Ban Sheng Xun 半生寻 Searching For Half Of Life Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wu Dai Lin 吴岱林

Ban Sheng Xun 半生寻 Searching For Half Of Life Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wu Dai Lin 吴岱林

Chinese Song Name:Ban Sheng Xun 半生寻 
English Tranlation Name:Searching For Half Of Life
Chinese Singer: Wu Dai Lin 吴岱林
Chinese Composer:Miao Bo Yang 苗柏杨
Chinese Lyrics:Miao Bo Yang 苗柏杨

Ban Sheng Xun 半生寻 Searching For Half Of Life Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wu Dai Lin 吴岱林

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

cháng fēng qǐ   jiàn míng 
长    风   起   剑   鸣   
yǔ luò zhè cháng tíng 
雨 落  这  长    亭   
yì zhǐ sù fá jì sòng huí gù lǐ 
一 纸  素 筏 寄 送   回  故 里 
yè liáo bó   zhe xīn 
夜 撩   搏   着  心  
jǐ jù ní nán de dī yǔ 
几 句 呢 喃  的 低 语 
jiāng hú qíng cháng lù yuǎn nán cè shì rén xīn 
江    湖 情   长    路 远   难  测 是  人  心  
rèn shān chuān wēi é  wǒ zì dāng gē shuí lái tīng 
任  山   川    巍  峨 我 自 当   歌 谁   来  听   
yáo wàng zhòng lóu dāng píng dì 
遥  望   重    楼  当   平   地 
tiě gǔ zhēng liǎng xiù fēng hào rán qì zhàng jiàn yǐ zé tiān dì 
铁  骨 铮    两    袖  风   浩  然  气 仗    剑   以 泽 天   地 
bié ná sān fēn zuì yì dāng ér xì 
别  拿 三  分  醉  意 当   儿 戏 
pǔ tiān zhī xià jiē kě qù 
普 天   之  下  皆  可 去 
yí jiàn jīng hóng luàn yǐng   hán xiào suí fēng qù 
一 剑   惊   鸿   乱   影     含  笑   随  风   去 
tǎng ruò bàn shēng zhuī yì bàn shēng xún 
倘   若  半  生    追   忆 半  生    寻  
hǎi jiǎo tiān yá jiē kě qī 
海  角   天   涯 皆  可 期 
nà yì bǐ yí mù mù   zì nán xiāng wàng jì 
那 一 笔 一 幕 幕   自 难  相    忘   记 
cháng fēng qǐ   jiàn míng 
长    风   起   剑   鸣   
yǔ luò zhè cháng tíng 
雨 落  这  长    亭   
yì zhǐ sù fá jì sòng huí gù lǐ 
一 纸  素 筏 寄 送   回  故 里 
yè liáo bó zhe xīn 
夜 撩   搏 着  心  
jǐ jù ní nán de dī yǔ 
几 句 呢 喃  的 低 语 
jiāng hú qíng cháng lù yuǎn nán cè shì rén xīn 
江    湖 情   长    路 远   难  测 是  人  心  
rèn shān chuān wēi é  wǒ zì dāng gē shuí lái tīng 
任  山   川    巍  峨 我 自 当   歌 谁   来  听   
yáo wàng zhòng lóu dāng píng dì 
遥  望   重    楼  当   平   地 
tiě gǔ zhēng liǎng xiù fēng hào rán qì zhàng jiàn yǐ zé tiān dì 
铁  骨 铮    两    袖  风   浩  然  气 仗    剑   以 泽 天   地 
bié ná sān fēn zuì yì dāng ér xì 
别  拿 三  分  醉  意 当   儿 戏 
pǔ tiān zhī xià jiē kě qù 
普 天   之  下  皆  可 去 
yí jiàn jīng hóng luàn yǐng   hán xiào suí fēng qù 
一 剑   惊   鸿   乱   影     含  笑   随  风   去 
tǎng ruò bàn shēng zhuī yì bàn shēng xún 
倘   若  半  生    追   忆 半  生    寻  
hǎi jiǎo tiān yá jiē kě qī 
海  角   天   涯 皆  可 期 
nà yì bǐ yí mù mù   zì nán xiāng wàng jì 
那 一 笔 一 幕 幕   自 难  相    忘   记 
bié ná sān fēn zuì yì dāng ér xì 
别  拿 三  分  醉  意 当   儿 戏 
pǔ tiān zhī xià jiē kě qù 
普 天   之  下  皆  可 去 
yí jiàn jīng hóng luàn yǐng   hán xiào suí fēng qù 
一 剑   惊   鸿   乱   影     含  笑   随  风   去 
tǎng ruò bàn shēng zhuī yì bàn shēng xún 
倘   若  半  生    追   忆 半  生    寻  
hǎi jiǎo tiān yá jiē kě qī 
海  角   天   涯 皆  可 期 
nà yì bǐ yí mù mù   zì nán xiāng wàng jì 
那 一 笔 一 幕 幕   自 难  相    忘   记 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.