Sunday, May 19, 2024
HomePopBu Jian Gu Ren You 不见故人游 Travel Without Seeing An Old Friend...

Bu Jian Gu Ren You 不见故人游 Travel Without Seeing An Old Friend Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ren Cang Hai 任沧海

Chinese Song Name:Bu Jian Gu Ren You 不见故人游
English Translation Name:Travel Without Seeing An Old Friend 
Chinese Singer: Ren Cang Hai 任沧海
Chinese Composer:Cao Feng Sheng 曹风生
Chinese Lyrics:Gei Wu 非吾

Bu Jian Gu Ren You 不见故人游 Travel Without Seeing An Old Friend Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ren Cang Hai 任沧海

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

wǒ céng zhé guò jiāng nán de liǔ 
我 曾   折  过  江    南  的 柳  
yě céng wēn guò cháng ān jiǔ 
也 曾   温  过  长    安 酒  
nà shí suì yuè wēn róu 
那 时  岁  月  温  柔  
lào zǐ wú qiú 
落  子 无 求  
mǎn fù cí zǎo bú zèng fān zhōu 
满  腹 辞 藻  不 赠   帆  舟   
yàn hóng lái qù jǐ dù chūn qiū 
燕  鸿   来  去 几 度 春   秋  
zhé shàn yáo luàn jǐ duō lí chóu 
折  扇   摇  乱   几 多  离 愁   
rì wǎn xīn jiào yún zǒu 
日 晚  新  觉   云  走  
dú liú huā shòu 
独 留  花  瘦   
xī fēng yòu chuī zhì lǎo dù kǒu 
西 风   又  吹   至  老  渡 口  
jīn yè yòu zhǔ jiǔ   bú jiàn gù rén yóu 
今  夜 又  煮  酒    不 见   故 人  游  
sī xù piāo huí xiǎo tíng bǎi shāng liú 
思 绪 飘   回  小   庭   百  觞    流  
yì qǔ bù yùn chàng chóu   duì shàng xiǎo cí jǐ shǒu 
一 曲 歩 韵  唱    酬     对  上    小   词 几 首   
zuì shì bú fù zhé huā shǒu 
最  是  不 负 折  花  手   
jīn yè yòu zhǔ jiǔ   bú jiàn gù rén yóu 
今  夜 又  煮  酒    不 见   故 人  游  
zhòng tīng xī shàng qín zòu wàn lài yōu 
重    听   膝 上    琴  奏  万  籁  幽  
wéi yǒu lián wài xuán gōu   tīng wǒ gē bà chū shōu 
唯  有  帘   外  悬   钩    听   我 歌 罢 初  收   
zuì shì lián xī bēi zhōng jiǔ 
最  是  怜   惜 杯  中    酒  
yàn hóng lái qù jǐ dù chūn qiū 
燕  鸿   来  去 几 度 春   秋  
zhé shàn yáo luàn jǐ duō lí chóu 
折  扇   摇  乱   几 多  离 愁   
rì wǎn xīn jiào yún zǒu 
日 晚  新  觉   云  走  
dú liú huā shòu 
独 留  花  瘦   
xī fēng yòu chuī zhì lǎo dù kǒu 
西 风   又  吹   至  老  渡 口  
jīn yè yòu zhǔ jiǔ   bú jiàn gù rén yóu 
今  夜 又  煮  酒    不 见   故 人  游  
sī xù piāo huí xiǎo tíng bǎi shāng liú 
思 绪 飘   回  小   庭   百  觞    流  
yì qǔ bù yùn chàng chóu   duì shàng xiǎo cí jǐ shǒu 
一 曲 歩 韵  唱    酬     对  上    小   词 几 首   
zuì shì bú fù zhé huā shǒu 
最  是  不 负 折  花  手   
jīn yè yòu zhǔ jiǔ   bú jiàn gù rén yóu 
今  夜 又  煮  酒    不 见   故 人  游  
zhòng tīng xī shàng qín zòu wàn lài yōu 
重    听   膝 上    琴  奏  万  籁  幽  
wéi yǒu lián wài xuán gōu   tīng wǒ gē bà chū shōu 
唯  有  帘   外  悬   钩    听   我 歌 罢 初  收   
zuì shì lián xī bēi zhōng jiǔ 
最  是  怜   惜 杯  中    酒  
wéi yǒu lián wài xuán gōu   tīng wǒ gē bà chū shōu 
唯  有  帘   外  悬   钩    听   我 歌 罢 初  收   
zuì shì lián xī bēi zhōng jiǔ 
最  是  怜   惜 杯  中    酒  

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags