Bu Cheng Jing Yi 不成敬意 My Respect Lyrics 歌詞 With Pinyin By Hua Tong 花僮

Bu Cheng Jing Yi 不成敬意 My Respect Lyrics 歌詞 With Pinyin By Hua Tong 花僮

Chinese Song Name: Bu Cheng Jing Yi 不成敬意
English Tranlation Name:My Respect
Chinese Singer:  Hua Tong 花僮
Chinese Composer:  Hua Tong 花僮
Chinese Lyrics: Li Shou Jun 李守俊

Bu Cheng Jing Yi 不成敬意 My Respect Lyrics 歌詞 With Pinyin By Hua Tong 花僮

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

huā yǒu qíng   fēng wú yì   chī rén yuàn bié lí 
花  有  情     风   无 意   痴  人  怨   别  离 
xīn suǒ wǎng   mù suǒ jí   jiē wú huān xǐ 
心  所  往     目 所  及   皆  无 欢   喜 
shí wú wèi   qǐn nán ān   chuāng wài rén bù xī 
食  无 味    寝  难  安   窗     外  人  不 息 
shuí jiāng jì mò   niàng chéng jiǔ   xì pǐn màn yì 
谁   将    寂 寞   酿    成    酒    细 品  慢  忆 
yuān yāng xì   qǐ lián yī   rú hé bù dù jì 
鸳   鸯   戏   起 涟   漪   如 何 不 妒 忌 
yáng liǔ àn   wén qīng dí   rú sù rú qì 
杨   柳  岸   闻  清   笛   如 诉 如 泣 
dié chéng shuāng   huā bìng dì   yī rén bù kě jí 
蝶  成    双       花  并   蒂   伊 人  不 可 及 
shuí jiāng ài hèn   róu chéng shāng   huāng le sì jì 
谁   将    爱 恨    揉  成    殇      荒    了 四 季 
yì méi xiāng sī yáo jì   bù chéng jìng yì 
一 枚  相    思 遥  寄   不 成    敬   意 
tiān cháng dì jiǔ zhōng kě dǐ   gōng zǐ nǐ mò jí 
天   长    地 久  终    可 抵   公   子 你 莫 急 
wǒ yǐ sī niàn chéng jí   nán dé huān xǐ 
我 已 思 念   成    疾   难  得 欢   喜 
zòng shì fēng qíng wàn zhǒng   kōng yú tàn xī 
纵   是  风   情   万  种      空   余 叹  息 
yì méi xiāng sī yáo jì   bù chéng jìng yì 
一 枚  相    思 遥  寄   不 成    敬   意 
nóng qíng huàn huà zuò bó lǐ   hái wàng jūn zhēn xī 
浓   情   换   化  作  薄 礼   还  望   君  珍   惜 
dāng nián gōng zǐ zhí bǐ   jì xià jiā qī 
当   年   公   子 执  笔   记 下  佳  期 
ér jīn liáng chén měi jǐng   kě xī wú nǐ 
而 今  良    辰   美  景     可 惜 无 你 
yuān yāng xì   qǐ lián yī   rú hé bù dù jì 
鸳   鸯   戏   起 涟   漪   如 何 不 妒 忌 
yáng liǔ àn   wén qīng dí   rú sù rú qì 
杨   柳  岸   闻  清   笛   如 诉 如 泣 
dié chéng shuāng   huā bìng dì   yī rén bù kě jí 
蝶  成    双       花  并   蒂   伊 人  不 可 及 
shuí jiāng ài hèn   róu chéng shāng   huāng le sì jì 
谁   将    爱 恨    揉  成    殇      荒    了 四 季 
yì méi xiāng sī yáo jì   bù chéng jìng yì 
一 枚  相    思 遥  寄   不 成    敬   意 
tiān cháng dì jiǔ zhōng kě dǐ   gōng zǐ nǐ mò jí 
天   长    地 久  终    可 抵   公   子 你 莫 急 
wǒ yǐ jī niàn chéng jí   nán dé huān xǐ 
我 已 积 念   成    疾   难  得 欢   喜 
zòng shì fēng qíng wàn zhǒng   kōng yú tàn xī 
纵   是  风   情   万  种      空   余 叹  息 
yì méi xiāng sī yáo jì   bù chéng jìng yì 
一 枚  相    思 遥  寄   不 成    敬   意 
nóng qíng huàn huà zuò bó lǐ   hái wàng jūn zhēn xī 
浓   情   换   化  作  薄 礼   还  望   君  珍   惜 
dāng nián gōng zǐ zhí bǐ   jì xià jiā qī 
当   年   公   子 执  笔   记 下  佳  期 
ér jīn liáng chén měi jǐng   kě xī wú nǐ 
而 今  良    辰   美  景     可 惜 无 你 
yì méi xiāng sī yáo jì   bù chéng jìng yì 
一 枚  相    思 遥  寄   不 成    敬   意 
tiān cháng dì jiǔ zhōng kě dǐ   gōng zǐ nǐ mò jí 
天   长    地 久  终    可 抵   公   子 你 莫 急 
wǒ yǐ jī niàn chéng jí   nán dé huān xǐ 
我 已 积 念   成    疾   难  得 欢   喜 
zòng shì fēng qíng wàn zhǒng   kōng yú tàn xī 
纵   是  风   情   万  种      空   余 叹  息 
yì méi xiāng sī yáo jì   bù chéng jìng yì 
一 枚  相    思 遥  寄   不 成    敬   意 
nóng qíng huàn huà zuò bó lǐ   hái wàng jūn zhēn xī 
浓   情   换   化  作  薄 礼   还  望   君  珍   惜 
dāng nián gōng zǐ zhí bǐ   jì xià jiā qī 
当   年   公   子 执  笔   记 下  佳  期 
ér jīn liáng chén měi jǐng   kě xī wú nǐ 
而 今  良    辰   美  景     可 惜 无 你 
ér jīn liáng chén měi jǐng   kě xī wú nǐ 
而 今  良    辰   美  景     可 惜 无 你 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.