Saturday, December 2, 2023
HomePopChang Chang Hua Sheng 裳裳华声 Type Type Hua Sheng Cordially Lyrics 歌詞...

Chang Chang Hua Sheng 裳裳华声 Type Type Hua Sheng Cordially Lyrics 歌詞 With Pinyin By Si Gu Jun 司鼓君

Chinese Song Name: Chang Chang Hua Sheng 裳裳华声
English Tranlation Name: Type Type Hua Sheng Cordially
Chinese Singer: Si Gu Jun 司鼓君
Chinese Composer: Si Gu Jun 司鼓君
Chinese Lyrics: Si Qi 丝齐

Chang Chang Hua Sheng 裳裳华声 Type Type Hua Sheng Cordially Lyrics 歌詞 With Pinyin By Si Gu Jun 司鼓君

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

féi zào jūn : 
肥  皂  菌  : 
liáo liáo jǐ háng   jì   wǔ qiān nián zhǎng 
寥   寥   几 行     记   五 千   年   长    
zài jián yǐng duàn zhāng lǐ 
在  剪   影   断   章    里 
liú xià le nǐ ē  nuó de fēng guāng 
留  下  了 你 婀 娜  的 风   光    
bǎn quán zhī yě   yán huáng hān zhàn zhèng máng 
阪  泉   之  野   炎  黄    酣  战   正    忙   
bǔ tiān liè   tuán tǔ zuò chéng le mú yàng 
补 天   裂    抟   土 做  成    了 模 样   
xiǎo shí : 
小   时  : 
wàn shì liú fāng   shuō   yáo shùn yǔ tāng 
万  世  流  芳     说     尧  舜   禹 汤   
shuí tuì gāo wèi ràng xián 
谁   退  高  位  让   贤   
shuí céng jiā mén sān guò zhǐ hóng shāng 
谁   曾   家  门  三  过  止  洪   殇    
qí sù sì xiàng   dú zūn lóng fèng chéng xiáng 
七 宿 四 象      独 尊  龙   凤   呈    祥    
huàn huà zuò qiān zī bǎi tài 
幻   化  作  千   姿 百  态  
chéng zài hòu rén de xìn yǎng 
承    载  后  人  的 信  仰   
qí Inory : 
祈 Inory : 
jiàn guò bǎi huā qí fàng   jǐ jiā zhēng míng shèng xiàng 
见   过  百  花  齐 放     几 家  争    鸣   盛    象    
chūn qiū shì   rù diǎn zhāng   rú mò tí bǐ xiě cāng sāng 
春   秋  事    入 典   章      儒 墨 提 笔 写  沧   桑   
wú wéi zhì   biàn fǎ shāng   chéng bài huàn xīng wáng 
无 为  治    变   法 殇      成    败  换   兴   亡   
móu tāo lvè   wèn yīn yáng   shuí zhǔ fēng jiāng 
谋  韬  略    问  阴  阳     谁   主  封   疆    
zhòu yè : 
昼   夜 : 
hàn zì yì bǐ yì huá   liú zài zhǐ jiǎn bó shā 
汉  字 一 笔 一 划    留  在  纸  简   帛 纱  
yáng sǎ zhī xià nà xiē héng shù piě nà 
洋   洒 之  下  那 些  横   竖  撇  捺 
céng jīng yàn fán huá 
曾   惊   艳  繁  华  
yǎn yì guò fēng yǎ   yě tàn jìn ěr yú wǒ zhà 
演  绎 过  风   雅   也 叹  尽  尔 虞 我 诈  
duō shǎo fēng liú jiē zài bǐ duān xiāo sǎ 
多  少   风   流  皆  在  笔 端   潇   洒 
shuí guò wèn zhēn jiǎ 
谁   过  问  真   假  
kǎ xiū : 
卡 修  : 
wén zhāng qiān gǔ huà   guò yǎn duō shǎo míng jiā 
文  章    千   古 话    过  眼  多  少   名   家  
zhēng dǐng tiān xià yì huò xuě yuè fēng huā 
争    鼎   天   下  亦 或  雪  月  风   花  
láo jǐ duō qiān guà 
劳  几 多  牵   挂  
jīng táng mù luò xià   shuí céng fén qín zhǔ qīng chá 
惊   堂   木 落  下    谁   曾   焚  琴  煮  清   茶  
shì fēi qū zhí jiē zuò gù shi miáo huà 
是  非  曲 直  皆  作  故 事  描   画  
bó jūn yí xiào bà 
博 君  一 笑   罢 
fēng míng jiǒng jūn : 
封   茗   囧    菌  : 
xuán hú zhī dào   guān   qiān fāng běn cǎo 
悬   壶 之  道    观     千   方   本  草  
shén nóng shì jiāng shì jiān xiān zhū dú mù 
神   农   氏  将    世  间   仙   株  毒 木 
yì yí biàn cháng dào 
一 一 遍   尝    到  
yào wáng jì gāo   xuán sī zhěn dé jīng miào 
药  王   技 高    悬   丝 诊   得 精   妙   
qín xì qiǎo   shuí céng guā gǔ bǎ shāng liáo 
禽  戏 巧     谁   曾   刮  骨 把 伤    疗   
měng hǔ qiáng wēi : 
猛   虎 蔷    薇  : 
jǐ chù qióng lóu   wàng   chuān yún líng xiāo 
几 处  琼    楼    望     穿    云  凌   霄   
jǐ jiā zhū yán yù diāo gāo tái yuǎn tiào 
几 家  朱  檐  玉 雕   高  台  远   眺   
fēng guāng wú xiàn hǎo 
风   光    无 限   好  
yuán lín jiāo qiào   jiàng xīn zào huà nòng qiǎo 
园   林  娇   俏     匠    心  造  化  弄   巧   
yáng guān tiáo   qiāng dí yōu yōu 
阳   关   迢     羌    笛 悠  悠  
chuī chè dāng nián gǔ zhàn dào 
吹   彻  当   年   古 栈   道  
yāo yáng : 
妖  扬   : 
yì huā yí yè jìng hǎo   duàn qù sān qiān fán nǎo 
一 花  一 叶 净   好    断   去 三  千   烦  恼  
què gān fù   chén shì rǎo   wéi jì cāng shēng zǒu zhè zāo 
却  甘  赴   尘   世  扰    为  济 苍   生    走  这  遭  
yú zhī lè   lè táo táo   yōng rén piān zì rǎo 
鱼 之  乐   乐 陶  陶    庸   人  偏   自 扰  
cāng hǎi miǎo   dié mèng yǎo   hé chù xiāo yáo 
沧   海  缈     蝶  梦   杳    何 处  逍   遥  
lún sāng : 
伦  桑   : 
yì zǐ luò zhèn dìng shā fá 
一 子 落  阵   定   杀  伐 
bō luàn mǎn pán jú zhōng shā 
拨 乱   满  盘  局 中    沙  
yáng chūn xuě fēn fán luò rù shuí rén jia 
阳   春   雪  纷  繁  落  入 谁   人  家  
qǔ gāo hé zhě guǎ 
曲 高  和 者  寡  
luò yáng zhǐ wú jià 
洛  阳   纸  无 价  
fù cí wáng xiè táng qián huā 
赋 词 王   谢  堂   前   花  
zhū bǐ dān qīng liú zhù shèng shì nián huá 
朱  笔 丹  青   留  住  盛    世  年   华  
jiāng shān qiān fú huà 
江    山   千   幅 画  
NL bù fēn : 
NL 不 分  : 
chuí yī zhì tiān xià 
垂   衣 治  天   下  
shí èr wén zhāng yìng fú huá 
十  二 纹  章    映   服 华  
suì yuè zhī xiù nà xiē jǐn duàn luó shā 
岁  月  织  绣  那 些  锦  缎   罗  纱  
jiāng fēng gǔ kè xià 
将    风   骨 刻 下  
jū mèi xiǎn fēng yǎ 
裾 袂  显   风   雅 
yán sè chèn zī róng zhèng qià 
颜  色 衬   姿 容   正    恰  
shuí yí lù zǒu guò zhè qiān nián shí chà 
谁   一 路 走  过  这  千   年   时  差  
zhuāng diǎn wǒ huá xià 
妆     点   我 华  夏  
zǔ yú xiōng : 
祖 瑜 兄    : 
cǎi jú dōng lí xià   yōu rán pēng dé jīn zhǎn chá 
采  菊 东   篱 下    悠  然  烹   得 金  盏   茶  
hái jì shào nián xiāo sǎ tiān jiē dǎ mǎ 
还  记 少   年   潇   洒 天   街  打 马 
kàn jìn cháng ān huā 
看  尽  长    安 花  
yù pán zhēn xiū kuā 
玉 盘  珍   馐  夸  
tài bái yǐn zuì liú lí tà 
太  白  饮  醉  琉  璃 榻 
nán qiāng běi diào yì xí suān tián kǔ là 
南  腔    北  调   一 席 酸   甜   苦 辣 
míng cháo gè tiān yá 
明   朝   各 天   涯 
hé : 
合 : 
wǔ qiān nián fēng shā 
五 千   年   风   沙  
xǐ jìn suì yuè de qiān huá 
洗 尽  岁  月  的 铅   华  
jǐ dù fú chén jǐ dù zhēng zhá 
几 度 浮 沉   几 度 挣    扎  
zūn yán cóng bù cén fàng xià 
尊  严  从   不 曾  放   下  
shí guāng qīng qīng tà 
时  光    轻   轻   踏 
zǒu guò píng jìng yǔ xuān huá 
走  过  平   静   与 喧   哗  
qiě kàn qiān nián hòu de háo qíng huī sǎ 
且  看  千   年   后  的 豪  情   挥  洒 
chuán chéng wǒ huá xià 
传    承    我 华  夏  

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Chinese Songs Tags