Chai Tou Feng Shi Nian Sheng Si Liang Mang Mang 钗头凤.十年生死两茫茫 Hairpin Phoenix. Ten Years Of Life And Death Lyrics 歌詞 With Pinyin By Jian Hong Yi 简弘亦 Jason Hong

Chai Tou Feng Shi Nian Sheng Si Liang Mang Mang 钗头凤.十年生死两茫茫 Hairpin Phoenix. Ten Years Of Life And Death Lyrics 歌詞 With Pinyin By Jian Hong Yi 简弘亦 Jason Hong

Chinese Song Name:Chai Tou Feng Shi Nian Sheng Si Liang Mang Mang 钗头凤.十年生死两茫茫 
English Translation Name:Hairpin Phoenix. Ten Years Of Life And Death 
Chinese Singer:  Jian Hong Yi 简弘亦 Jason Hong
Chinese Composer: Jian Hong Yi 简弘亦 Jason Hong
Chinese Lyrics:Lu You 陆游/Tang Wan 唐婉/Su Shi 苏轼

Chai Tou Feng Shi Nian Sheng Si Liang Mang Mang 钗头凤.十年生死两茫茫 Hairpin Phoenix. Ten Years Of Life And Death Lyrics 歌詞 With Pinyin By Jian Hong Yi 简弘亦 Jason Hong

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

hóng sū shǒu   huáng téng jiǔ 
红   酥 手     黄    腾   酒  
mǎn chéng chūn sè   gōng qiáng liǔ 
满  城    春   色   宫   墙    柳  
dōng fēng è    huān qíng báo 
东   风   恶   欢   情   薄  
yì huái chóu xù   jǐ nián lí suǒ 
一 怀   愁   绪   几 年   离 索  
cuò   cuò   cuò 
错    错    错  
chūn rú jiù   rén kōng shòu 
春   如 旧    人  空   瘦   
lèi hén hóng yì   jiāo xiāo tòu 
泪  痕  红   浥   鲛   绡   透  
táo huā luò   xián chí gé 
桃  花  落    闲   池  阁 
shān méng suī zài   jǐn shū nán tuō 
山   盟   虽  在    锦  书  难  托  
mò   mò   mò 
莫   莫   莫 
shí nián shēng sǐ liǎng máng máng 
十  年   生    死 两    茫   茫   
bù sī liang   zì nán wàng 
不 思 量      自 难  忘   
qiān lǐ gū fén 
千   里 孤 坟  
wú chù huà qī liáng 
无 处  话  凄 凉    
zòng shǐ xiāng féng yīng bù shí 
纵   使  相    逢   应   不 识  
chén mǎn miàn   bìn rú shuāng 
尘   满  面     鬓  如 霜     
yè lái yōu mèng   hū huán xiāng 
夜 来  幽  梦     忽 还   乡    
xiǎo xuān chuāng   zhèng shū zhuāng 
小   轩   窗       正    梳  妆     
xiāng gù wú yán 
相    顾 无 言  
wéi yǒu lèi qiān háng 
惟  有  泪  千   行   
liào dé nián nián duàn cháng chù 
料   得 年   年   断   肠    处  
míng yuè yè   duǎn sōng gāng 
明   月  夜   短   松   冈   
shì qíng báo   rén qíng è  
世  情   薄    人  情   恶 
yǔ sòng huáng hūn   huā yì luò 
雨 送   黄    昏    花  易 落  
xiǎo fēng gān   lèi hén cán 
晓   风   干    泪  痕  残  
yù jiān xīn shì   dú yǔ xié lán 
欲 笺   心  事    独 语 斜  阑  
nán   nán   nán 
难    难    难  
rén chéng gè   jīn fēi zuó 
人  成    各   今  非  昨  
bìng hún cháng sì qiū qiān suǒ 
病   魂  常    似 秋  千   索  
jiǎo shēng hán   yè lán shān 
角   声    寒    夜 阑  珊   
pà rén xún wèn   yān lèi zhuāng huān 
怕 人  寻  问    咽  泪  装     欢   
mán   mán   mán 
瞒    瞒    瞒  
shí nián shēng sǐ liǎng máng máng 
十  年   生    死 两    茫   茫   
bù sī liang   zì nán wàng 
不 思 量      自 难  忘   
qiān lǐ gū fén 
千   里 孤 坟  
wú chù huà qī liáng 
无 处  话  凄 凉    
zòng shǐ xiāng féng yīng bù shí 
纵   使  相    逢   应   不 识  
chén mǎn miàn   bìn rú shuāng 
尘   满  面     鬓  如 霜     
yè lái yōu mèng   hū huán xiāng 
夜 来  幽  梦     忽 还   乡    
xiǎo xuān chuāng   zhèng shū zhuāng 
小   轩   窗       正    梳  妆     
xiāng gù wú yán 
相    顾 无 言  
wéi yǒu lèi qiān háng 
惟  有  泪  千   行   
liào dé nián nián duàn cháng chù 
料   得 年   年   断   肠    处  
míng yuè yè   duǎn sōng gāng 
明   月  夜   短   松   冈   
shí nián shēng sǐ liǎng máng máng 
十  年   生    死 两    茫   茫   
bù sī liang   zì nán wàng 
不 思 量      自 难  忘   
qiān lǐ gū fén 
千   里 孤 坟  
wú chù huà qī liáng 
无 处  话  凄 凉    
zòng shǐ xiāng féng yīng bù shí 
纵   使  相    逢   应   不 识  
chén mǎn miàn   bìn rú shuāng 
尘   满  面     鬓  如 霜     
yè lái yōu mèng   hū huán xiāng 
夜 来  幽  梦     忽 还   乡    
xiǎo xuān chuāng   zhèng shū zhuāng 
小   轩   窗       正    梳  妆     
xiāng gù wú yán 
相    顾 无 言  
wéi yǒu lèi qiān háng 
惟  有  泪  千   行   
liào dé nián nián duàn cháng chù 
料   得 年   年   断   肠    处  
míng yuè yè   duǎn sōng gāng 
明   月  夜   短   松   冈   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.