Can Zhu Cheng Feng 残烛乘风 Residual Candle Riding The Wind Lyrics 歌詞 With Pinyin By Li Ming Zhe 李铭哲

Can Zhu Cheng Feng 残烛乘风 Residual Candle Riding The Wind Lyrics 歌詞 With Pinyin By Li Ming Zhe 李铭哲

Chinese Song Name:Can Zhu Cheng Feng 残烛乘风 
English Translation Name:Residual Candle Riding The Wind 
Chinese Singer: Li Ming Zhe 李铭哲
Chinese Composer:Li Ming Zhe 李铭哲
Chinese Lyrics:Li Ming Zhe 李铭哲

Can Zhu Cheng Feng 残烛乘风 Residual Candle Riding The Wind Lyrics 歌詞 With Pinyin By Li Ming Zhe 李铭哲

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

yīn yǔ mián mián 
阴  雨 绵   绵   
huá luò zhǐ jiān 
滑  落  指  尖   
wū yán xià wàng tiān 
屋 檐  下  望   天   
huí tóu bú jiàn 
回  头  不 见   
nǐ de róng yán 
你 的 容   颜  
wǒ hán zhe lèi xǔ yuàn 
我 含  着  泪  许 愿   
tí bǐ ruò huà yì zhī hú dié 
提 笔 若  画  一 只  蝴 蝶  
bù liǎo cán zhú bèi fēng xī miè 
不 了   残  烛  被  风   熄 灭  
wǒ zhí yǒu jì xù shāng xīn 
我 只  有  继 续 伤    心  
chàng lèi zhú chéng fēng yuǎn 
唱    泪  烛  乘    风   远   
pō mò shān shuǐ 
泼 墨 山   水   
róu qíng yí wàn zhǒng 
柔  情   一 万  种    
hú dié duàn chì 
蝴 蝶  断   翅  
yáo yáo yù zhuì rù huái zhōng 
摇  摇  欲 坠   入 怀   中    
qīng shā yì lǚ 
轻   纱  一 缕 
yì lián yōu mèng 
一 帘   幽  梦   
wǒ sī chóu chàng yè 
我 思 惆   怅    夜 
tàn xī bì kōng 
叹  息 碧 空   
bàn jiāng fán huá 
半  江    繁  华  
bàn jiāng sì jiù mèng 
半  江    似 旧  梦   
yǔ tíng lóu wài 
雨 亭   楼  外  
bàn shēng fú chén xiù qīng fēng 
半  生    浮 沉   袖  清   风   
zhī tóu bīng shuāng 
枝  头  冰   霜     
yí qù wú zōng 
一 去 无 踪   
wǒ sī chóu chàng 
我 思 惆   怅    
lèi cán zhú chéng fēng 
泪  残  烛  乘    风   
tí bǐ ruò huà yì zhī hú dié 
提 笔 若  画  一 只  蝴 蝶  
bù liǎo cán zhú bèi fēng xī miè 
不 了   残  烛  被  风   熄 灭  
wǒ zhí yǒu jì xù shāng xīn 
我 只  有  继 续 伤    心  
chàng lèi zhú chéng fēng yuǎn 
唱    泪  烛  乘    风   远   
pō mò shān shuǐ 
泼 墨 山   水   
róu qíng yí wàn zhǒng 
柔  情   一 万  种    
hú dié duàn chì 
蝴 蝶  断   翅  
yáo yáo yù zhuì rù huái zhōng 
摇  摇  欲 坠   入 怀   中    
qīng shā yì lǚ 
轻   纱  一 缕 
yì lián yōu mèng 
一 帘   幽  梦   
wǒ sī chóu chàng yè 
我 思 惆   怅    夜 
tàn xī bì kōng 
叹  息 碧 空   
bàn jiāng fán huá 
半  江    繁  华  
bàn jiāng sì jiù mèng 
半  江    似 旧  梦   
yǔ tíng lóu wài 
雨 亭   楼  外  
bàn shēng fú chén xiù qīng fēng 
半  生    浮 沉   袖  清   风   
zhī tóu bīng shuāng 
枝  头  冰   霜     
yí qù wú zōng 
一 去 无 踪   
wǒ sī chóu chàng 
我 思 惆   怅    
lèi cán zhú chéng fēng 
泪  残  烛  乘    风   
pō mò shān shuǐ 
泼 墨 山   水   
róu qíng yí wàn zhǒng 
柔  情   一 万  种    
hú dié duàn chì 
蝴 蝶  断   翅  
yáo yáo yù zhuì rù huái zhōng 
摇  摇  欲 坠   入 怀   中    
qīng shā yì lǚ 
轻   纱  一 缕 
yì lián yōu mèng 
一 帘   幽  梦   
wǒ sī chóu chàng yè 
我 思 惆   怅    夜 
tàn xī bì kōng 
叹  息 碧 空   
bàn jiāng fán huá 
半  江    繁  华  
bàn jiāng sì jiù mèng 
半  江    似 旧  梦   
yǔ tíng lóu wài 
雨 亭   楼  外  
bàn shēng fú chén xiù qīng fēng 
半  生    浮 沉   袖  清   风   
zhī tóu bīng shuāng 
枝  头  冰   霜     
yí qù wú zōng 
一 去 无 踪   
wǒ sī chóu chàng 
我 思 惆   怅    
yè cán zhú chéng fēng 
夜 残  烛  乘    风   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.