Chu Hun 楚魂 Soul Of Chu Lyrics 歌詞 With Pinyin By Huang Ling 黄龄 Isabelle Huang

Chu Hun 楚魂 Soul Of Chu Lyrics 歌詞 With Pinyin By Huang Ling 黄龄 Isabelle Huang

Chinese Song Name:Chu Hun 楚魂
English Translation Name:Soul Of Chu 
Chinese Singer: Huang Ling 黄龄 Isabelle Huang
Chinese Composer:Xu Le Tong 徐乐同
Chinese Lyrics:(Xian Qin) Qu Yuan (先秦)屈原

Chu Hun 楚魂 Soul Of Chu Lyrics 歌詞 With Pinyin By Huang Ling 黄龄 Isabelle Huang

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

shī cí : 《 jiǔ gē · guó shāng 》 
诗  词 : 《 九  歌 · 国  殇    》 
cāo wú gē xī bèi xī jiǎ   chē cuò gū xī duǎn bīng jiē 
操  吴 戈 兮 被  犀 甲    车  错  毂 兮 短   兵   接  
jīng bì rì xī dí ruò yún   shǐ jiāo zhuì xī shì zhēng xiān 
旌   蔽 日 兮 敌 若  云    矢  交   坠   兮 士  争    先   
líng yú zhèn xī liè yú xíng   zuǒ cān yì xī yòu rèn shāng 
凌   余 阵   兮 躐  余 行     左  骖  殪 兮 右  刃  伤    
mái liǎng lún xī zhí sì mǎ   yuán yù fú xī jī míng gǔ 
霾  两    轮  兮 絷  四 马   援   玉 枹 兮 击 鸣   鼓 
tiān shí duì xī wēi líng nù   yán shā jìn xī qì yuán yě 
天   时  怼  兮 威  灵   怒   严  杀  尽  兮 弃 原   野 
chū bú rù xī wǎng bù fǎn   píng yuán hū xī lù chāo yuǎn 
出  不 入 兮 往   不 反    平   原   忽 兮 路 超   远   
dài cháng jiàn xī jiā qín gōng   shǒu shēn lí xī xīn bù chéng 
带  长    剑   兮 挟  秦  弓     首   身   离 兮 心  不 惩    
chéng jì yǒng xī yòu yǐ wǔ   zhōng gāng qiáng xī bù kě líng 
诚    既 勇   兮 又  以 武   终    刚   强    兮 不 可 凌   
shēn jì sǐ xī shén yǐ líng   hún pò yì xī wéi guǐ xióng 
身   既 死 兮 神   以 灵     魂  魄 毅 兮 为  鬼  雄    
líng yú zhèn xī liè yú xíng   zuǒ cān yì xī yòu rèn shāng 
凌   余 阵   兮 躐  余 行     左  骖  殪 兮 右  刃  伤    
mái liǎng lún xī zhí sì mǎ   yuán yù fú xī jī míng gǔ 
霾  两    轮  兮 絷  四 马   援   玉 枹 兮 击 鸣   鼓 
tiān shí duì xī wēi líng nù   yán shā jìn xī qì yuán yě 
天   时  怼  兮 威  灵   怒   严  杀  尽  兮 弃 原   野 
chū bú rù xī wǎng bù fǎn   píng yuán hū xī lù chāo yuǎn 
出  不 入 兮 往   不 反    平   原   忽 兮 路 超   远   
dài cháng jiàn xī jiā qín gōng   shǒu shēn lí xī xīn bù chéng 
带  长    剑   兮 挟  秦  弓     首   身   离 兮 心  不 惩    
chéng jì yǒng xī yòu yǐ wǔ   zhōng gāng qiáng xī bù kě líng 
诚    既 勇   兮 又  以 武   终    刚   强    兮 不 可 凌   
shēn jì sǐ xī shén yǐ líng   hún pò yì xī wéi guǐ xióng 
身   既 死 兮 神   以 灵     魂  魄 毅 兮 为  鬼  雄    
shēn jì sǐ xī shén yǐ líng   hún pò yì xī wéi guǐ xióng 
身   既 死 兮 神   以 灵     魂  魄 毅 兮 为  鬼  雄    

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.