Chu Jian Qian Nian 初见千年 First Millennium Lyrics 歌詞 With Pinyin By Liu Yao Yao 刘垚垚

Chu Jian Qian Nian 初见千年 First Millennium Lyrics 歌詞 With Pinyin By Liu Yao Yao 刘垚垚

Chinese Song Name:Chu Jian Qian Nian 初见千年 
English Translation Name:First Millennium 
Chinese Singer: Liu Yao Yao 刘垚垚
Chinese Composer:Liu Yao Yao 刘垚垚
Chinese Lyrics:Liu Yao Yao 刘垚垚

Chu Jian Qian Nian 初见千年 First Millennium Lyrics 歌詞 With Pinyin By Liu Yao Yao 刘垚垚

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

fēi wǔ ní cháng xiáng yún tiān 
飞  舞 霓 裳    祥    云  天   
xián gǔ mèng qiān 
弦   鼓 梦   牵   
wàn gǔ cháng kōng huàn fēng yuè 
万  古 长    空   焕   风   月  
chū jiàn qiān nián 
初  见   千   年   
Na
Na
sī lù fú yún yǔ 
丝 路 拂 云  雨 
nán guó yǒu jiā rén 
南  国  有  佳  人  
niǎo niǎo luó xiù xiāng 
袅   袅   罗  袖  香    
rù mèng 
入 梦   
luò shén zhū líng dòng 
洛  神   珠  灵   动   
sù shǒu zhí fú róng 
素 手   执  芙 蓉   
qīng yíng lǜ yāo wǔ 
轻   盈   绿 腰  舞 
líng lóng 
玲   珑   
kàn   fēi tiān   fēi zài xiáng yún jiān 
看    飞  天     飞  在  祥    云  间   
wàng   huà juàn   huà zhōng yǒu shén xiān 
望     画  卷     画  中    有  神   仙   
fēi wǔ ní cháng xiáng yún tiān 
飞  舞 霓 裳    祥    云  天   
xián gǔ mèng qiān 
弦   鼓 梦   牵   
wàn gǔ cháng kōng huàn fēng yuè 
万  古 长    空   焕   风   月  
chū jiàn qiān nián 
初  见   千   年   
fàn yīn shēng shēng xiǎng yún tiān 
梵  音  声    声    响    云  天   
fú xiù wǔ xuán 
拂 袖  舞 旋   
péng lái gōng què huàn fēng yuè 
蓬   莱  宫   阙  唤   风   月  
chū jiàn qiān nián 
初  见   千   年   
Na
Na
kàn   fēi tiān   fēi zài xiáng yún jiān 
看    飞  天     飞  在  祥    云  间   
wàng   huà juàn   huà zhōng yǒu shén xiān 
望     画  卷     画  中    有  神   仙   
fēi wǔ ní cháng xiáng yún tiān 
飞  舞 霓 裳    祥    云  天   
xián gǔ mèng qiān 
弦   鼓 梦   牵   
wàn gǔ cháng kōng huàn fēng yuè 
万  古 长    空   焕   风   月  
chū jiàn qiān nián 
初  见   千   年   
fàn yīn shēng shēng xiǎng yún tiān 
梵  音  声    声    响    云  天   
fú xiù wǔ xuán 
拂 袖  舞 旋   
péng lái gōng què huàn fēng yuè 
蓬   莱  宫   阙  唤   风   月  
chū jiàn qiān nián 
初  见   千   年   
hún qiān mèng rào 
魂  牵   梦   绕  
dà táng shèng shì 
大 唐   盛    世  
fēi wǔ ní cháng 
飞  舞 霓 裳    
bù shēng lián 
步 生    莲   
xián gǔ yì shēng shuāng xiù jǔ 
弦   鼓 一 声    双     袖  举 
sài wài jīng hóng zuì gū yān 
塞  外  惊   鸿   醉  孤 烟  
yuè yá quán páng shǎng huā diàn 
月  牙 泉   旁   赏    花  钿   
hǎi shì shèn lóu péng lái xiàn 
海  市  蜃   楼  蓬   莱  现   
fēi wǔ ní cháng xiáng yún tiān 
飞  舞 霓 裳    祥    云  天   
xián gǔ mèng qiān 
弦   鼓 梦   牵   
shā hǎi tà chūn xìng fēng yuè 
沙  海  踏 春   兴   风   月  
chū jiàn qiān nián 
初  见   千   年   
fàn yīn shēng shēng xiǎng yún tiān 
梵  音  声    声    响    云  天   
fú xiù wǔ xuán 
拂 袖  舞 旋   
fǔ yáo qín ā  tàn fēng yuè 
抚 瑶  琴  啊 叹  风   月  
chū jiàn qiān nián 
初  见   千   年   
Na
Na

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.