Chang Si Shao Nian You 长似少年游 Looks Like A Teenager Lyrics 歌詞 With Pinyin By Amuro

Chang Si Shao Nian You 长似少年游 Looks Like A Teenager Lyrics 歌詞 With Pinyin By Amuro

Chinese Song Name: Chang Si Shao Nian You 长似少年游
English Tranlation Name: Looks Like A Teenager
Chinese Singer: Amuro
Chinese Composer: Gu Wei 顾伟
Chinese Lyrics: Shang He 上河 Lin

Chang Si Shao Nian You 长似少年游 Looks Like A Teenager Lyrics 歌詞 With Pinyin By Amuro

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

xiāo gǔ shēng dòng de suì yuè duō shǎo gōng shāng 
箫   鼓 声    动   的 岁  月  多  少   宫   商    
sǎ luò hēi bái zǐ 
洒 落  黑  白  子 
yì jú zhēn lóng wèi rǎn fēng shuāng 
一 局 珍   珑   未  染  风   霜     
dān qīng miáo mó de rén jiān sì shí yōu cháng 
丹  青   描   摹 的 人  间   四 时  悠  长    
héng shù piě nà jiān 
横   竖  撇  捺 间   
yǒu guò wēn róu yǒu guò juàn kuáng 
有  过  温  柔  有  过  狷   狂    
sì bǎi sì shí zhǒng bìng 
四 百  四 十  种    病   
kě guān běn cǎo qiān jīn fāng 
可 观   本  草  千   金  方   
mǎn bì fēng dòng 
满  壁 风   动   
shì shuí céng luò bǐ fēi tiān xiàng 
是  谁   曾   落  笔 飞  天   像    
shí shàng kè xià 
石  上    刻 下  
xìng huā yān yǔ jiāng nán mú yàng 
杏   花  烟  雨 江    南  模 样   
bú xiàn bái yù bēi pēng yì wǎn 
不 羡   白  玉 杯  烹   一 碗  
cǎo mù liú fāng 
草  木 流  芳   
rén jiān wèi lǎo   jiāng shān duō jiāo 
人  间   未  老    江    山   多  娇   
hé fáng jiāng tiān yá xíng biàn 
何 妨   将    天   涯 行   遍   
yǔ wǒ zhī jiāo 
与 我 知  交   
shí miàn mái fú lǐ chǔ 
十  面   埋  伏 里 楚  
hàn xiāng zhēng duǎn cháng chūn jiāng huā yuè yè 
汉  相    争    短   长    春   江    花  月  夜 
yì piān biàn shì mèng lǐ dà táng 
一 篇   便   是  梦   里 大 唐   
qín zhuān hàn wǎ lǐ wēi é  mò guò ā  fáng 
秦  砖    汉  瓦 里 巍  峨 莫 过  阿 房   
shēng dàn jìng mò chǒu 
生    旦  净   末 丑   
gè yǒu gù shi yuàn wén qí xiáng 
各 有  故 事  愿   闻  其 详    
kàn guò zǐ jìn chéng nà hóng qiáng hé jīn wǎ 
看  过  紫 禁  城    那 红   墙    和 金  瓦 
yě kàn guò cháng hé luò rì 
也 看  过  长    河 落  日 
nà rú xuě de shā 
那 如 雪  的 沙  
chuān lǔ sū yuè mǐn zhè huī xiāng 
川    鲁 苏 粤  闽  浙  徽  湘    
quán dōu chī biàn shuō bù chū 
全   都  吃  遍   说   不 出  
shì nǎ dào zuì jiā 
是  哪 道  最  佳  
shì bu shì bǎ dù kāng 
是  不 是  把 杜 康   
liú wǒ de wèng tóu chūn qiān dǒu dōu hē xià 
留  我 的 瓮   头  春   千   斗  都  喝 下  
zuì le jiù ké yǐ 
醉  了 就  可 以 
wú qiān wú guà sì hǎi wéi jiā 
无 牵   无 挂  四 海  为  家  
bǎi nián guò yǎn   xìng yǒu tóng páo 
百  年   过  眼    幸   有  同   袍  
hé fáng jiè míng yuè qīng fēng 
何 妨   借  明   月  清   风   
góng shǒu xiàng yāo 
拱   手   相    邀  
shī lǐ chūn qiū   èr shí sì qiáo 
诗  里 春   秋    二 十  四 桥   
fēng liú guò táng sòng yuán míng 
风   流  过  唐   宋   元   明   
hái kàn jīn zhāo 
还  看  今  朝   
qiān lǐ wài xīn yǒu gù xiāng 
千   里 外  心  有  故 乡    
wú wéi yán huáng 
吾 为  炎  黄    

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.