Bu Yao Gun 不摇滚 No Rock Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ba San Yao Yue Tuan 八三夭乐团 831 Gao Wu Ren 告五人 Accusefive

Bu Yao Gun 不摇滚 No Rock Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ba San Yao Yue Tuan 八三夭乐团 831 Gao Wu Ren 告五人 Accusefive

Chinese Song Name:Bu Yao Gun 不摇滚
English Translation Name:No Rock 
Chinese Singer: Ba San Yao Yue Tuan 八三夭乐团 831 Gao Wu Ren 告五人 Accusefive 
Chinese Composer:Ba San Yao Yue Tuan 八三夭乐团 831 A Pu 阿璞
Chinese Lyrics:Ba San Yao Yue Tuan 八三夭乐团 831 Shao Nian Pei 少年佩 Jing Qian 鏡千

Bu Yao Gun 不摇滚 No Rock Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ba San Yao Yue Tuan 八三夭乐团 831 Gao Wu Ren 告五人 Accusefive 

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

gù shi   zǒng shì zhè yàng fā shēng 
故 事    总   是  这  样   发 生    
bú suàn shén me shēn kè   bú suàn nà me rèn zhēn 
不 算   什   么 深   刻   不 算   那 么 认  真   
chóng fù   bié rén zǒu guò de lù 
重    复   别  人  走  过  的 路 
bú suàn duō me tè bié   yě bú huàn měi yí shùn 
不 算   多  么 特 别    也 不 换   每  一 瞬   
shì fǒu   zǒng yǒu yì zhǒng bèi lùn 
是  否    总   有  一 种    悖  论  
xiǎng guò fèn bú gù shēn   què yòu yí shì wú chéng 
想    过  奋  不 顾 身     却  又  一 事  无 成    
shēng huó   zóng děi lǐ bù ráo rén 
生    活    总   得  理 不 饶  人  
nǐ de bù zhī fēn cùn   huà zuò mǎn shēn shāng hén 
你 的 不 知  分  寸    化  作  满  身   伤    痕  
huò xǔ zhè yì shēng   wú xiū zhǐ dì shēng cún 
或  许 这  一 生      无 休  止  地 生    存  
wú xiū zhǐ dì kàng zhēng   cái dé yǐ píng héng 
无 休  止  地 抗   争      才  得 以 平   衡   
zhǎng dà shì bù zhī bù jué bù yáo gǔn de guò chéng 
长    大 是  不 知  不 觉  不 摇  滚  的 过  程    
què yě shì cǐ shēng   dú yì wú èr   de chéng fen 
却  也 是  此 生      独 一 无 二   的 成    分  
jiù suàn   huí yì cháng mǎn zhòu wén 
就  算     回  忆 长    满  皱   纹  
xiàn shí xī shì líng hún   suì yuè yī rán wú shēng 
现   实  稀 释  灵   魂    岁  月  依 然  无 声    
kě zài yè shēn dú zì yì rén 
可 在  夜 深   独 自 一 人  
bié ràng zhěn biān de xīn shì   qīng yì jiù děi chěng 
别  让   枕   边   的 心  事    轻   易 就  得  逞    
yōng bào   zuì wēn róu de shí fēn 
拥   抱    最  温  柔  的 时  分  
lù de jìn tóu huì yǒu   duì yǔ cuò de jié lùn 
路 的 尽  头  会  有    对  与 错  的 结  论  
shì bǎ   yì tiān xún huán chéng yì shēng 
是  把   一 天   循  环   成    一 生    
huò huàn shàng zì jǐ kóu wěn   jiǎng shù wèi wán lǚ chéng 
或  换   上    自 己 口  吻    讲    述  未  完  旅 程    
huò xǔ zhè yì shēng   nǐ zài zhǎo yí gè rén 
或  许 这  一 生      你 在  找   一 个 人  
wǒ yě děng nà gè rén   cái dé yǐ wán zhěng 
我 也 等   那 个 人    才  得 以 完  整    
zhǎng dà shì bù zhī bù jué bù yáo gǔn de guò chéng 
长    大 是  不 知  不 觉  不 摇  滚  的 过  程    
què yě shì cǐ shēng   xiāng bàn xiāng chèn de jiàn zhèng 
却  也 是  此 生      相    伴  相    衬   的 见   证    
huò xǔ zhè yì shēng   nǐ zài zhǎo yí gè rén 
或  许 这  一 生      你 在  找   一 个 人  
wǒ yě děng nà gè rén   cái dé yǐ wán zhěng 
我 也 等   那 个 人    才  得 以 完  整    
zhǎng dà shì bù zhī bù jué bù yáo gǔn de guò chéng 
长    大 是  不 知  不 觉  不 摇  滚  的 过  程    
què ràng wǒ huó chéng   dú yì wú èr 
却  让   我 活  成      独 一 无 二 
huí tóu kàn rén shēng   qióng jìn měi gè kě néng 
回  头  看  人  生      穷    尽  每  个 可 能   
lì jīng měi cì fèi téng   yòng píng fán tiān fēn 
历 经   每  次 沸  腾     用   平   凡  天   分  
nǐ wǒ de qīng chūn   yí hàn jīng cǎi   gòng shēng gòng cún 
你 我 的 青   春     遗 憾  精   彩    共   生    共   存  
ràng xū huàn cǐ shēng   bù zhī bù jué lǐ chéng zhēn 
让   虚 幻   此 生      不 知  不 觉  里 成    真   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.