Cang Lang Xing 沧浪行 Way Of Azure Water Lyrics 歌詞 With Pinyin By Sha Bao Liang 沙宝亮 Sha Baoliang

Cang Lang Xing 沧浪行 Way Of Azure Water Lyrics 歌詞 With Pinyin By Sha Bao Liang 沙宝亮 Sha BaoliangCang Lang Xing 沧浪行 Way Of Azure Water Lyrics 歌詞 With Pinyin By Sha Bao Liang 沙宝亮 Sha Baoliang

Chinese Song Name:Cang Lang Xing 沧浪行
English Translation Name:Way Of Azure Water 
Chinese Singer: Sha Bao Liang 沙宝亮 Sha Baoliang
Chinese Composer:Huang Zhi Yi 黄智毅 /Liu Feng Yao 刘凤瑶
Chinese Lyrics:(Xian Qin)Qu Yuan (先秦)屈原/Xu Ling Xia 许令霞

Cang Lang Xing 沧浪行 Way Of Azure Water Lyrics 歌詞 With Pinyin By Sha Bao Liang 沙宝亮 Sha Baoliang

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

cāng làng xíng   fēng yóu jìng 
沧   浪   行     风   犹  静   
fāng fēi yì mǎn tíng 
芳   菲  溢 满  亭   
nián yǒu lún   suì wú hén 
年   有  轮    岁  无 痕  
qiān nián gǔ shù xīn 
千   年   古 树  新  
lín qīng lián   hé tián tián 
临  清   涟     荷 田   田   
yuān yāng xì zhú xián yú qún 
鸳   鸯   戏 逐  闲   鱼 群  
yì xī qīng shuǐ sì liú yù 
一 溪 清   水   似 流  玉 
qīng rǎn pán shí bú jiàn yīn 
轻   染  磐  石  不 见   音  
cāng làng tíng   cāng làng tíng 
沧   浪   亭     沧   浪   亭   
cāng làng zhī shuǐ kě zhuó yīng 
沧   浪   之  水   可 濯   缨   
tíng shàng tiān qīng rú hàn qīng 
亭   上    天   青   如 汗  青   
biàn zhào gǔ wǎng jīn lái rén 
遍   照   古 往   今  来  人  
( cāng làng zhī shuǐ qīng xī 
( 沧   浪   之  水   清   兮 
ké yǐ zhuó wǒ yīng 
可 以 濯   我 缨   
cāng làng zhī shuǐ zhuó xī 
沧   浪   之  水   浊   兮 
ké yǐ zhuó wǒ zú 
可 以 濯   我 足 
jǔ shì jiē zhuó wǒ dú qīng 
举 世  皆  浊   我 独 清   
zhòng rén jiē zuì wǒ dú xǐng   ) 
众    人  皆  醉  我 独 醒     ) 
miàn shuǐ xuān   yù bēi tíng 
面   水   轩     御 碑  亭   
lòu chuāng dié chuān xíng 
漏  窗     蝶  穿    行   
dòng chén guǎn   kàn shān lóu 
栋   臣   馆     看  山   楼  
míng dào táng wài chūn 
明   道  堂   外  春   
qū jìng yōu   yì shēn shēn 
曲 径   幽    意 深   深   
bǎi cǎo qiān huā jiē yǒu qíng 
百  草  千   花  皆  有  情   
cái zǐ míng xián shǎng jiāng nán 
才  子 明   贤   赏    江    南  
chuí diào jiāng shàng wù cǐ shēng 
垂   钓   江    上    悟 此 生    
cāng làng xíng   cāng làng xíng 
沧   浪   行     沧   浪   行   
cāng làng zhī shuǐ kě zhuó yīng 
沧   浪   之  水   可 濯   缨   
jī zhuó yáng qīng dāng jǐng shèng 
激 浊   扬   清   当   景   盛    
huá fā bù gǎi bào guó xīn 
华  发 不 改  报  国  心  
cāng làng tíng   cāng làng tíng 
沧   浪   亭     沧   浪   亭   
cāng làng zhī shuǐ kě zhuó yīng 
沧   浪   之  水   可 濯   缨   
tíng shàng tiān qīng rú hàn qīng 
亭   上    天   青   如 汗  青   
biàn zhào gǔ wǎng jīn lái rén 
遍   照   古 往   今  来  人  
tíng shàng tiān qīng rú hàn qīng 
亭   上    天   青   如 汗  青   
biàn zhào gǔ wǎng jīn lái rén 
遍   照   古 往   今  来  人  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.