Chang Ge Dian 长歌殿 Changge Hall Lyrics 歌詞 With Pinyin By Qian Yue Tu 千月兔

Chang Ge Dian 长歌殿 Changge Hall Lyrics 歌詞 With Pinyin By Qian Yue Tu 千月兔

Chinese Song Name:Chang Ge Dian 长歌殿 
English Translation Name:Changge Hall
Chinese Singer: Qian Yue Tu 千月兔
Chinese Composer:Qian Yu Cheng 钱昱成
Chinese Lyrics:Chen Zhao Hong 陈兆红

Chang Ge Dian 长歌殿 Changge Hall Lyrics 歌詞 With Pinyin By Qian Yue Tu 千月兔

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

yù yàn cháng lè diàn   cǎi dēng liàng   yè wèi yāng 
御 宴  长    乐 殿     彩  灯   亮      夜 未  央   
sī zhú shēng shēng sù   cǐ kè yú yīn wǎn rào liáng 
丝 竹  声    声    诉   此 刻 余 音  宛  绕  梁    
gē wǔ shēng píng shǎng   zhè shèng shì huàn zuò táng 
歌 舞 升    平   赏      这  盛    世  唤   作  唐   
zhēn mǎn qióng yè jiāng   jǔ bēi mù jìng wú xīn shàng 
斟   满  琼    液 浆      举 杯  慕 敬   吾 心  上    
kàn zhū shā qīng diǎn méi jiān   wú èr bān mú yàng 
看  朱  砂  轻   点   眉  间     无 二 般  模 样   
xiū huā zhī yán   hái yǒu shuí néng dāng 
羞  花  之  颜    还  有  谁   能   当   
níng zhī zān huā yù miàn   jué sè guàn qún fāng 
凝   脂  簪  花  玉 面     绝  色 冠   群  芳   
juàn liàn qíng yì cháng 
眷   恋   情   意 长    
hóng xiù piāo piāo   zuì ní cháng 
红   袖  飘   飘     醉  霓 裳    
huí móu yí xiào   xì jūn wáng 
回  眸  一 笑     戏 君  王   
jīn sī yī lǚ   qīng rǎn chán mián rú yuān yāng 
金  丝 衣 缕   轻   染  缠   绵   如 鸳   鸯   
fán huā sàn jìn   xiān lè yáng 
繁  花  散  尽    仙   乐 扬   
qīng guó qīng chéng   qīng jūn wáng 
倾   国  倾   城      倾   君  王   
xūn jiǔ yì   xīn yòu wéi shuí qiǎn qiǎn chàng 
醺  酒  意   心  又  为  谁   浅   浅   唱    
yù yàn cháng lè diàn   cǎi dēng liàng   yè wèi yāng 
御 宴  长    乐 殿     彩  灯   亮      夜 未  央   
sī zhú shēng shēng sù   cǐ kè yú yīn wǎn rào liáng 
丝 竹  声    声    诉   此 刻 余 音  宛  绕  梁    
gē wǔ shēng píng shǎng   zhè shèng shì huàn zuò táng 
歌 舞 升    平   赏      这  盛    世  唤   作  唐   
zhēn mǎn qióng yè jiāng   jǔ bēi mù jìng wú xīn shàng 
斟   满  琼    液 浆      举 杯  慕 敬   吾 心  上    
kàn zhū shā qīng diǎn méi jiān   wú èr bān mú yàng 
看  朱  砂  轻   点   眉  间     无 二 般  模 样   
xiū huā zhī yán   hái yǒu shuí néng dāng 
羞  花  之  颜    还  有  谁   能   当   
níng zhī zān huā yù miàn   jué sè guàn qún fāng 
凝   脂  簪  花  玉 面     绝  色 冠   群  芳   
juàn liàn qíng yì cháng 
眷   恋   情   意 长    
hóng xiù piāo piāo   zuì ní cháng 
红   袖  飘   飘     醉  霓 裳    
huí móu yí xiào   xì jūn wáng 
回  眸  一 笑     戏 君  王   
jīn sī yī lǚ   qīng rǎn chán mián rú yuān yāng 
金  丝 衣 缕   轻   染  缠   绵   如 鸳   鸯   
fán huā sàn jìn   xiān lè yáng 
繁  花  散  尽    仙   乐 扬   
qīng guó qīng chéng   qīng jūn wáng 
倾   国  倾   城      倾   君  王   
xūn jiǔ yì   xīn yòu wéi shuí qiǎn qiǎn chàng 
醺  酒  意   心  又  为  谁   浅   浅   唱    
hóng xiù piāo piāo   zuì ní cháng 
红   袖  飘   飘     醉  霓 裳    
huí móu yí xiào   xì jūn wáng 
回  眸  一 笑     戏 君  王   
jīn sī yī lǚ   qīng rǎn chán mián rú yuān yāng 
金  丝 衣 缕   轻   染  缠   绵   如 鸳   鸯   
fán huā sàn jìn   xiān lè yáng 
繁  花  散  尽    仙   乐 扬   
qīng guó qīng chéng   qīng jūn wáng 
倾   国  倾   城      倾   君  王   
xūn jiǔ yì   xīn yòu wéi shuí qiǎn qiǎn chàng 
醺  酒  意   心  又  为  谁   浅   浅   唱    
qīng cǐ shēng   yuàn bú fù wù xiāng wàng 
倾   此 生      愿   不 负 勿 相    望   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.