Saturday, December 2, 2023
HomePopChu Hun 楚魂 Soul Of Chu Lyrics 歌詞 With Pinyin By Huang...

Chu Hun 楚魂 Soul Of Chu Lyrics 歌詞 With Pinyin By Huang Ling 黄龄 Isabelle Huang

Chinese Song Name:Chu Hun 楚魂
English Translation Name:Soul Of Chu 
Chinese Singer: Huang Ling 黄龄 Isabelle Huang
Chinese Composer:Xu Le Tong 徐乐同
Chinese Lyrics:(Xian Qin) Qu Yuan (先秦)屈原

Chu Hun 楚魂 Soul Of Chu Lyrics 歌詞 With Pinyin By Huang Ling 黄龄 Isabelle Huang

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

shī cí : 《 jiǔ gē · guó shāng 》 
诗  词 : 《 九  歌 · 国  殇    》 
cāo wú gē xī bèi xī jiǎ   chē cuò gū xī duǎn bīng jiē 
操  吴 戈 兮 被  犀 甲    车  错  毂 兮 短   兵   接  
jīng bì rì xī dí ruò yún   shǐ jiāo zhuì xī shì zhēng xiān 
旌   蔽 日 兮 敌 若  云    矢  交   坠   兮 士  争    先   
líng yú zhèn xī liè yú xíng   zuǒ cān yì xī yòu rèn shāng 
凌   余 阵   兮 躐  余 行     左  骖  殪 兮 右  刃  伤    
mái liǎng lún xī zhí sì mǎ   yuán yù fú xī jī míng gǔ 
霾  两    轮  兮 絷  四 马   援   玉 枹 兮 击 鸣   鼓 
tiān shí duì xī wēi líng nù   yán shā jìn xī qì yuán yě 
天   时  怼  兮 威  灵   怒   严  杀  尽  兮 弃 原   野 
chū bú rù xī wǎng bù fǎn   píng yuán hū xī lù chāo yuǎn 
出  不 入 兮 往   不 反    平   原   忽 兮 路 超   远   
dài cháng jiàn xī jiā qín gōng   shǒu shēn lí xī xīn bù chéng 
带  长    剑   兮 挟  秦  弓     首   身   离 兮 心  不 惩    
chéng jì yǒng xī yòu yǐ wǔ   zhōng gāng qiáng xī bù kě líng 
诚    既 勇   兮 又  以 武   终    刚   强    兮 不 可 凌   
shēn jì sǐ xī shén yǐ líng   hún pò yì xī wéi guǐ xióng 
身   既 死 兮 神   以 灵     魂  魄 毅 兮 为  鬼  雄    
líng yú zhèn xī liè yú xíng   zuǒ cān yì xī yòu rèn shāng 
凌   余 阵   兮 躐  余 行     左  骖  殪 兮 右  刃  伤    
mái liǎng lún xī zhí sì mǎ   yuán yù fú xī jī míng gǔ 
霾  两    轮  兮 絷  四 马   援   玉 枹 兮 击 鸣   鼓 
tiān shí duì xī wēi líng nù   yán shā jìn xī qì yuán yě 
天   时  怼  兮 威  灵   怒   严  杀  尽  兮 弃 原   野 
chū bú rù xī wǎng bù fǎn   píng yuán hū xī lù chāo yuǎn 
出  不 入 兮 往   不 反    平   原   忽 兮 路 超   远   
dài cháng jiàn xī jiā qín gōng   shǒu shēn lí xī xīn bù chéng 
带  长    剑   兮 挟  秦  弓     首   身   离 兮 心  不 惩    
chéng jì yǒng xī yòu yǐ wǔ   zhōng gāng qiáng xī bù kě líng 
诚    既 勇   兮 又  以 武   终    刚   强    兮 不 可 凌   
shēn jì sǐ xī shén yǐ líng   hún pò yì xī wéi guǐ xióng 
身   既 死 兮 神   以 灵     魂  魄 毅 兮 为  鬼  雄    
shēn jì sǐ xī shén yǐ líng   hún pò yì xī wéi guǐ xióng 
身   既 死 兮 神   以 灵     魂  魄 毅 兮 为  鬼  雄    

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Chinese Songs Tags