Bu Xian 不羡 No Envy Lyrics 歌詞 With Pinyin By SING Nv Tuan SING女团

Bu Xian 不羡 No Envy Lyrics 歌詞 With Pinyin By SING Nv Tuan SING女团

Chinese Song Name: Bu Xian 不羡
English Tranlation Name: No Envy
Chinese Singer:  SING Nv Tuan SING女团
Chinese Composer:  He Liang 何亮
Chinese Lyrics:  Miao Bai Yang 苗柏杨

Bu Xian 不羡 No Envy Lyrics 歌詞 With Pinyin By SING Nv Tuan SING女团

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

yún mèng yáo   fú shì fēn yuàn shuí míng liǎo 
云  梦   遥    浮 世  纷  怨   谁   明   了   
gū sū zhào   lián yī bō luàn le xīn tiào 
姑 苏 照     涟   漪 拨 乱   了 心  跳   
shào nián yù miàn qīng páo   fēng gǔ jié ào 
少   年   玉 面   清   袍    风   骨 桀  骜 
qín shēng miǎo miǎo   dí shēng liáo liáo 
琴  声    渺   渺     笛 声    寥   寥   
qīng hé yào   jīn zhāo huā luò rén jì liáo 
清   河 耀    今  朝   花  落  人  寂 寥   
lán líng ào   sān chǐ qīng fēng zhuó chén xiāo 
兰  陵   傲   三  尺  青   锋   灼   尘   嚣   
zòng shǐ dāo guāng rù qiào   bàn shēng gū ào 
纵   使  刀  光    入 鞘     半  生    孤 傲 
zhàn ruò yún diān   fēng yǔ piāo yáo 
绽   若  云  巅     风   雨 飘   摇  
huī jiàn duàn   xié wàng xiāo xiǎo 
挥  剑   断     邪  妄   宵   小   
chú jiān wéi jì dào 
除  奸   为  济 道  
fǔ yì qǔ   wèn líng   wèn tiān dì zhāo zhāo 
抚 一 曲   问  灵     问  天   地 昭   昭   
tiān zǐ xiào   yì zūn měi jiǔ   jīn shēng wéi nǐ huī háo 
天   子 笑     一 樽  美  酒    今  生    为  你 挥  毫  
qián lù yáo   liú nián   bú xiàn nà fēng mào 
前   路 遥    流  年     不 羡   那 风   貌  
qīng hé yào   jīn zhāo huā luò rén jì liáo 
清   河 耀    今  朝   花  落  人  寂 寥   
lán líng ào   sān chǐ qīng fēng zhuó chén xiāo 
兰  陵   傲   三  尺  青   锋   灼   尘   嚣   
zòng shǐ dāo guāng rù qiào   bàn shēng gū ào 
纵   使  刀  光    入 鞘     半  生    孤 傲 
zhàn ruò yún diān   fēng yǔ piāo yáo 
绽   若  云  巅     风   雨 飘   摇  
huī jiàn duàn   xié wàng xiāo xiǎo 
挥  剑   断     邪  妄   宵   小   
chú jiān wéi jì dào 
除  奸   为  济 道  
fǔ yì qǔ   wèn líng   wèn tiān dì zhāo zhāo 
抚 一 曲   问  灵     问  天   地 昭   昭   
tiān zǐ xiào   yì zūn měi jiǔ   jīn shēng wéi nǐ huī háo 
天   子 笑     一 樽  美  酒    今  生    为  你 挥  毫  
qián lù yáo   liú nián   bú xiàn nà fēng mào 
前   路 遥    流  年     不 羡   那 风   貌  
huī jiàn duàn   xié wàng xiāo xiǎo 
挥  剑   断     邪  妄   宵   小   
chú jiān wéi jì dào 
除  奸   为  济 道  
fǔ yì qǔ   wèn líng   wèn tiān dì zhāo zhāo 
抚 一 曲   问  灵     问  天   地 昭   昭   
tiān zǐ xiào   yì zūn měi jiǔ   jīn shēng wéi nǐ huī háo 
天   子 笑     一 樽  美  酒    今  生    为  你 挥  毫  
qián lù yáo   liú nián   bú xiàn nà fēng mào 
前   路 遥    流  年     不 羡   那 风   貌  

English Translation For Bu Xian 不羡 No Envy

Who knows the differences and resentments of the distant dreams?

Gusu's heart beat was disturbed by the ripples

Young jade and clear robes are unruly

The sound of the Qin is dim, the sound of the flute is rare.

The river is clear and the flowers are lonely

Three feet of pride in Lanling,the blazing green front

Even if the sword light goes into the sheath, you will be lonely for half of your life

Like a cloud top,swaying in the midst of a raging storm

Breaking evil with sword,it is a way to help others

Play a song to ask for spirit ang the God

A wine called Tianzixiao

A bottle of wine for your life

The road ahead is far away from you

The river is clear and the flowers are lonely

Three feet of pride in Lanling,the blazing green front

Even if the sword light goes into the sheath, you will be lonely for half of your life

Like a cloud top,swaying in the midst of a raging storm

Breaking evil with sword,it is a way to help others

Play a song to ask for spirit ang the God

A wine called Tianzixiao

A bottle of wine for your life

The road ahead is far away from you

Breaking evil with sword,it is a way to help others

Play a song to ask for spirit ang the God

A wine called Tianzixiao

A bottle of wine for your life

The road ahead is far away from you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.