Chang Ye Xun Guang 长夜寻光 Long Night Seeking Light Lyrics 歌詞 With Pinyin By Fei Yu 飞鱼

Chang Ye Xun Guang 长夜寻光 Long Night Seeking Light Lyrics 歌詞 With Pinyin By Fei Yu 飞鱼

Chinese Song Name:Chang Ye Xun Guang 长夜寻光 
English Translation Name:Long Night Seeking Light
Chinese Singer: Fei Yu 飞鱼
Chinese Composer:Unknow
Chinese Lyrics:Unknow

Chang Ye Xun Guang 长夜寻光 Long Night Seeking Light Lyrics 歌詞 With Pinyin By Fei Yu 飞鱼

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

chén dú xiù : 
陈   独 秀  : 
cháng qīng shì àn yè jué xiǎng ào rán zhì dì jī dàng 
长    青   是  暗 夜 绝  响    傲 然  掷  地 激 荡   
biàn zuò yáo líng rén huàn wàn lǐ hǎo tiān guāng 
便   做  摇  铃   人  换   万  里 好  天   光    
lǐ dà zhāo : 
李 大 钊   : 
rè liè shì cāng shēng mèng cháng juān kè jué xǐng xīn shàng 
热 烈  是  苍   生    梦   长    镌   刻 觉  醒   心  上    
xīng huǒ chéng shī dù chì qí biàn shì guāng máng 
星   火  成    诗  渡 赤  旗 遍   世  光    芒   
lǔ xùn : 
鲁 迅  : 
má mù shì chì chén shēn cáng jù huǒ gǎn duì cāng làng 
麻 木 是  赤  忱   深   藏   炬 火  敢  对  沧   浪   
bǐ fēng zuò dāo zì zhǎn xiǔ shì xià bǐ kuáng 
笔 锋   做  刀  自 崭   朽  世  下  笔 狂    
cài yuán péi : 
蔡  元   培  : 
chǐ biān shì jiè cè wéi fēng kuāng fú huá shà jiāng qīng 
尺  鞭   是  戒  侧 为  锋   匡    扶 华  厦  将    倾   
hóng lóu wài zhē jǐ fān fēng shuāng dài qíng lǎng 
红   楼  外  遮  几 番  风   霜     待  晴   朗   
gāo jūn màn : 
高  君  曼  : 
gān jiāng miào shǒu chái mǐ cáng chēng qǐ xiàng nòng jǐ cùn fāng 
甘  将    妙   手   柴   米 藏   撑    起 巷    弄   几 寸  方   
zhào rèn lán : 
赵   纫  兰  : 
bù yī jīng chāi shǒu xún cháng yuàn qíng shí zài tiān gēng tāng 
布 衣 荆   钗   守   寻  常    愿   晴   时  再  添   羹   汤   
hé : 
合 : 
cháng yè lǐ xún bú dào guāng zhēn lǐ wú chù tàn wàng 
长    夜 里 寻  不 到  光    真   理 无 处  探  望   
jué xǐng de tā bēn fù qù shēn yuān liú làng 
觉  醒   的 他 奔  赴 去 深   渊   流  浪   
xiàng sǐ ér shēng yě shuō hān chàng 
向    死 而 生    也 说   酣  畅    
xìn dìng lái nián jiāng jiàn xīng huǒ chéng fēng áo xiáng 
信  定   来  年   将    见   星   火  乘    风   翱 翔    
máo zé dōng : 
毛  泽 东   : 
lí míng shì hēi àn qián fāng bō kāi wū yún qiān zhàng 
黎 明   是  黑  暗 前   方   拨 开  乌 云  千   丈    
yǐn xī wàng wéi zhú diǎn rán liáo yuán huǒ guāng 
引  希 望   为  烛  点   燃  燎   原   火  光    
chén yán nián : 
陈   延  年   : 
zhēn xiàng shì wú jù fēng shuāng áng shǒu yǒng fù xíng chǎng 
真   相    是  无 惧 风   霜     昂  首   勇   赴 刑   场    
shū yè fàn huáng què shǐ zhōng rè xuè wèi liáng 
书  页 泛  黄    却  始  终    热 血  未  凉    
chén qiáo nián : 
陈   乔   年   : 
lái lù shì shào nián xiàng dǎng qiáo pàn qí zhì gāo yáng 
来  路 是  少   年   向    党   桥   畔  旗 帜  高  扬   
kàn chì sè hóng biàn zuì guǎng kuò de tú rǎng 
看  赤  色 红   遍   最  广    阔  的 土 壤   
dèng zhōng xià : 
邓   中    夏  : 
xìn yǎng shì zuò huī bù gǎi yǔ huā tái jì yí xiǎng 
信  仰   是  作  灰  不 改  雨 花  台  继 遗 响    
hóng huā biàn kāi yǐ shēn fù sǐ yòu hé fáng 
红   花  遍   开  以 身   赴 死 又  何 妨   
guō xīn gāng : 
郭  心  刚   : 
hán hèn qì xuè rǎn bái cháng shì wéi jiā guó xiě kēng qiāng 
含  恨  泣 血  染  白  裳    誓  为  家  国  写  铿   锵    
bái lán : 
白  兰  : 
lèi jìn guò shān hé gǔn tàng céng shì yuē tóng guī tóng wǎng 
泪  浸  过  山   河 滚  烫   曾   誓  约  同   归  同   往   
hé : 
合 : 
mù sè zhōng tā céng páng huáng qiáng quán è  sǐ xī wàng 
暮 色 中    他 曾   彷   徨    强    权   扼 死 希 望   
chū shēng de xìn niàn sì huǒ diǎn rán xīn zàng 
初  生    的 信  念   似 火  点   燃  心  脏   
wú bèi gāi dāng gū yǒng yì qiāng 
吾 辈  该  当   孤 勇   一 腔    
jiù yǐ cǐ qū jìng fēng shuāng jìn tóu de guó qiáng 
就  以 此 躯 敬   风   霜     尽  头  的 国  强    
hú shì : 
胡 适  : 
xīn huǒ rǎn xiē xǔ qī chuàng yě céng xún zhǎo guò fāng xiàng 
心  火  染  些  许 凄 怆     也 曾   寻  找   过  方   向    
gū hóng míng : 
辜 鸿   铭   : 
jiān hòu zòng yǒu biàn fā cháng yě xìn huá xià zhèn sì fāng 
肩   后  纵   有  辫   发 长    也 信  华  夏  震   四 方   
hé : 
合 : 
cháng yè lǐ qiān wàn dào guāng jué jué bèn xiàng rè wàng 
长    夜 里 千   万  道  光    决  绝  奔  向    热 望   
xiōng zhōng xuè rán jìn lù tú xián zǔ mí máng 
胸    中    血  燃  尽  路 途 险   阻 迷 茫   
piān cháo shēn yuān yōng bào shǔ guāng 
偏   朝   深   渊   拥   抱  曙  光    
liú fēng gǔ yǔ rì yuè hù shān hé hào dàng 
留  风   骨 与 日 月  护 山   河 浩  荡   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.