Ban Ye Ban Zui 半夜半醉 Half Drunk At Midnight Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yi Yi 亦伊

Ban Ye Ban Zui 半夜半醉 Half Drunk At Midnight Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yi Yi 亦伊

Chinese Song Name:Ban Ye Ban Zui 半夜半醉
English Translation Name:Half Drunk At Midnight 
Chinese Singer:  Yi Yi 亦伊
Chinese Composer:Nie Xiao Hui 聂小慧
Chinese Lyrics:Song Pu Zhao 宋普照

Ban Ye Ban Zui 半夜半醉 Half Drunk At Midnight Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yi Yi 亦伊

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

yì xīng yí yuàn yì kě bēi 
一 星   一 愿   一 可 悲  
huà yún huà wù huà yú shuǐ 
化  云  化  雾 化  雨 水   
zhuì rù ní   niàng fāng fēi 
坠   入 泥   酿    芳   菲  
qiū fēng kuáng xiào yì shēng quán niē suì 
秋  风   狂    笑   一 声    全   捏  碎  
yì rén yì shēng yì zhuī suí 
一 人  一 生    一 追   随  
bàn ài bàn shāng bàn chàn huǐ 
伴  爱 伴  伤    伴  忏   悔  
niàn wǎng shì   dù nián suì 
念   往   事    渡 年   岁  
bái fà màn le qīng sī nán huí 
白  发 漫  了 青   丝 难  回  
wǒ bàn yè bàn zuì hú sī luàn xiǎng nán rù shuì 
我 半  夜 半  醉  胡 思 乱   想    难  入 睡   
chuāng wài luò yè fēi liáng yuè wān wān xiǎng qǐ shuí 
窗     外  落  叶 飞  凉    月  弯  弯  想    起 谁   
fēng yòu yáo zhú méi   cuī rán jǐ háng lèi 
风   又  摇  烛  眉    催  燃  几 行   泪  
màn màn cāng qióng wú shēng   wǒ jǔ bēi 
漫  漫  苍   穹    无 声      我 举 杯  
wǒ bàn yè bàn zuì jiǎo tà suì yuè dú pái huái 
我 半  夜 半  醉  脚   踏 岁  月  独 徘  徊   
xiāng sī bǎ mén tuī shì wǒ yòu mèng jiā rén guī 
相    思 把 门  推  是  我 又  梦   佳  人  归  
shuāng mǎn shān hé cuì   qǐng jūn tiān yī bèi 
霜     满  山   河 悴    请   君  添   衣 被  
wéi ài cǐ shēng piāo yáo   wéi nǐ měi 
为  爱 此 生    飘   摇    为  你 美  
yì xīng yí yuàn yì kě bēi 
一 星   一 愿   一 可 悲  
huà yún huà wù huà yú shuǐ 
化  云  化  雾 化  雨 水   
zhuì rù ní   niàng fāng fēi 
坠   入 泥   酿    芳   菲  
qiū fēng kuáng xiào yì shēng quán niē suì 
秋  风   狂    笑   一 声    全   捏  碎  
yì rén yì shēng yì zhuī suí 
一 人  一 生    一 追   随  
bàn ài bàn shāng bàn chàn huǐ 
伴  爱 伴  伤    伴  忏   悔  
niàn wǎng shì   dù nián suì 
念   往   事    渡 年   岁  
bái fà màn le qīng sī nán huí 
白  发 漫  了 青   丝 难  回  
wǒ bàn yè bàn zuì hú sī luàn xiǎng nán rù shuì 
我 半  夜 半  醉  胡 思 乱   想    难  入 睡   
chuāng wài luò yè fēi liáng yuè wān wān xiǎng qǐ shuí 
窗     外  落  叶 飞  凉    月  弯  弯  想    起 谁   
fēng yòu yáo zhú méi   cuī rán jǐ háng lèi 
风   又  摇  烛  眉    催  燃  几 行   泪  
màn màn cāng qióng wú shēng   wǒ jǔ bēi 
漫  漫  苍   穹    无 声      我 举 杯  
wǒ bàn yè bàn zuì jiǎo tà suì yuè dú pái huái 
我 半  夜 半  醉  脚   踏 岁  月  独 徘  徊   
xiāng sī bǎ mén tuī shì wǒ yòu mèng jiā rén guī 
相    思 把 门  推  是  我 又  梦   佳  人  归  
shuāng mǎn shān hé cuì   qǐng jūn tiān yī bèi 
霜     满  山   河 悴    请   君  添   衣 被  
wéi ài cǐ shēng piāo yáo   wéi nǐ měi 
为  爱 此 生    飘   摇    为  你 美  
wǒ bàn yè bàn zuì hú sī luàn xiǎng nán rù shuì 
我 半  夜 半  醉  胡 思 乱   想    难  入 睡   
chuāng wài luò yè fēi liáng yuè wān wān xiǎng qǐ shuí 
窗     外  落  叶 飞  凉    月  弯  弯  想    起 谁   
fēng yòu yáo zhú méi   cuī rán jǐ háng lèi 
风   又  摇  烛  眉    催  燃  几 行   泪  
màn màn cāng qióng wú shēng   wǒ jǔ bēi 
漫  漫  苍   穹    无 声      我 举 杯  
wǒ bàn yè bàn zuì jiǎo tà suì yuè dú pái huái 
我 半  夜 半  醉  脚   踏 岁  月  独 徘  徊   
xiāng sī bǎ mén tuī shì wǒ yòu mèng jiā rén guī 
相    思 把 门  推  是  我 又  梦   佳  人  归  
shuāng mǎn shān hé cuì   qǐng jūn tiān yī bèi 
霜     满  山   河 悴    请   君  添   衣 被  
wéi ài cǐ shēng piāo yáo   wéi nǐ měi 
为  爱 此 生    飘   摇    为  你 美  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.