Cai Zhi Xiang Si Dao Ru Jin 才知相思到如今 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhi Su Xi 执素兮

Cai Zhi Xiang Si Dao Ru Jin 才知相思到如今 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhi Su Xi 执素兮

Chinese Song Name:Cai Zhi Xiang Si Dao Ru Jin 才知相思到如今 
English Translation Name:Only Then Did I Know That I Miss You 
Chinese Singer: Zhi Su Xi 执素兮
Chinese Composer:Li Xiao Nian 李小年
Chinese Lyrics:Gu Ling Luo 顾聆落

Cai Zhi Xiang Si Dao Ru Jin 才知相思到如今 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhi Su Xi 执素兮

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

děnɡ qīnɡ fēnɡ fǔ ɡuò duàn bì cán yuán de dī yǔ 
等   清   风   抚 过  断   壁 残  垣   的 低 语 
liǎn yí duàn liú ɡuānɡ yuè zhōnɡ jì 
敛   一 段   流  光    月  中    寄 
děnɡ fēi hónɡ tà pínɡ xuě shànɡ ɡuò wǎnɡ de hén jì 
等   飞  鸿   踏 平   雪  上    过  往   的 痕  迹 
zuì shēn zuì qiǎn zuì yáo bù kě jí 
最  深   最  浅   最  遥  不 可 及 
yōnɡ yǒu ɡuò zì xǔ shuō rén zhōnɡ nénɡ shènɡ tiān yì 
拥   有  过  自 诩 说   人  终    能   胜    天   意 
nián shào qīnɡ kuánɡ zhuǎn shēn shí bú wèn ɡuī qī 
年   少   轻   狂    转    身   时  不 问  归  期 
zuó rì yán zuó rì qǔ zuó rì mó hu zhe qīnɡ xī 
昨  日 言  昨  日 曲 昨  日 模 糊 着  清   晰 
huì fǒu yuè xiǎnɡ wànɡ jì yuè kè zài xīn dǐ 
会  否  越  想    忘   记 越  刻 在  心  底 
kě cénɡ qián shì ɡònɡ shuí yì piáo yǐn 
可 曾   前   世  共   谁   一 瓢   饮  
tīnɡ ɡuò cānɡ hǎi de dī yín 
听   过  沧   海  的 低 吟  
nián zhuǎn jué xián yīn yù xī ménɡ chén àn xiānɡ jìn 
辗   转    绝  弦   音  玉 犀 蒙   尘   暗 香    烬  
cái zhī xiānɡ sī dào rú jīn 
才  知  相    思 到  如 今  
lín dé zhǐ shànɡ jiù shí yìn qīnɡ niǎo wèi yǒu xìn 
临  得 纸  上    旧  时  印  青   鸟   未  有  信  
hú dié jì qù xiǎo mènɡ hé chù xún 
蝴 蝶  既 去 晓   梦   何 处  寻  
dù juān mò tí yuàn jiānɡ cǐ shēn huàn yuè chánɡ mínɡ 
杜 鹃   莫 啼 愿   将    此 身   换   月  长    明   
bú zài yuán quē yīn qínɡ 
不 再  圆   缺  阴  晴   
shī qù hòu xué zhe shuō záo yǐ wú suǒ wèi jù 
失  去 后  学  着  说   早  已 无 所  畏  惧 
huí yì zhī shí què hái yào bǐnɡ zhù tàn xī 
回  忆 之  时  却  还  要  屏   住  叹  息 
zuó yè fēnɡ zuó yè yǔ zuó yè bīnɡ lěnɡ zhú huǒ lǐ 
昨  夜 风   昨  夜 雨 昨  夜 冰   冷   烛  火  里 
yóu kǒnɡ mènɡ zhōnɡ xiānɡ fénɡ méi yǎn yòu sì nǐ 
犹  恐   梦   中    相    逢   眉  眼  又  似 你 
kě cénɡ qián shì ɡònɡ shuí yì piáo yǐn 
可 曾   前   世  共   谁   一 瓢   饮  
tīnɡ ɡuò cānɡ hǎi de dī yín 
听   过  沧   海  的 低 吟  
nián zhuǎn jué xián yīn yù xī ménɡ chén àn xiānɡ jìn 
辗   转    绝  弦   音  玉 犀 蒙   尘   暗 香    烬  
cái zhī xiānɡ sī dào rú jīn 
才  知  相    思 到  如 今  
lín dé zhǐ shànɡ jiù shí yìn qīnɡ niǎo wèi yǒu xìn 
临  得 纸  上    旧  时  印  青   鸟   未  有  信  
hú dié jì qù xiǎo mènɡ hé chù xún 
蝴 蝶  既 去 晓   梦   何 处  寻  
dù juān mò tí yuàn jiānɡ cǐ shēn huàn yuè chánɡ mínɡ 
杜 鹃   莫 啼 愿   将    此 身   换   月  长    明   
bú zài yuán quē yīn qínɡ 
不 再  圆   缺  阴  晴   
kě cénɡ qián shì ɡònɡ shuí yì piáo yǐn 
可 曾   前   世  共   谁   一 瓢   饮  
tīnɡ ɡuò cānɡ hǎi de dī yín 
听   过  沧   海  的 低 吟  
nián zhuǎn jué xián yīn yù xī ménɡ chén àn xiānɡ jìn 
辗   转    绝  弦   音  玉 犀 蒙   尘   暗 香    烬  
cái zhī xiānɡ sī dào rú jīn 
才  知  相    思 到  如 今  
lín dé zhǐ shànɡ jiù shí yìn qīnɡ niǎo wèi yǒu xìn 
临  得 纸  上    旧  时  印  青   鸟   未  有  信  
hú dié jì qù xiǎo mènɡ hé chù xún 
蝴 蝶  既 去 晓   梦   何 处  寻  
dù juān mò tí yuàn jiānɡ cǐ shēn huàn yuè chánɡ mínɡ 
杜 鹃   莫 啼 愿   将    此 身   换   月  长    明   
bú zài yuán quē yīn qínɡ 
不 再  圆   缺  阴  晴   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.