Bu Ye Zhi Cheng 不夜之城 No Night City Lyrics 歌詞 With Pinyin By Shuang Sheng 双笙

Bu Ye Zhi Cheng 不夜之城 No Night City Lyrics 歌詞 With Pinyin By Shuang Sheng 双笙

Chinese Song Name: Bu Ye Zhi Cheng 不夜之城
English Tranlation Name: No Night City
Chinese Singer: Shuang Sheng 双笙
Chinese Composer: Sakura
Chinese Lyrics: Ru Yi 如一

Bu Ye Zhi Cheng 不夜之城 No Night City Lyrics 歌詞 With Pinyin By Shuang Sheng 双笙

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

dāng dì yì zhǎn dēng diǎn rán  
当   第 一 盏   灯   点   燃   
hǎi shàng de chéng   yǔ rè liè hǎi fēng 
海  上    的 城      与 热 烈  海  风   
shuí tīng jiàn wú shēng de gē  
谁   听   见   无 声    的 歌  
bèi wú shù rén   yóng jiǔ chuán sòng 
被  无 数  人    永   久  传    颂   
dāng   xīng wáng shèng shuāi  
当     兴   亡   盛    衰     
gé zhe qiān bǎi shì dài zài cì xiāng féng 
隔 着  千   百  世  代  再  次 相    逢   
xiàng shì   xī xī rǎng rǎng  
像    是    熙 熙 攘   攘    
bīn zhǔ tóng huān de mèng 
宾  主  同   欢   的 梦   
rén shēng dǐng fèi   zài bú yè zhī chéng  
人  声    鼎   沸    在  不 夜 之  城     
zhǎng shēng rú léi   biǎo qíng xiāng tóng 
掌    声    如 雷    表   情   相    同   
fán huá zhuán yǎn   jìn chéng yún yān  
繁  华  转    眼    尽  成    云  烟   
shí guāng bù wéi shuí děng 
时  光    不 为  谁   等   
xiǎng shòu yí kè   dēng zhuó mù dì tòng 
享    受   一 刻   灯   灼   目 的 痛   
shēng mìng wú xī   xiāo shì yè zhōng 
生    命   无 息   消   逝  夜 中    
wéi shuí   fēn chū yì yǎn qù hē wèn  
为  谁     分  出  一 眼  去 呵 问   
hé chù jiǔ lǜ dēng hóng 
何 处  酒  绿 灯   红   
dāng dì yì lǚ guāng chuān tòu  
当   第 一 缕 光    穿    透   
lán sè de hǎi   bō làng shēng xiāng sòng 
蓝  色 的 海    波 浪   声    相    送   
shuǐ xià de cuǐ càn chéng shì  
水   下  的 璀  璨  城    市   
yě rú àn shàng   nán běi xī dōng 
也 如 岸 上      南  北  西 东   
dāng   jìng huā shuǐ yuè  
当     镜   花  水   月   
jiāng xū huàn zhuāng shì dé tài guò lóng zhòng 
将    虚 幻   装     饰  得 太  过  隆   重    
wàng jì   shēng mìng rú hé  
忘   记   生    命   如 何  
wú zhī   wú wèi   wú qióng 
无 知    无 畏    无 穷    
rén shēng dǐng fèi   zài bú yè zhī chéng  
人  声    鼎   沸    在  不 夜 之  城     
zhǎng shēng rú léi   biǎo qíng xiāng tóng 
掌    声    如 雷    表   情   相    同   
fán huá zhuán yǎn   jìn chéng yún yān  
繁  华  转    眼    尽  成    云  烟   
shí guāng bù wéi shuí děng 
时  光    不 为  谁   等   
xiǎng shòu yí kè   dēng zhuó mù dì tòng 
享    受   一 刻   灯   灼   目 的 痛   
shēng mìng wú xī   xiāo shì yè zhōng 
生    命   无 息   消   逝  夜 中    
wéi shuí   fēn chū yì yǎn qù hē wèn  
为  谁     分  出  一 眼  去 呵 问   
hé chù jiǔ lǜ dēng hóng 
何 处  酒  绿 灯   红   
gǔ yuè qí míng   jiāng gú lǎo gē sòng 
鼓 乐  齐 鸣     将    古 老  歌 颂   
hóng fēi cuì wǔ   jǔ bēi yǔ gòng 
红   飞  翠  舞   举 杯  与 共   
shuí bù cén shì   ài mù xū róng  
谁   不 曾  是    爱 慕 虚 荣    
cáng hǎo   yì shēn   píng yōng 
藏   好    一 身     平   庸   
xuān xiāo xíng lè   wéi xīn shēng gē sòng 
喧   嚣   行   乐   为  新  生    歌 颂   
sì yì zuì dǎo   fán huá yí mèng 
肆 意 醉  倒    繁  华  一 梦   
jīn yè   rán qǐ yān huǒ mǎn chéng  
今  夜   燃  起 烟  火  满  城     
jīn shēng   wú shǐ   wú zhōng 
今  生      无 始    无 终    

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.