Chang An Nian 长安念 Miss Chang’an Lyrics 歌詞 With Pinyin By Hei Qi Zi 黑崎子

Chinese Song Name:Chang An Nian 长安念 
English Translation Name:Miss Chang'an
Chinese Singer: Hei Qi Zi 黑崎子
Chinese Composer:Mu Zi Fei 木子非
Chinese Lyrics:Chen Zhao Hong 陈兆红 

Chang An Nian 长安念 Miss Chang'an Lyrics 歌詞 With Pinyin By Hei Qi Zi 黑崎子

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

qiū yì mǎn cháng ān 
秋  意 满  长    安 
dú yǐn fú mèng qīng huān 
独 饮  浮 梦   清   欢   
zuì yì zhōng kàn míng yuè chū xiāng guān 
醉  意 中    看  明   月  出  乡    关   
yì zhǎn wèn jiāng shān 
一 盏   问  江    山   
yì zhǎn wèn hóng yán 
一 盏   问  红   颜  
cǐ kè gù lǐ qīng kōng kě jiàn yuè yuán 
此 刻 故 里 青   空   可 见   月  圆   
qiū yì mǎn cháng ān 
秋  意 满  长    安 
dú yǐn fú mèng qīng huān 
独 饮  浮 梦   清   欢   
chéng lóu shàng jiè xiāo shēng tàn qián yuán 
城    楼  上    借  箫   声    叹  前   缘   
yí niàn qīng fēng qǐ 
一 念   清   风   起 
yí niàn jì gū yàn 
一 念   寄 孤 雁  
tóng shǒu wàn lǐ shān hé liǎng xīn xiāng qiān 
同   守   万  里 山   河 两    心  相    牵   
fēng qǐ bō lán mǎn jiāng hóng yìng qīng shān 
风   起 波 澜  满  江    红   映   青   山   
gū yǐng xiàng wǎn kàn jìn qiān fān yì wǎng rán 
孤 影   向    晚  看  尽  千   帆  亦 枉   然  
nà gǔ dào biān qīng shí bǎn bú jiàn táo huā sǎn 
那 古 道  边   青   石  板  不 见   桃  花  伞  
rén jiān yǐ bǎ liú nián tōu huàn 
人  间   已 把 流  年   偷  换   
qīng zhōu lí àn yǐn yú shān hǎi zhī jiān 
轻   舟   离 岸 隐  于 山   海  之  间   
chóu mò píng lán zhǐ duǎn qíng cháng yú shēng hán 
愁   莫 凭   栏  纸  短   情   长    余 生    寒  
nà jiù yún yān jiàn piāo sàn hé yǐ gòng chán juān 
那 旧  云  烟  渐   飘   散  何 以 共   婵   娟   
tú liú huí yì zài shān shuǐ zhī jiān 
徒 留  回  忆 在  山   水   之  间   
qiū yì mǎn cháng ān 
秋  意 满  长    安 
dú yǐn fú mèng qīng huān 
独 饮  浮 梦   清   欢   
zuì yì zhōng kàn míng yuè chū xiāng guān 
醉  意 中    看  明   月  出  乡    关   
yì zhǎn wèn jiāng shān 
一 盏   问  江    山   
yì zhǎn wèn hóng yán 
一 盏   问  红   颜  
cǐ kè gù lǐ qīng kōng kě jiàn yuè yuán 
此 刻 故 里 青   空   可 见   月  圆   
qiū yì mǎn cháng ān 
秋  意 满  长    安 
dú yǐn fú mèng qīng huān 
独 饮  浮 梦   清   欢   
chéng lóu shàng jiè xiāo shēng tàn qián yuán 
城    楼  上    借  箫   声    叹  前   缘   
yí niàn qīng fēng qǐ 
一 念   清   风   起 
yí niàn jì gū yàn 
一 念   寄 孤 雁  
tóng shǒu wàn lǐ shān hé liǎng xīn xiāng qiān 
同   守   万  里 山   河 两    心  相    牵   
qīng zhōu lí àn yǐn yú shān hǎi zhī jiān 
轻   舟   离 岸 隐  于 山   海  之  间   
chóu mò píng lán zhǐ duǎn qíng cháng yú shēng hán 
愁   莫 凭   栏  纸  短   情   长    余 生    寒  
nà jiù yún yān jiàn piāo sàn hé yǐ gòng chán juān 
那 旧  云  烟  渐   飘   散  何 以 共   婵   娟   
tú liú huí yì zài shān shuǐ zhī jiān 
徒 留  回  忆 在  山   水   之  间   
qiū yì mǎn cháng ān 
秋  意 满  长    安 
dú yǐn fú mèng qīng huān 
独 饮  浮 梦   清   欢   
zuì yì zhōng kàn míng yuè chū xiāng guān 
醉  意 中    看  明   月  出  乡    关   
yì zhǎn wèn jiāng shān 
一 盏   问  江    山   
yì zhǎn wèn hóng yán 
一 盏   问  红   颜  
cǐ kè gù lǐ qīng kōng kě jiàn yuè yuán 
此 刻 故 里 青   空   可 见   月  圆   
qiū yì mǎn cháng ān 
秋  意 满  长    安 
dú yǐn fú mèng qīng huān 
独 饮  浮 梦   清   欢   
chéng lóu shàng jiè xiāo shēng tàn qián yuán 
城    楼  上    借  箫   声    叹  前   缘   
yí niàn qīng fēng qǐ 
一 念   清   风   起 
yí niàn jì gū yàn 
一 念   寄 孤 雁  
tóng shǒu wàn lǐ shān hé liǎng xīn xiāng qiān 
同   守   万  里 山   河 两    心  相    牵   
qiū yì mǎn cháng ān 
秋  意 满  长    安 
dú yǐn fú mèng qīng huān 
独 饮  浮 梦   清   欢   
zuì yì zhōng kàn míng yuè chū xiāng guān 
醉  意 中    看  明   月  出  乡    关   
yì zhǎn wèn jiāng shān 
一 盏   问  江    山   
yì zhǎn wèn hóng yán 
一 盏   问  红   颜  
cǐ kè gù lǐ qīng kōng kě jiàn yuè yuán 
此 刻 故 里 青   空   可 见   月  圆   
qiū yì mǎn cháng ān 
秋  意 满  长    安 
dú yǐn fú mèng qīng huān 
独 饮  浮 梦   清   欢   
chéng lóu shàng jiè xiāo shēng tàn qián yuán 
城    楼  上    借  箫   声    叹  前   缘   
yí niàn qīng fēng qǐ 
一 念   清   风   起 
yí niàn jì gū yàn 
一 念   寄 孤 雁  
tóng shǒu wàn lǐ shān hé liǎng xīn xiāng qiān 
同   守   万  里 山   河 两    心  相    牵   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.