Chang Gu Ren Jian 长顾人间 Take Care Of The World For A Long Time Lyrics 歌詞 With Pinyin By Liang Yi Lie 梁毅烈

Chang Gu Ren Jian 长顾人间 Take Care Of The World For A Long Time Lyrics 歌詞 With Pinyin By Liang Yi Lie 梁毅烈

Chinese Song Name:Chang Gu Ren Jian 长顾人间
English Translation Name: Take Care Of The World For A Long Time 
Chinese Singer:  Liang Yi Lie 梁毅烈
Chinese Composer: Liang Yi Lie 梁毅烈
Chinese Lyrics:Chun Shan Xiao 春山晓

Chang Gu Ren Jian 长顾人间 Take Care Of The World For A Long Time Lyrics 歌詞 With Pinyin By Liang Yi Lie 梁毅烈

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

yàn huí zhōng yuán yè hé liú dēng yān huǒ yào 
雁  回  中    元   夜 河 流  灯   烟  火  曜  
kuáng fēng zhòu qǐ sì jìng āi gē xiāo 
狂    风   骤   起 四 境   哀 歌 萧   
jì rán shēng féng sān xīng jù dǐng jié nán táo 
既 然  生    逢   三  星   聚 顶   劫  难  逃  
xuán jiǎ zài shēn fú dí zhū yāo 
玄   甲  在  身   伏 敌 诛  妖  
tí shū shì bù kě bì rù chén xiāo 
题 书  世  不 可 避 入 尘   嚣   
yīng tí lóng xiào luàn jú rǎo 
鹰   啼 龙   啸   乱   局 扰  
lín yuān jī biàn zǐ liú jīn zhuó shāo 
临  渊   机 变   紫 流  金  灼   烧   
dài nà jīng hóng yí jiàn pò yún xiāo 
待  那 惊   鸿   一 箭   破 云  霄   
qiě bǎ qiào zhōng dāo 
且  把 鞘   中    刀  
zhōng yǔ yì xiàn jì xuè sè shì dào 
忠    与 义 献   祭 血  色 世  道  
nián zhuǎn sì fāng tiān dì cǐ shēng zī wèi zhǐ wéi nà yì rén 
辗   转    四 方   天   地 此 生    滋 味  只  为  那 一 人  
kě zhī ěr mù bú biàn cùn xīn yù chéng míng 
可 知  耳 目 不 辨   寸  心  愈 澄    明   
yǔ jūn gòng qíng shuāng xuě tóng fù yí zuì xiāng yì jǐ dù chūn 
与 君  共   擎   霜     雪  同   赴 一 醉  相    忆 几 度 春   
cóng cǐ cháng gù rén jiān wàn lǐ yǒu guī chéng 
从   此 长    顾 人  间   万  里 有  归  程    
lì mìng cāng shēng zì shǒu yì fāng liǎng tiáo tiáo 
立 命   苍   生    自 守   一 方   两    迢   迢   
yóu jì nà rì wàn jūn qīng fù dǎo 
犹  记 那 日 万  钧  倾   覆 倒  
yì chǎng jué bié xīn hún zhī shāng shēn wéi yào 
一 场    诀  别  心  魂  之  伤    身   为  药  
yòu tiān yì bǐ yǔ zǐ tóng páo 
又  添   一 笔 与 子 同   袍  
tiān mìng nǐ rǎng wài dí bú luàn fēn háo 
天   命   你 攘   外  敌 不 乱   分  毫  
wǒ yù nèi tíng hé shān jù hǎo 
我 御 内  廷   河 山   俱 好  
bàn shēng zhēng róng jiā guó qì yùn rú cháo 
半  生    峥    嵘   家  国  气 运  如 潮   
mò dào yì jì hán méi yán yǔ liáo 
莫 道  驿 寄 寒  梅  言  语 寥   
fēi bú luò sú tào 
非  不 落  俗 套  
bú guò shì qíng dào shēn chù qíng zhuǎn báo 
不 过  是  情   到  深   处  情   转    薄  
nián zhuǎn sì fāng tiān dì cǐ shēng zī wèi zhǐ wéi nà yì rén 
辗   转    四 方   天   地 此 生    滋 味  只  为  那 一 人  
kě zhī ěr mù bú biàn cùn xīn yù chéng míng 
可 知  耳 目 不 辨   寸  心  愈 澄    明   
yǔ jūn gòng qíng shuāng xuě tóng fù yí zuì xiāng yì jǐ dù chūn 
与 君  共   擎   霜     雪  同   赴 一 醉  相    忆 几 度 春   
cóng cǐ cháng gù rén jiān wàn lǐ yǒu guī chéng 
从   此 长    顾 人  间   万  里 有  归  程    
huí wàng 
回  望   
gù yuán 
故 园   
luò huā qián 
落  花  前   
zhǔ qīng méi 
煮  青   梅  
shù yú nián 
数  余 年   
tiān dàn 
天   淡  
yún xián 
云  闲   
yóu jì fú shēng yuàn 
犹  记 浮 生    愿   
pàn hé qīng 
盼  河 清   
hǎi yàn 
海  晏  
nián zhuǎn sì fāng tiān dì cǐ shēng zī wèi zhǐ wéi nà yì rén 
辗   转    四 方   天   地 此 生    滋 味  只  为  那 一 人  
kě zhī ěr mù bú biàn cùn xīn yù chéng míng 
可 知  耳 目 不 辨   寸  心  愈 澄    明   
yǔ jūn gòng qíng shuāng xuě tóng fù yí zuì xiāng yì jǐ dù chūn 
与 君  共   擎   霜     雪  同   赴 一 醉  相    忆 几 度 春   
cóng cǐ cháng gù rén jiān wàn lǐ yǒu guī chéng 
从   此 长    顾 人  间   万  里 有  归  程    

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.