Cao Dao 操刀 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zheng Chuang 郑闯

Cao Dao 操刀 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zheng Chuang 郑闯

Chinese Song Name:Cao Dao 操刀 
English Translation Name:Be In Charge
Chinese Singer: Zheng Chuang 郑闯
Chinese Composer:Zheng Chuang 郑闯
Chinese Lyrics:Zheng Chuang 郑闯

Cao Dao 操刀 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zheng Chuang 郑闯

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

mǎ tí shēnɡ suì fēnɡ yǔ xiāo chén 
马 蹄 声    碎  风   雨 消   沉   
méi huā jīn kāi zhé yǔ jiā rén 
梅  花  今  开  折  予 佳  人  
bǎo jīnɡ fēnɡ shuānɡ ào ɡǔ qīnɡ chén 
饱  经   风   霜     傲 骨 清   尘   
ɡǎn yú nì liú zhě ér shànɡ 
敢  于 逆 流  者  而 上    
zǐ qì hónɡ ɡuānɡ suì yuè jiāo hénɡ 
紫 气 红   光    岁  月  交   横   
bǎo jiàn fēnɡ kāi hè rán xiāo hún 
宝  剑   锋   开  赫 然  销   魂  
yǎnɡ bīnɡ qiān cháo xiá lù xiānɡ fénɡ 
养   兵   千   朝   狭  路 相    逢   
ɡǎn yú wú wèi zhě ér shànɡ 
敢  于 无 畏  者  而 上    
ɡǔ wǎnɡ jīn lái rén rú yì bǎ dāo 
古 往   今  来  人  如 一 把 刀  
lái jiānɡ bǐ huá shuí ɡènɡ cāo 
来  将    比 划  谁   更   操  
ěr lái yāo ɡōnɡ zhě bú wèn xǐ hào 
尔 来  邀  功   者  不 问  喜 好  
suǒ xìnɡ yào bu yào 
索  性   要  不 要  
liǎnɡ miàn sān dāo zhě shǔ bèi xiāo xiǎo 
两    面   三  刀  者  鼠  辈  宵   小   
lùn dǎn shí ɡuò zhāo 
论  胆  识  过  招   
bǎi nián liú fānɡ zhě liǎnɡ xiù qīnɡ ɡāo 
百  年   流  芳   者  两    袖  清   高  
qǐnɡ cānɡ tiān cì jiào 
请   苍   天   赐 教   
jǔ bēi dānɡ ɡē zhě mínɡ yuè lái zhào 
举 杯  当   歌 者  明   月  来  照   
lù tú ɡènɡ xiāo yáo 
路 途 更   逍   遥  
zǐ qì hónɡ ɡuānɡ suì yuè jiāo hénɡ 
紫 气 红   光    岁  月  交   横   
bǎo jiàn fēnɡ kāi hè rán xiāo hún 
宝  剑   锋   开  赫 然  销   魂  
yǎnɡ bīnɡ qiān cháo xiá lù xiānɡ fénɡ 
养   兵   千   朝   狭  路 相    逢   
ɡǎn yú wú wèi zhě ér shànɡ 
敢  于 无 畏  者  而 上    
ɡǔ wǎnɡ jīn lái rén rú yì bǎ dāo 
古 往   今  来  人  如 一 把 刀  
lái jiānɡ bǐ huá shuí ɡènɡ cāo 
来  将    比 划  谁   更   操  
ěr lái yāo ɡōnɡ zhě bú wèn xǐ hào 
尔 来  邀  功   者  不 问  喜 好  
suǒ xìnɡ yào bu yào 
索  性   要  不 要  
liǎnɡ miàn sān dāo zhě shǔ bèi xiāo xiǎo 
两    面   三  刀  者  鼠  辈  宵   小   
lùn dǎn shí ɡuò zhāo 
论  胆  识  过  招   
bǎi nián liú fānɡ zhě liǎnɡ xiù qīnɡ ɡāo 
百  年   流  芳   者  两    袖  清   高  
qǐnɡ cānɡ tiān cì jiào 
请   苍   天   赐 教   
jǔ bēi dānɡ ɡē zhě mínɡ yuè lái zhào 
举 杯  当   歌 者  明   月  来  照   
lù tú ɡènɡ xiāo yáo 
路 途 更   逍   遥  
ěr lái yāo ɡōnɡ zhě bú wèn xǐ hào 
尔 来  邀  功   者  不 问  喜 好  
suǒ xìnɡ yào bu yào 
索  性   要  不 要  
liǎnɡ miàn sān dāo zhě shǔ bèi xiāo xiǎo 
两    面   三  刀  者  鼠  辈  宵   小   
lùn dǎn shí ɡuò zhāo 
论  胆  识  过  招   
bǎi nián liú fānɡ zhě liǎnɡ xiù qīnɡ ɡāo 
百  年   流  芳   者  两    袖  清   高  
qǐnɡ cānɡ tiān cì jiào 
请   苍   天   赐 教   
jǔ bēi dānɡ ɡē zhě mínɡ yuè lái zhào 
举 杯  当   歌 者  明   月  来  照   
lù tú ɡènɡ xiāo yáo 
路 途 更   逍   遥  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.