Monday, May 27, 2024
HomePopChui Meng Luo Kong Shan 吹梦落空山 Blowing Dreams To Nothing Lyrics 歌詞...

Chui Meng Luo Kong Shan 吹梦落空山 Blowing Dreams To Nothing Lyrics 歌詞 With Pinyin By Hua Jiu 画久

Chinese Song Name: Chui Meng Luo Kong Shan 吹梦落空山
English Tranlation Name: Blowing Dreams To Nothing
Chinese Singer: Hua Jiu 画久
Chinese Composer: Ken De Gui 肯德龟
Chinese Lyrics: Ming 明

Chui Meng Luo Kong Shan 吹梦落空山 Blowing Dreams To Nothing Lyrics 歌詞 With Pinyin By Hua Jiu 画久

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

fēi hè yí lái wàn gǔ yīn 
飞  鹤 遗 来  万  古 音  
qīng cuì xiǎng tiān jì 
清   脆  响    天   际 
líng lún fá zhú yú kūn xī 
伶   伦  伐 竹  于 昆  豀 
huī zhǎn ér zuò dí 
挥  斩   而 作  笛 
piāo miǎo liáo liàng sì fèng míng 
缥   缈   嘹   亮    似 凤   鸣   
wǎn zhuǎn yòu yīng tí 
宛  转    诱  莺   啼 
niǎo niǎo bù jué shēng rú lǚ 
袅   袅   不 绝  声    如 缕 
rào liáng sān chǐ yì 
绕  梁    三  尺  意 
wǒ yù chéng fēng fān rán qù 
我 欲 乘    风   翻  然  去 
cháng yīn mián mián bù jué qī 
长    音  绵   绵   不 绝  期 
lí míng yún rú yān   dàn ruò bì hú qiǎn 
黎 明   云  如 烟    淡  若  碧 湖 浅   
yǐ lán chuī dòng yì chéng xiān 
倚 栏  吹   动   亦 成    仙   
yú yīn rào huí xuán   chén lù jìn qīng yán 
余 音  绕  回  旋     晨   露 浸  青   檐  
sī zhú gōng shāng zài guǎn xián 
丝 竹  宫   商    在  管   弦   
wǒ yǒu yì shēng dí   chuī mèng luò kōng shān 
我 有  一 声    笛   吹   梦   落  空   山   
chūn fēng xǐng lái gòng chán juān 
春   风   醒   来  共   婵   娟   
qǔ guò fú shēng tàn   guī lái shì shào nián 
曲 过  浮 生    叹    归  来  是  少   年   
zhǎng zhōng héng shù bù kě yán 
掌    中    横   竖  不 可 言  
chūn fēng fú liǔ gū sū xíng 
春   风   拂 柳  姑 苏 行   
sú shì zhōng duǒ bì 
俗 世  中    躲  避 
xiǎo zhù wù yǐn lù yī xī 
小   筑  雾 隐  露 依 稀 
tíng tái lóu gé lì 
亭   台  楼  阁 立 
tiān dàn mù sè yān níng bì 
天   淡  暮 色 烟  凝   碧 
hū ér shēng zhuǎn jí 
忽 而 声    转    急 
yuān yāng xiāng duì yù hóng yī 
鸳   鸯   相    对  浴 红   衣 
jīng qǐ shuāng fēi qù 
惊   起 双     飞  去 
ruò fēi rén jiān jiē wú qù 
若  非  人  间   皆  无 趣 
hé lái zhǎng zhōng yīn mǐ mǐ 
何 来  掌    中    音  靡 靡 
lí míng yún rú yān   dàn ruò bì hú qiǎn 
黎 明   云  如 烟    淡  若  碧 湖 浅   
yǐ lán chuī dòng yì chéng xiān 
倚 栏  吹   动   亦 成    仙   
yú yīn rào huí xuán   chén lù jìn qīng yán 
余 音  绕  回  旋     晨   露 浸  青   檐  
sī zhú gōng shāng zài guǎn xián 
丝 竹  宫   商    在  管   弦   
wǒ yǒu yì shēng dí   chuī mèng luò kōng shān 
我 有  一 声    笛   吹   梦   落  空   山   
chūn fēng xǐng lái gòng chán juān 
春   风   醒   来  共   婵   娟   
qǔ guò fú shēng tàn   guī lái shì shào nián 
曲 过  浮 生    叹    归  来  是  少   年   
zhǎng zhōng héng shù bù kě yán 
掌    中    横   竖  不 可 言  
lí míng yún rú yān   dàn ruò bì hú qiǎn 
黎 明   云  如 烟    淡  若  碧 湖 浅   
yǐ lán chuī dòng yì chéng xiān 
倚 栏  吹   动   亦 成    仙   
yú yīn rào huí xuán   chén lù jìn qīng yán 
余 音  绕  回  旋     晨   露 浸  青   檐  
sī zhú gōng shāng zài guǎn xián 
丝 竹  宫   商    在  管   弦   
wǒ yǒu yì shēng dí   chuī mèng luò kōng shān 
我 有  一 声    笛   吹   梦   落  空   山   
chūn fēng xǐng lái gòng chán juān 
春   风   醒   来  共   婵   娟   
qǔ guò fú shēng tàn   guī lái shì shào nián 
曲 过  浮 生    叹    归  来  是  少   年   
zhǎng zhōng héng shù bù kě yán 
掌    中    横   竖  不 可 言  

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags