Monday, March 4, 2024
HomePopChang Ye Meng Wo 长夜梦我 In Your Dream Lyrics 歌詞 With Pinyin...

Chang Ye Meng Wo 长夜梦我 In Your Dream Lyrics 歌詞 With Pinyin By He Tu 河图

Chinese Song Name:Chang Ye Meng Wo 长夜梦我
English Tranlation Name: In Your Dream 
Chinese Singer:  He Tu 河图
Chinese Composer: He Tu 河图
Chinese Lyrics: Finale

Chang Ye Meng Wo 长夜梦我 In Your Dream Lyrics 歌詞 With Pinyin By He Tu 河图

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics: 
xiàng rì luò chù qīng bēi jiǔ 
向    日 落  处  倾   杯  酒  
mò wèn bīng xuě xīn chú jūn shuí yǒu 
默 问  冰   雪  心  除  君  谁   有  
bù zhī zhè shān hé shuǐ   qí zhōng jǐ rén kǔ chūn qiū 
不 知  这  山   河 水     其 中    几 人  苦 春   秋  
jǐ rén suǒ yuàn shì hǎo chén guāng néng cháng liú 
几 人  所  愿   是  好  辰   光    能   长    留  
yú cháo shēng shí zhé zhī liǔ 
于 潮   生    时  折  枝  柳  
chàng wàng wēn róu fēng sòng jūn yuǎn yóu 
怅    望   温  柔  风   送   君  远   游  
cóng cǐ hòu rì yuè zhuǎn   shí guāng wú yán lǎo shān qiū 
从   此 后  日 月  转      时  光    无 言  老  山   丘  
hóng yè chéng ní bái yún yōu yōu huà cāng gǒu 
红   叶 成    泥 白  云  悠  悠  化  苍   狗  
cháng lù màn màn zhōng yǒu yì bié wù niàn mò huí shǒu 
长    路 漫  漫  终    有  一 别  勿 念   莫 回  首   
líng xīng yì xiōng zhōng fān yǒng bù kěn xiū 
零   星   意 胸    中    翻  涌   不 肯  休  
gē fēng guāng chàng jǐn xiù 
歌 风   光    唱    锦  绣  
xīn chéng shí lǐ biàn zāi yáng liǔ 
新  城    十  里 遍   栽  杨   柳  
zhǐ shì yì shēng zuì hǎo bù kě liú 
只  是  一 生    最  好  不 可 留  
yú cháo shēng shí zhé zhī liǔ 
于 潮   生    时  折  枝  柳  
chàng wàng wēn róu fēng sòng jūn yuǎn yóu 
怅    望   温  柔  风   送   君  远   游  
cóng cǐ hòu rì yuè zhuǎn   shí guāng wú yán lǎo shān qiū 
从   此 后  日 月  转      时  光    无 言  老  山   丘  
hóng yè chéng ní bái yún yōu yōu huà cāng gǒu 
红   叶 成    泥 白  云  悠  悠  化  苍   狗  
cháng yè màn màn zì dāng gū xíng wàng yuè zhào běi dǒu 
长    夜 漫  漫  自 当   孤 行   望   月  照   北  斗  
jūn kě zhī wǒ jì rén jiān xuě mǎn tóu 
君  可 知  我 寄 人  间   雪  满  头  
shuāng níng shān fēng yíng xiù 
霜     凝   衫   风   盈   袖  
xīn chéng shí lǐ zài wú yáng liǔ 
新  城    十  里 再  无 杨   柳  
cóng lái yǎn qián nán jiàn mèng lǐ qiú 
从   来  眼  前   难  见   梦   里 求  
cháng yè màn màn zì dāng gū xíng wàng yuè zhào běi dǒu 
长    夜 漫  漫  自 当   孤 行   望   月  照   北  斗  
jūn kě zhī wǒ jì rén jiān xuě mǎn tóu 
君  可 知  我 寄 人  间   雪  满  头  
shuāng níng shān fēng yíng xiù 
霜     凝   衫   风   盈   袖  
xīn chéng shí lǐ zài wú yáng liǔ 
新  城    十  里 再  无 杨   柳  
cóng lái yǎn qián nán jiàn mèng lǐ qiú  
从   来  眼  前   难  见   梦   里 求   

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags