Bi Shi Shao Nian 彼时少年 Youth At That Time Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wang Xiao Xiao 王小小

Bi Shi Shao Nian 彼时少年 Youth At That Time Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wang Xiao Xiao 王小小

Chinese Song Name:Bi Shi Shao Nian 彼时少年
English Translation Name:Youth At That Time 
Chinese Singer: Wang Xiao Xiao 王小小
Chinese Composer:Jin Mei 瑾姝 Hikari
Chinese Lyrics:Si Qi 四栖

Bi Shi Shao Nian 彼时少年 Youth At That Time Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wang Xiao Xiao 王小小

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

tiān dì bǎi xīn yàn 
天   地 摆  新  宴  
fēng tiāo liǔ lián 
风   挑   柳  帘   
táo lí còu xìng shī jiǔ fù yuē 
桃  梨 凑  兴   诗  酒  赴 约  
yóu yún xiē liáo yán 
游  云  歇  寮   檐  
chūn shān shào nián 
春   衫   少   年   
pāi tán zì zhēn fēng liú wàn qiān 
拍  坛  自 斟   风   流  万  千   
zhé huā zuò lìng qián 
折  花  作  令   钱   
qīng bēi jī jié 
倾   杯  击 节  
sān wǔ jiù yǒu gè shū míng piān 
三  五 旧  友  各 抒  名   篇   
dài qún yǐng sàn què 
待  群  影   散  却  
jiān qiáng jìn yuè 
肩   墙    浸  月  
xiàng rén jiān tǎo gè hǎo mián 
向    人  间   讨  个 好  眠   
fān yuè gù zhǐ cán yè   shuí rén lái jiě 
翻  阅  故 纸  残  页   谁   人  来  解  
jīng hóng céng zhào miàn 
惊   鸿   曾   照   面   
dōng xià bàn què   chūn fēng yì jiǎn 
冬   夏  半  阕    春   风   一 剪   
yǔ wǒ zuō yī bié 
与 我 作  揖 别  
shēng píng léng nuǎn   fēng shuāng mǎn jiān 
生    平   冷   暖     风   霜     满  肩   
bǎ zhǎn dōu wú yán 
把 盏   都  无 言  
cǐ kè qiān dēng zhào miàn   shū dàn méi yǎn 
此 刻 千   灯   照   面     疏  淡  眉  眼  
zhí cǐ gòng fù yuē 
值  此 共   赴 约  
duō shǎo chī yuàn   xīn shàng jiǎo jié 
多  少   痴  愿     心  上    皎   洁  
zú kě xù zhēn qiē 
足 可 叙 真   切  
yún piàn xù xuě   qià lù guò rén jiān 
云  片   絮 雪    恰  路 过  人  间   
shì shì kuī biàn 
世  事  窥  遍   
tiān dì bǎi xīn yàn 
天   地 摆  新  宴  
fēng tiāo liǔ lián 
风   挑   柳  帘   
táo lí còu xìng shī jiǔ fù yuē 
桃  梨 凑  兴   诗  酒  赴 约  
yóu yún xiē liáo yán 
游  云  歇  寮   檐  
chūn shān shào nián 
春   衫   少   年   
pāi tán zì zhēn fēng liú wàn qiān 
拍  坛  自 斟   风   流  万  千   
zhé huā zuò lìng qián 
折  花  作  令   钱   
qīng bēi jī jié 
倾   杯  击 节  
sān wǔ jiù yǒu gè shū míng piān 
三  五 旧  友  各 抒  名   篇   
dài qún yǐng sàn què 
待  群  影   散  却  
jiān qiáng jìn yuè 
肩   墙    浸  月  
xiàng rén jiān tǎo gè hǎo mián 
向    人  间   讨  个 好  眠   
fān yuè gù zhǐ cán yè   shuí rén lái jiě 
翻  阅  故 纸  残  页   谁   人  来  解  
jīng hóng céng zhào miàn 
惊   鸿   曾   照   面   
dōng xià bàn què   chūn fēng yì jiǎn 
冬   夏  半  阕    春   风   一 剪   
yǔ wǒ zuō yī bié 
与 我 作  揖 别  
shēng píng léng nuǎn   fēng shuāng mǎn jiān 
生    平   冷   暖     风   霜     满  肩   
bǎ zhǎn dōu wú yán 
把 盏   都  无 言  
cǐ kè qiān dēng zhào miàn   shū dàn méi yǎn 
此 刻 千   灯   照   面     疏  淡  眉  眼  
zhí cǐ gòng fù yuē 
值  此 共   赴 约  
duō shǎo chī yuàn   xīn shàng jiǎo jié 
多  少   痴  愿     心  上    皎   洁  
zú kě xù zhēn qiē 
足 可 叙 真   切  
yún piàn xù xuě   qià lù guò rén jiān 
云  片   絮 雪    恰  路 过  人  间   
shì shì kuī biàn 
世  事  窥  遍   
fān yuè gù zhǐ cán yè   shuí rén lái jiě 
翻  阅  故 纸  残  页   谁   人  来  解  
jīng hóng céng zhào miàn 
惊   鸿   曾   照   面   
dōng xià bàn què   chūn fēng yì jiǎn 
冬   夏  半  阕    春   风   一 剪   
yǔ wǒ zuō yī bié 
与 我 作  揖 别  
shēng píng léng nuǎn   fēng shuāng mǎn jiān 
生    平   冷   暖     风   霜     满  肩   
bǎ zhǎn dōu wú yán 
把 盏   都  无 言  
cǐ kè qiān dēng zhào miàn   shū dàn méi yǎn 
此 刻 千   灯   照   面     疏  淡  眉  眼  
zhí cǐ gòng fù yuē 
值  此 共   赴 约  
duō shǎo chī yuàn   xīn shàng jiǎo jié 
多  少   痴  愿     心  上    皎   洁  
zú kě xù zhēn qiē 
足 可 叙 真   切  
yún piàn xù xuě   qià lù guò rén jiān 
云  片   絮 雪    恰  路 过  人  间   
shì shì kuī biàn 
世  事  窥  遍   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.