情   
yí lù xiāng xié   chēng zhī jǐ 
一 路 相    携    称    知  己 
tuī bēi zhì shuāng yǐng   yú fēng tóu bìng lì 
推  杯  掷  双     影     于 峰   头  并   立 
yě céng héng méi   háo yán xiāng xǔ 
也 曾   横   眉    豪  言  相    许 
suī wàn wàn nán   lái nián kě qī 
虽  万  万  难    来  年   可 期 
rú chū fēng liú   píng shēng yi qì 
如 初  风   流    平   生    意 气 
jiàn jǐ suǒ zhǐ   wú rén kān dí 
剑   戟 所  指    无 人  堪  敌 
dāo shān huó hǎi   kě yǔ tóng chuǎng 
刀  山   火  海    可 与 同   闯     
lùn jiàn diān fēng   kě yǔ tóng wǎng 
论  剑   巅   峰     可 与 同   往   
qīng fēng jǐ zǎi    shù liú guāng 
清   风   几 载     数  流  光    
qián rù shuāng móu zhōng    luò yì diǎn xīng máng 
潜   入 双     眸  中       落  一 点   星   芒   

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags