Cheng Shuo 成说 Lin Lyrics 歌詞 With Pinyin By Pai Gu Jiao Zhu 排骨教主 Spareribs Leader

Cheng Shuo 成说 Lin Lyrics 歌詞 With Pinyin

Chinese Song Name: Cheng Shuo 成说
English Tranlation Name: Lin
Chinese Singer: Pai Gu Jiao Zhu 排骨教主 Spareribs Leader
Chinese Composer: Ceng Jie 曾婕 Joey.Z
Chinese Lyrics: Qing Cheng 卿成

Cheng Shuo 成说 Lin Lyrics 歌詞 With Pinyin By Pai Gu Jiao Zhu 排骨教主 Spareribs Leader

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

yáng shā qǐ fēng yì chuī chéng qiáng yǐ fàn huáng 
扬   沙  起 风   一 吹   城    墙    已 泛  黄    
liú shuǐ shāng shāng huáng hé kùn yì fāng 
流  水   汤    汤    黄    河 困  一 方   
yáo yáo wú guī qī 
遥  遥  无 归  期 
zuò duō shǎo xiāng sī zhì zhī shēn páng 
作  多  少   相    思 置  之  身   旁   
tiān nán yǔ dì běi cái xiāng wàng 
天   南  与 地 北  才  相    望   
luò mǎ tí yòu yì chǎng chūn qiū yǐ fàn huáng 
落  马 蹄 又  一 场    春   秋  已 泛  黄    
yuán jū yuán chù hé nián hé yuè hé ~ yàng 
爰   居 爰   处  何 年   何 月  何 ~ 样   
sǐ shēng qì kuò 
死 生    契 阔  
yǔ zǐ chéng shuō yǔ zǐ gòng shí guāng 
与 子 成    说   与 子 共   时  光    
chéng yuān yāng chéng fèng huáng 
成    鸳   鸯   成    凤   凰    
yú jiē kuò xī bù wǒ huó xī ~~~~
于 嗟  阔  兮 不 我 活  兮 ~~~~
yú jiē xún xī bù wǒ xìn xī ~~~~
于 嗟  洵  兮 不 我 信  兮 ~~~~
zhí zǐ zhī shǒu yǔ zǐ xié lǎo fǒu xiāng wàng 
执  子 之  手   与 子 偕  老  否  相    忘   
shēng sǐ yòu hé fáng 
生    死 又  何 妨   
yáng shā qǐ fēng yì chuī chéng qiáng yǐ fàn huáng 
扬   沙  起 风   一 吹   城    墙    已 泛  黄    
liú shuǐ shāng shāng huáng hé kùn yì fāng 
流  水   汤    汤    黄    河 困  一 方   
yáo yáo wú guī qī 
遥  遥  无 归  期 
zuò duō shǎo xiāng sī zhì zhī shēn páng 
作  多  少   相    思 置  之  身   旁   
tiān nán yǔ dì běi cái xiāng wàng 
天   南  与 地 北  才  相    望   
luò mǎ tí yòu yì chǎng chūn qiū yǐ fàn huáng 
落  马 蹄 又  一 场    春   秋  已 泛  黄    
yuán jū yuán chù hé nián hé yuè hé ~ yàng 
爰   居 爰   处  何 年   何 月  何 ~ 样   
sǐ shēng qì kuò 
死 生    契 阔  
yǔ zǐ chéng shuō yǔ zǐ gòng shí guāng 
与 子 成    说   与 子 共   时  光    
chéng yuān yāng chéng fèng huáng 
成    鸳   鸯   成    凤   凰    
yú jiē kuò xī bù wǒ huó xī ~~~~
于 嗟  阔  兮 不 我 活  兮 ~~~~
yú jiē xún xī bù wǒ xìn xī ~~~~
于 嗟  洵  兮 不 我 信  兮 ~~~~
zhí zǐ zhī shǒu 
执  子 之  手   
yǔ zǐ xié lǎo fǒu xiāng wàng 
与 子 偕  老  否  相    忘   
shēng sǐ yòu hé fáng 
生    死 又  何 妨   
yú jiē kuò xī bù wǒ huó xī ~~~~
于 嗟  阔  兮 不 我 活  兮 ~~~~
yú jiē xún xī bù wǒ xìn xī ~~~~
于 嗟  洵  兮 不 我 信  兮 ~~~~
zhí zǐ zhī shǒu 
执  子 之  手   
yǔ zǐ xié lǎo fǒu xiāng wàng 
与 子 偕  老  否  相    忘   
shēng sǐ yòu hé fáng 
生    死 又  何 妨   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.