Categories
Pop

Bu Ru 不容 Not Allow Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ban Dun Xiong Di 半吨兄弟 Half Ton Brother

Chinese Song Name:Bu Ru 不容
English Translation Name:Not Allow
Chinese Singer: Ban Dun Xiong Di 半吨兄弟 Half Ton Brother
Chinese Composer:Mu Yi 沐毅
Chinese Lyrics:Wang Jian Mei 王健美

Bu Ru 不容 Not Allow Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ban Dun Xiong Di 半吨兄弟 Half Ton Brother

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

shēn shǒu nán chù nǐ xīn shàng de bīng 
伸   手   难  触  你 心  上    的 冰   
fān yuè wàn lǐ dào bù liǎo nǐ chéng 
翻  越  万  里 到  不 了   你 程    
lù yǒu xíng rén cōng cōng 
路 有  行   人  匆   匆   
xīn zài biān jìng wú rén féng 
心  在  边   境   无 人  逢   
chī rén kǔ děng yòu yì dōng yòu yì dōng 
痴  人  苦 等   又  一 冬   又  一 冬   
fēi xuě piāo luò kě tóng móu xiāo róng 
飞  雪  飘   落  可 同   眸  消   融   
jǔ bēi wèn yuè kě tóng jìng wǎn fēng 
举 杯  问  月  可 同   敬   晚  风   
xiāng sī duàn cháng kě dǒng 
相    思 断   肠    可 懂   
rú mèng yì chǎng lèi méng lóng 
如 梦   一 场    泪  朦   胧   
ruò zhè yì bié shì cǐ shēng shì cǐ shēng 
若  这  一 别  是  此 生    是  此 生    
wǒ wèn zhēn qíng zěn me luò dé yì chǎng kōng 
我 问  真   情   怎  么 落  得 一 场    空   
màn màn tiān dì zěn me zhè fèn ài bù róng 
漫  漫  天   地 怎  么 这  份  爱 不 容   
yì chǎng xǐng lái yì chǎng mèng 
一 场    醒   来  一 场    梦   
yí shì qíng shēn yuán zhuō nòng 
一 世  情   深   缘   捉   弄   
jiè qǔ gěng yè zhè yán bù yóu zhōng 
借  曲 哽   咽 这  言  不 由  衷    
wǒ wèn zhēn qíng zěn me luò dé yì chǎng kōng 
我 问  真   情   怎  么 落  得 一 场    空   
hào hào rì yuè zěn me zhào bú liàng xiàng féng 
浩  浩  日 月  怎  么 照   不 亮    相    逢   
rì luò xī shān hóng zài dōng 
日 落  西 山   虹   在  东   
yè mián bú jiàn fēng de zōng 
叶 眠   不 见   风   的 踪   
ruò yǒu lái shēng zài bú pàn xiāng féng 
若  有  来  生    再  不 盼  相    逢   
fēi xuě piāo luò kě tóng móu xiāo róng 
飞  雪  飘   落  可 同   眸  消   融   
jǔ bēi wèn yuè kě tóng jìng wǎn fēng 
举 杯  问  月  可 同   敬   晚  风   
xiāng sī duàn cháng kě dǒng 
相    思 断   肠    可 懂   
rú mèng yì chǎng lèi méng lóng 
如 梦   一 场    泪  朦   胧   
ruò zhè yì bié shì cǐ shēng shì cǐ shēng 
若  这  一 别  是  此 生    是  此 生    
wǒ wèn zhēn qíng zěn me luò dé yì chǎng kōng 
我 问  真   情   怎  么 落  得 一 场    空   
màn màn tiān dì zěn me zhè fèn ài bù róng 
漫  漫  天   地 怎  么 这  份  爱 不 容   
yì chǎng xǐng lái yì chǎng mèng 
一 场    醒   来  一 场    梦   
yí shì qíng shēn yuán zhuō nòng 
一 世  情   深   缘   捉   弄   
jiè qǔ gěng yè zhè yán bù yóu zhōng 
借  曲 哽   咽 这  言  不 由  衷    
wǒ wèn zhēn qíng zěn me luò dé yì chǎng kōng 
我 问  真   情   怎  么 落  得 一 场    空   
hào hào rì yuè zěn me zhào bú liàng xiàng féng 
浩  浩  日 月  怎  么 照   不 亮    相    逢   
rì luò xī shān hóng zài dōng 
日 落  西 山   虹   在  东   
yè mián bú jiàn fēng de zōng 
叶 眠   不 见   风   的 踪   
ruò yǒu lái shēng zài bú pàn xiāng féng 
若  有  来  生    再  不 盼  相    逢   
rì luò xī shān hóng zài dōng 
日 落  西 山   虹   在  东   
yè mián bú jiàn fēng de zōng 
叶 眠   不 见   风   的 踪   
ruò yǒu lái shēng zài bú pàn xiāng féng 
若  有  来  生    再  不 盼  相    逢   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.