Sunday, December 10, 2023
HomePopChun Mo Fu 春莫负 Don't Live Up To Spring Lyrics 歌詞 With...

Chun Mo Fu 春莫负 Don’t Live Up To Spring Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wu Se Shi Nan Ye 五色石南叶

Chinese Song Name:Chun Mo Fu 春莫负 
English Translation Name:Don't Live Up To Spring 
Chinese Singer:  Wu Se Shi Nan Ye 五色石南叶
Chinese Composer:A Ke 阿珂 Koki 
Chinese Lyrics:Qing Yan 清彦

Chun Mo Fu 春莫负 Don't Live Up To Spring Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wu Se Shi Nan Ye 五色石南叶

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

rù   hóng chén sú shì zhè yì tú 
入   红   尘   俗 世  这  一 途 
sān qiān xīng bú mèi   yì yì yuè sè chén wù 
三  千   星   不 寐    翳 翳 月  色 沉   雾 
chū   láng láng xīn yǔ wàn lǐ xiāng zhú 
出    琅   琅   新  雨 万  里 相    逐  
bù cí zhòu yè cuī kāi   táo huā yí cù  
不 辞 昼   夜 催  开    桃  花  一 簇  
zì gǔ xū míng wù   huàn dé qīng shān chén tǔ  
自 古 虚 名   误   换   得 青   衫   尘   土  
měi rén zhōng chí mù   luò dé chá hòu tán sú 
美  人  终    迟  暮   落  得 茶  后  谈  俗 
wǒ zì yǐ péng lú   shōu hǎo jǐng rù huà tú 
我 自 倚 蓬   庐   收   好  景   入 画  图 
děng dài cán yún guī xiù   shān sè rù yì hú 
等   待  残  云  归  岫    山   色 入 一 壶 
yí hòu yuè yíng fēng qīng chù 
一 候  月  莹   风   清   处  
chí zhú cháng gē yǐn yōu gǔ 
持  竹  长    歌 隐  幽  谷 
èr hòu bái lù   chán míng shēng shēng sù zhāo mù 
二 候  白  露   蝉   鸣   声    声    诉 朝   暮 
sān xiāng hòu   hè yǐn cháng lù 
三  相    候    鹤 引  长    路 
gù rén rú yuē lái fù 
故 人  如 约  来  赴 
zài zhēn mǎn shí fēn chén sú 
再  斟   满  十  分  尘   俗 
yáo xiǎng píng shēng duō bù zú 
遥  想    平   生    多  不 足 
yì qì què wèi shū 
意 气 却  未  输  
rén fèng wǒ   hú wéi xǐ wǒ yòu hú wéi nù  
人  奉   我   胡 为  喜 我 又  胡 为  怒  
rèn tā lái dù   wǒ zhǐ yǐn jiǔ xiàng huā sù 
任  他 来  妒   我 只  饮  酒  向    花  诉 
chūn sè mò fù 
春   色 莫 负 
yí hòu yuè yíng fēng qīng chù 
一 候  月  莹   风   清   处  
chí zhú cháng gē yǐn yōu gǔ 
持  竹  长    歌 隐  幽  谷 
èr hòu bái lù   chán míng shēng shēng sù zhāo mù 
二 候  白  露   蝉   鸣   声    声    诉 朝   暮 
sān xiāng hòu   hè yǐn cháng lù 
三  相    候    鹤 引  长    路 
gù rén rú yuē lái fù 
故 人  如 约  来  赴 
zài zhēn mǎn shí fēn chén sú 
再  斟   满  十  分  尘   俗 
rù   hóng chén sú shì zhè yì tú 
入   红   尘   俗 世  这  一 途 
sān qiān xīng bú mèi   yì yì yuè sè chén wù 
三  千   星   不 寐    翳 翳 月  色 沉   雾 
chū   láng láng xīn yǔ wàn lǐ xiāng zhú 
出    琅   琅   新  雨 万  里 相    逐  
bù cí zhòu yè cuī kāi   táo huā yí cù  
不 辞 昼   夜 催  开    桃  花  一 簇  
zì gǔ xū míng wù   huàn dé qīng shān chén tǔ  
自 古 虚 名   误   换   得 青   衫   尘   土  
měi rén zhōng chí mù   luò dé chá hòu tán sú 
美  人  终    迟  暮   落  得 茶  后  谈  俗 
wǒ zì yǐ péng lú   shōu hǎo jǐng rù huà tú 
我 自 倚 蓬   庐   收   好  景   入 画  图 
děng dài cán yún guī xiù   shān sè rù yì hú 
等   待  残  云  归  岫    山   色 入 一 壶 
yí hòu yuè yíng fēng qīng chù 
一 候  月  莹   风   清   处  
chí zhú cháng gē yǐn yōu gǔ 
持  竹  长    歌 隐  幽  谷 
èr hòu bái lù   chán míng shēng shēng sù zhāo mù 
二 候  白  露   蝉   鸣   声    声    诉 朝   暮 
sān xiāng hòu   hè yǐn cháng lù 
三  相    候    鹤 引  长    路 
gù rén rú yuē lái fù 
故 人  如 约  来  赴 
zài zhēn mǎn shí fēn chén sú 
再  斟   满  十  分  尘   俗 
yáo xiǎng píng shēng duō bù zú 
遥  想    平   生    多  不 足 
yì qì què wèi shū 
意 气 却  未  输  
rén fèng wǒ   hú wéi xǐ wǒ yòu hú wéi nù  
人  奉   我   胡 为  喜 我 又  胡 为  怒  
rèn tā lái dù   wǒ zhǐ yǐn jiǔ xiàng huā sù 
任  他 来  妒   我 只  饮  酒  向    花  诉 
chūn sè mò fù 
春   色 莫 负 
yí hòu yuè yíng fēng qīng chù 
一 候  月  莹   风   清   处  
chí zhú cháng gē yǐn yōu gǔ 
持  竹  长    歌 隐  幽  谷 
èr hòu bái lù   chán míng shēng shēng sù zhāo mù 
二 候  白  露   蝉   鸣   声    声    诉 朝   暮 
sān xiāng hòu   hè yǐn cháng lù 
三  相    候    鹤 引  长    路 
gù rén rú yuē lái fù 
故 人  如 约  来  赴 
zài zhēn mǎn shí fēn chén sú 
再  斟   满  十  分  尘   俗 
yí hòu yuè yíng fēng qīng chù 
一 候  月  莹   风   清   处  
chí zhú cháng gē yǐn yōu gǔ 
持  竹  长    歌 隐  幽  谷 
èr hòu bái lù   chán míng shēng shēng sù zhāo mù 
二 候  白  露   蝉   鸣   声    声    诉 朝   暮 
sān xiāng hòu   hè yǐn cháng lù 
三  相    候    鹤 引  长    路 
gù rén rú yuē lái fù 
故 人  如 约  来  赴 
zài zhēn mǎn shí fēn chén sú 
再  斟   满  十  分  尘   俗 
yáo xiǎng píng shēng duō bù zú 
遥  想    平   生    多  不 足 
yì qì què wèi shū 
意 气 却  未  输  
rén fèng wǒ   hú wéi xǐ wǒ yòu hú wéi nù  
人  奉   我   胡 为  喜 我 又  胡 为  怒  
rèn tā lái dù   wǒ zhǐ yǐn jiǔ xiàng huā sù 
任  他 来  妒   我 只  饮  酒  向    花  诉 
chūn sè mò fù 
春   色 莫 负 

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Chinese Songs Tags