Friday, July 19, 2024
HomePopCang Zhen 藏·珍 Hide The Treasure Lyrics 歌詞 With Pinyin By ...

Cang Zhen 藏·珍 Hide The Treasure Lyrics 歌詞 With Pinyin By Cai Yi Sheng 蔡翊昇、Shuang Sheng 双笙 Shuang Sheng

Chinese Song Name:Cang Zhen 藏·珍
English Translation Name: Hide The Treasure
Chinese Singer:  Cai Yi Sheng 蔡翊昇、Shuang Sheng 双笙 Shuang Sheng
Chinese Composer:Si Gu Jun 司鼓君
Chinese Lyrics:Si Qi 丝齐

Cang Zhen 藏·珍 Hide The Treasure Lyrics 歌詞 With Pinyin By  Cai Yi Sheng 蔡翊昇、Shuang Sheng 双笙 Shuang Sheng

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

lì shǐ wén huà : 
历 史  文  化  : 
tīng yán líng jǐ xiǎng 
听   檐  铃   几 响    
fēng chuī guò gōng qiáng 
风   吹   过  宫   墙    
liù bǎi nián chūn nuǎn yǔ qiū liáng 
六  百  年   春   暖   与 秋  凉    
jiù mèng zhōng yín chàng 
旧  梦   中    吟  唱    
gù shi bǎi qiān háng 
故 事  百  千   行   
huò zhǐ shì jiāng suì yuè qiǎn cháng 
或  只  是  将    岁  月  浅   尝    
gōng tíng jiàn zhù : 
宫   廷   建   筑  : 
guò jiǔ qǔ cháng láng 
过  九  曲 长    廊   
màn huí shǒu diāo liáng 
慢  回  首   雕   梁    
shuí céng jīng gāo zuò zài míng táng 
谁   曾   经   高  坐  在  明   堂   
yǐn yì lǚ àn xiāng 
隐  一 缕 暗 香    
xié yuè yǐ xuān chuāng 
斜  月  倚 轩   窗     
yòu duō shǎo zhù zú hé níng wàng 
又  多  少   驻  足 和 凝   望   
shū huà míng kè : 
书  画  铭   刻 : 
xuān zhǐ pū kāi   qīng huī bǐ   xiě xià zhè nián dài 
宣   纸  铺 开    轻   挥  笔   写  下  这  年   代  
nóng mò zhòng cǎi   rǎn huì le   shèng yǔ shuāi 
浓   墨 重    彩    染  绘  了   盛    与 衰    
jīn shí míng bēi   lòu kè zhe   shū yíng hé chéng bài 
金  石  铭   碑    镂  刻 着    输  赢   和 成    败  
bǎi nián yí shùn   yòu jiàn huā kāi 
百  年   一 瞬     又  见   花  开  
táo cí diāo sù : 
陶  瓷 雕   塑 : 
guāng yīn rěn rǎn   liú zhuǎn guò   qīng hé bái 
光    阴  荏  苒    流  转    过    青   和 白  
jǐ fēn ē  nuó   yìng huī táo yǔ sān cǎi 
几 分  婀 娜    映   灰  陶  与 三  彩  
yìng mù wán shí   dǎ mó chū   zhòng shēng tài 
硬   木 顽  石    打 磨 出    众    生    态  
jiāng xǐ lè yōu sī   yì yí zuò ān pái 
将    喜 乐 忧  思   一 一 做  安 排  
gōng yì zhì zào : 
工   艺 制  造  : 
dāo jiàn fēng lǐ   shuí dēng shàng   dì wáng tái 
刀  剑   锋   里   谁   登   上      帝 王   台  
tīng qīng tóng qì   pèng zhuàng chū de péng pài 
听   青   铜   器   碰   撞     出  的 澎   湃  
qiǎo shǒu tiān gōng   zhū yù jìng   líng lóng chāi 
巧   手   天   工     珠  玉 镜     玲   珑   钗   
shuí yì pín yí xiào   yāo ráo guò fěn dài 
谁   一 颦  一 笑     妖  娆  过  粉  黛  
zhēn bǎo zhōng biǎo : 
珍   宝  钟    表   : 
rù mù lín láng   fēn fēn yáng   qīng shǐ zhe shèng zhuāng 
入 目 琳  琅     纷  纷  扬     青   史  着  盛    装     
yí shì táng huáng   bǎ jì yì   xī zhēn cáng 
一 室  堂   皇      把 记 忆   悉 珍   藏   
ěr pàn dī dā   shì suì yuè   zǒu guò de shēng xiǎng 
耳 畔  滴 答   是  岁  月    走  过  的 声    响    
ǒu zuò huí móu   xì xì sī liang 
偶 作  回  眸    细 细 思 量    
yīn yuè xì qǔ : 
音  乐  戏 曲 : 
míng luó kāi chǎng   měi rén miàn   kūn shān qiāng 
鸣   锣  开  场      美  人  面     昆  山   腔    
dōu zhuàn you yáng   pǐn wǎn yuē huò kēng qiāng 
兜  转    悠  扬     品  婉  约  或  铿   锵    
qín xián bō xiǎng   yì zhǐ cí   yí niàn xiǎng 
琴  弦   拨 响      一 纸  词   一 念   想    
píng jué zhēng gōng shāng   sù bú jìn yán liáng 
凭   角  徵    宫   商      诉 不 尽  炎  凉    
shēng huó yòng pǐn : 
生    活  用   品  : 
huā lí zǐ tán   fēn pǐn lèi   xì diāo zhuāng 
花  梨 紫 檀    分  品  类    细 雕   妆     
bó cǎi tiān xià   jiàng xīn gè jù fēng yǎ 
博 采  天   下    匠    心  各 具 风   雅 
wáng xiè táng qián   fù guì yǐ   liú lí tà 
王   谢  堂   前     富 贵  椅   琉  璃 榻 
chū gāo mén shēn yuàn   rù xún cháng rén jia 
出  高  门  深   院     入 寻  常    人  家  
shù zì wèi lái : 
数  字 未  来  : 
dà mù chū kāi   wǔ guāng sè   liú yán cǎi 
大 幕 初  开    五 光    色   流  颜  彩  
pū miàn ér lái   shì liù bǎi nián chéng zài 
扑 面   而 来    是  六  百  年   承    载  
yán huáng yí mài   xíng zhì yuǎn   xīn bù gǎi 
炎  黄    一 脉    行   至  远     心  不 改  
qiān wàn lǐ zhī wài   yì tóng shǎng huā kāi 
千   万  里 之  外    亦 同   赏    花  开  
dà hé chàng : 
大 合 唱    : 
gōng mén zhòng kāi   qiān qiū shì   dài jiǎng lái 
宫   门  重    开    千   秋  事    待  讲    来  
hóng qiáng gāo tái   zhù liù bǎi nián fēng cǎi 
红   墙    高  台    筑  六  百  年   风   采  
nián huá pēng wèi   pǐn chén niàng   tiān xīn chái 
年   华  烹   味    品  陈   酿      添   新  柴   
cáng shì jiān qí zhēn   yùn gǔ jīn zhōng wài 
藏   世  间   奇 珍     蕴  古 今  中    外  

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags