Chu Shi Biao 出师表 Memorial on Sending Out the Troops Lyrics 歌詞 With Pinyin By Chen Ke Yu 陈柯宇 Chen Keyu

Chu Shi Biao 出师表 Memorial on Sending Out the Troops Lyrics 歌詞 With Pinyin By Chen Ke Yu 陈柯宇 Chen Keyu

Chinese Song Name:Chu Shi Biao 出师表
English Translation Name:Memorial on Sending Out the Troops
Chinese Singer: Chen Ke Yu 陈柯宇 Chen Keyu
Chinese Composer:Chen Ke Yu 陈柯宇 Chen Keyu
Chinese Lyrics:Zhu Ge Liang 诸葛亮

Chu Shi Biao 出师表 Memorial on Sending Out the Troops Lyrics 歌詞 With Pinyin By Chen Ke Yu 陈柯宇 Chen Keyu

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

xiān dì chuàng yè wèi bàn ér zhōng dào bēng cú 
先   帝 创     业 未  半  而 中    道  崩   殂 
jīn tiān xià sān fēn yì zhōu pí bì 
今  天   下  三  分  益 州   疲 弊 
cǐ chéng wēi jí cún wáng zhī qiū yě 
此 诚    危  急 存  亡   之  秋  也 
rán shì wèi zhī chén bú xiè yú nèi 
然  侍  卫  之  臣   不 懈  于 内  
zhōng zhì zhī shì wàng shēn yú wài zhě 
忠    志  之  士  忘   身   于 外  者  
gài zhuī xiān dì zhī shū yù 
盖  追   先   帝 之  殊  遇 
yù bào zhī yú bì xià 
欲 报  之  于 陛 下  
yě chéng yí kāi zhāng shèng tīng 
也 诚    宜 开  张    圣    听   
yǐ guāng xiān dì yí dé   huī hóng zhì shì zhī qì 
以 光    先   帝 遗 德   恢  弘   志  士  之  气 
bù yí wàng zì fěi bó   yǐn yù shī yì 
不 宜 妄   自 菲  薄   引  喻 失  义 
yǐ sāi zhōng jiàn zhī lù yě 
以 塞  忠    谏   之  路 也 
gōng zhōng fǔ zhōng   jù wéi yì tǐ 
宫   中    府 中      俱 为  一 体 
zhì fá zāng pǐ   bù yí yì tóng 
陟  罚 臧   否   不 宜 异 同   
ruò yǒu zuò jiān fàn kē jí wéi zhōng shàn zhě 
若  有  作  奸   犯  科 及 为  忠    善   者  
yí fù yǒu sī lùn qí xíng shǎng 
宜 付 有  司 论  其 刑   赏    
yǐ zhāo bì xià píng míng zhī lǐ 
以 昭   陛 下  平   明   之  理 
bù yí piān sī   shǐ nèi wài yì fǎ yě 
不 宜 偏   私   使  内  外  异 法 也 
shì zhōng   shì láng 
侍  中      侍  郎   
guō yōu zhī fèi yī   dǒng yǔn děng 
郭  攸  之  费  祎   董   允  等   
cǐ jiē liáng shí   zhì lǜ zhōng chún 
此 皆  良    实    志  虑 忠    纯   
shì yǐ xiān dì jiǎn bá yǐ yí bì xià 
是  以 先   帝 简   拔 以 遗 陛 下  
yú yǐ wéi gōng zhōng zhī shì 
愚 以 为  宫   中    之  事  
shì wú dà xiǎo   xī yǐ zī zhī 
事  无 大 小     悉 以 咨 之  
rán hòu shī xíng   bì néng bì bǔ què lòu 
然  后  施  行     必 能   裨 补 阙  漏  
yǒu suǒ guǎng yì   jiāng jūn xiàng chǒng 
有  所  广    益   将    军  向    宠    
xìng xíng shū jūn   xiǎo chàng jūn shì 
性   行   淑  均    晓   畅    军  事  
shì yòng yú xī rì   xiān dì chēng zhī yuē néng 
试  用   于 昔 日   先   帝 称    之  曰  能   
shì yǐ zhòng yì jǔ chǒng wéi dū 
是  以 众    议 举 宠    为  督 
yú yǐ wéi yíng zhōng zhī shì   xī yǐ zī zhī 
愚 以 为  营   中    之  事    悉 以 咨 之  
bì néng shǐ xíng zhèn hé mù   yōu liè dé suǒ 
必 能   使  行   阵   和 睦   优  劣  得 所  
qīn xián chén   yuǎn xiǎo rén 
亲  贤   臣     远   小   人  
cǐ xiān hàn suó yǐ xīng lóng yě 
此 先   汉  所  以 兴   隆   也 
qīn xiǎo rén   yuǎn xián chén 
亲  小   人    远   贤   臣   
cǐ hòu hàn suó yǐ qīng tuí yě  
此 后  汉  所  以 倾   颓  也  
xiān dì zài shí   měi yǔ chén lùn cǐ shì 
先   帝 在  时    每  与 臣   论  此 事  
wèi cháng bú tàn xī tòng hèn yú huán   líng yě 
未  尝    不 叹  息 痛   恨  于 桓     灵   也 
shì zhōng   shàng shū   zhǎng shǐ   cān jūn 
侍  中      尚    书    长    史    参  军  
cǐ xī zhēn liáng sǐ jié zhī chén 
此 悉 贞   良    死 节  之  臣   
yuàn bì xià qīn zhī xìn zhī 
愿   陛 下  亲  之  信  之  
zé hàn shì zhī lóng   kě jì rì ér dài yě 
则 汉  室  之  隆     可 计 日 而 待  也 
chén běn bù yī   gōng gēng yú nán yáng 
臣   本  布 衣   躬   耕   于 南  阳   
gǒu quán xìng mìng yú luàn shì 
苟  全   性   命   于 乱   世  
bù qiú wén dá yú zhū hóu 
不 求  闻  达 于 诸  侯  
xiān dì bù yǐ chén bēi bǐ 
先   帝 不 以 臣   卑  鄙 
wěi zì wǎng qū 
猥  自 枉   屈 
sān gù chén yú cǎo lú zhī zhōng 
三  顾 臣   于 草  庐 之  中    
zī chén yǐ dāng shì zhī shì 
咨 臣   以 当   世  之  事  
yóu shì gǎn jī 
由  是  感  激 
suí xǔ xiān dì yǐ qū chí hòu zhí qīng fù 
遂  许 先   帝 以 驱 驰  后  值  倾   覆 
shòu rèn yú bài jūn zhī jì 
受   任  于 败  军  之  际 
fèng mìng yú wēi nán zhī jiān 
奉   命   于 危  难  之  间   
ěr lái èr shí yǒu yì nián yǐ 
尔 来  二 十  有  一 年   矣 
xiān dì zhī chén jǐn shèn 
先   帝 知  臣   谨  慎   
gù lín bēng jì chén yǐ dà shì yě 
故 临  崩   寄 臣   以 大 事  也 
shòu mìng yǐ lái   sù yè yōu tàn 
受   命   以 来    夙 夜 忧  叹  
kǒng tuō fù bú xiào   yǐ shāng xiān dì zhī míng 
恐   托  付 不 效     以 伤    先   帝 之  明   
gù wǔ yuè dù lú   shēn rù bù máo 
故 五 月  渡 泸   深   入 不 毛  
jīn nán fāng yǐ dìng   bīng jiǎ yǐ zú 
今  南  方   已 定     兵   甲  已 足 
dāng jiǎng lǜ sān jūn   běi dìng zhōng yuán 
当   奖    率 三  军    北  定   中    原   
shù jié nú dùn   rǎng chú jiān xiōng  
庶  竭  驽 钝    攘   除  奸   凶     
xìng fù hàn shì   hái yú jiù dōu 
兴   复 汉  室    还  于 旧  都  
cǐ chén suó yǐ bào xiān dì 
此 臣   所  以 报  先   帝 
ér zhōng bì xià zhī zhí fēn yě 
而 忠    陛 下  之  职  分  也 
zhì yú zhēn zhuó sǔn yì jìn jìn zhōng yán 
至  于 斟   酌   损  益 进  尽  忠    言  
zé yōu zhī   yī   yǔn zhī rèn yě 
则 攸  之    祎   允  之  任  也 
yuàn bì xià tuō chén yǐ tǎo zéi xìng fù zhī xiào 
愿   陛 下  托  臣   以 讨  贼  兴   复 之  效   
bú xiào   zé zhì chén zhī zuì 
不 效     则 治  臣   之  罪  
yǐ gào xiān dì zhī líng 
以 告  先   帝 之  灵   
ruò wú xìng dé zhī yán 
若  无 兴   德 之  言  
zé zé yōu zhī yī yǔn děng zhī màn   yǐ zhāng qí jiù 
则 责 攸  之  祎 允  等   之  慢    以 彰    其 咎  
bì xià yì yí zì móu   yǐ zī zōu shàn dào 
陛 下  亦 宜 自 谋    以 咨 诹  善   道  
chá nà yǎ yán   shēn zhuī xiān dì yí zhào 
察  纳 雅 言    深   追   先   帝 遗 诏   
chén bú shèng shòu ēn gǎn jī   jīn dāng yuǎn lí 
臣   不 胜    受   恩 感  激   今  当   远   离 
lín biǎo tì líng   bù zhī suǒ yán 
临  表   涕 零     不 知  所  言  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.