Wednesday, February 21, 2024
HomePopCang Lang Xing 沧浪行 Way Of Azure Water Lyrics 歌詞 With Pinyin...

Cang Lang Xing 沧浪行 Way Of Azure Water Lyrics 歌詞 With Pinyin By Sha Bao Liang 沙宝亮 Sha Baoliang

Chinese Song Name:Cang Lang Xing 沧浪行
English Translation Name:Way Of Azure Water 
Chinese Singer: Sha Bao Liang 沙宝亮 Sha Baoliang
Chinese Composer:Huang Zhi Yi 黄智毅 /Liu Feng Yao 刘凤瑶
Chinese Lyrics:(Xian Qin)Qu Yuan (先秦)屈原/Xu Ling Xia 许令霞

Cang Lang Xing 沧浪行 Way Of Azure Water Lyrics 歌詞 With Pinyin By Sha Bao Liang 沙宝亮 Sha Baoliang

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

cāng làng xíng   fēng yóu jìng 
沧   浪   行     风   犹  静   
fāng fēi yì mǎn tíng 
芳   菲  溢 满  亭   
nián yǒu lún   suì wú hén 
年   有  轮    岁  无 痕  
qiān nián gǔ shù xīn 
千   年   古 树  新  
lín qīng lián   hé tián tián 
临  清   涟     荷 田   田   
yuān yāng xì zhú xián yú qún 
鸳   鸯   戏 逐  闲   鱼 群  
yì xī qīng shuǐ sì liú yù 
一 溪 清   水   似 流  玉 
qīng rǎn pán shí bú jiàn yīn 
轻   染  磐  石  不 见   音  
cāng làng tíng   cāng làng tíng 
沧   浪   亭     沧   浪   亭   
cāng làng zhī shuǐ kě zhuó yīng 
沧   浪   之  水   可 濯   缨   
tíng shàng tiān qīng rú hàn qīng 
亭   上    天   青   如 汗  青   
biàn zhào gǔ wǎng jīn lái rén 
遍   照   古 往   今  来  人  
( cāng làng zhī shuǐ qīng xī 
( 沧   浪   之  水   清   兮 
ké yǐ zhuó wǒ yīng 
可 以 濯   我 缨   
cāng làng zhī shuǐ zhuó xī 
沧   浪   之  水   浊   兮 
ké yǐ zhuó wǒ zú 
可 以 濯   我 足 
jǔ shì jiē zhuó wǒ dú qīng 
举 世  皆  浊   我 独 清   
zhòng rén jiē zuì wǒ dú xǐng   ) 
众    人  皆  醉  我 独 醒     ) 
miàn shuǐ xuān   yù bēi tíng 
面   水   轩     御 碑  亭   
lòu chuāng dié chuān xíng 
漏  窗     蝶  穿    行   
dòng chén guǎn   kàn shān lóu 
栋   臣   馆     看  山   楼  
míng dào táng wài chūn 
明   道  堂   外  春   
qū jìng yōu   yì shēn shēn 
曲 径   幽    意 深   深   
bǎi cǎo qiān huā jiē yǒu qíng 
百  草  千   花  皆  有  情   
cái zǐ míng xián shǎng jiāng nán 
才  子 明   贤   赏    江    南  
chuí diào jiāng shàng wù cǐ shēng 
垂   钓   江    上    悟 此 生    
cāng làng xíng   cāng làng xíng 
沧   浪   行     沧   浪   行   
cāng làng zhī shuǐ kě zhuó yīng 
沧   浪   之  水   可 濯   缨   
jī zhuó yáng qīng dāng jǐng shèng 
激 浊   扬   清   当   景   盛    
huá fā bù gǎi bào guó xīn 
华  发 不 改  报  国  心  
cāng làng tíng   cāng làng tíng 
沧   浪   亭     沧   浪   亭   
cāng làng zhī shuǐ kě zhuó yīng 
沧   浪   之  水   可 濯   缨   
tíng shàng tiān qīng rú hàn qīng 
亭   上    天   青   如 汗  青   
biàn zhào gǔ wǎng jīn lái rén 
遍   照   古 往   今  来  人  
tíng shàng tiān qīng rú hàn qīng 
亭   上    天   青   如 汗  青   
biàn zhào gǔ wǎng jīn lái rén 
遍   照   古 往   今  来  人  

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags