Ban Sheng Ru Hua 半生入话 Half Life Into Words Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhuo Yao 灼夭 Xiao Tian Yin Yue She 小田音乐社

Ban Sheng Ru Hua 半生入话 Half Life Into Words Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhuo Yao 灼夭 Xiao Tian Yin Yue She 小田音乐社

Chinese Song Name:Ban Sheng Ru Hua 半生入话 
English Translation Name:Half Life Into Words 
Chinese Singer:  Zhuo Yao 灼夭 Xiao Tian Yin Yue She 小田音乐社
Chinese Composer:Jin Mei 瑾姝 Hikari
Chinese Lyrics:Si Qi 四栖

Ban Sheng Ru Hua 半生入话 Half Life Into Words Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhuo Yao 灼夭 Xiao Tian Yin Yue She 小田音乐社

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

wàn wù chū xǐng tiān guāng sì lián luò 
万  物 初  醒   天   光    似 帘   落  
lín jiān zhēn yì bēi fēng liú zì dé 
林  间   斟   一 杯  风   流  自 得 
táo liǔ huàn chūn fēng duō tiān zhuāng sè 
陶  柳  唤   春   风   多  添   妆     色 
yìng yāo lái fù shī kè shǒu zhōng bǐ mò 
应   邀  来  赴 诗  客 手   中    笔 墨 
bǎ hān mèng chén rù suì yuè cháng hé 
把 酣  梦   沉   入 岁  月  长    河 
qià yǒu jǐ huí jīng dòng tā yǎn bō 
恰  有  几 回  惊   动   她 眼  波 
céng yǔ shuí qiǎn xiào móu guāng jiāo cuò 
曾   与 谁   浅   笑   眸  光    交   错  
yě fú zhǎn tóng shǎng sì shí yuè luò 
也 扶 盏   同   赏    四 时  月  落  
shì huà fǎng yì qǔ rě xīn tóu fēng bō 
是  画  舫   一 曲 惹 心  头  风   波 
biàn chuān rén cháo xún biàn jiē lǘ xiàng mò 
便   穿    人  潮   寻  遍   街  闾 巷    陌 
sōng zhēn pēng chá   jǐ huí wéi lú yè huà 
松   针   烹   茶    几 回  围  炉 夜 话  
pěng juǎn duì zuò   xù jìn xuě yuè fēng huā 
捧   卷   对  坐    叙 尽  雪  月  风   花  
yuàn xié tā fú shēng kàn bà 
愿   携  她 浮 生    看  罢 
gòng zhěn mèng yá 
共   枕   梦   涯 
máng máng chén shì   xián shí cǎi xié yún xiá 
茫   茫   尘   世    闲   时  采  撷  云  霞  
xiāng wàng bái shǒu   sāng tián cāng hǎi yí chà 
相    望   白  首     桑   田   沧   海  一 刹  
tīng shēng tán bǎn hóng yá 
听   声    檀  板  红   牙 
bàn shēng chī zhōng rù hòu shì jiā huà 
半  生    痴  终    入 后  世  佳  话  
wàn wù chū xǐng tiān guāng sì lián luò 
万  物 初  醒   天   光    似 帘   落  
lín jiān zhēn yì bēi fēng liú zì dé 
林  间   斟   一 杯  风   流  自 得 
táo liǔ huàn chūn fēng duō tiān zhuāng sè 
陶  柳  唤   春   风   多  添   妆     色 
yìng yāo lái fù shī kè shǒu zhōng bǐ mò 
应   邀  来  赴 诗  客 手   中    笔 墨 
bǎ hān mèng chén rù suì yuè cháng hé 
把 酣  梦   沉   入 岁  月  长    河 
qià yǒu jǐ huí jīng dòng tā yǎn bō 
恰  有  几 回  惊   动   她 眼  波 
céng yǔ shuí qiǎn xiào móu guāng jiāo cuò 
曾   与 谁   浅   笑   眸  光    交   错  
yě fú zhǎn tóng shǎng sì shí yuè luò 
也 扶 盏   同   赏    四 时  月  落  
shì huà fǎng yì qǔ rě xīn tóu fēng bō 
是  画  舫   一 曲 惹 心  头  风   波 
biàn chuān rén cháo xún biàn jiē lǘ xiàng mò 
便   穿    人  潮   寻  遍   街  闾 巷    陌 
sōng zhēn pēng chá   jǐ huí wéi lú yè huà 
松   针   烹   茶    几 回  围  炉 夜 话  
pěng juǎn duì zuò   xù jìn xuě yuè fēng huā 
捧   卷   对  坐    叙 尽  雪  月  风   花  
yuàn xié tā fú shēng kàn bà 
愿   携  她 浮 生    看  罢 
gòng zhěn mèng yá 
共   枕   梦   涯 
máng máng chén shì   xián shí cǎi xié yún xiá 
茫   茫   尘   世    闲   时  采  撷  云  霞  
xiāng wàng bái shǒu   sāng tián cāng hǎi yí chà 
相    望   白  首     桑   田   沧   海  一 刹  
tīng shēng tán bǎn hóng yá 
听   声    檀  板  红   牙 
bàn shēng chī zhōng rù hòu shì jiā huà 
半  生    痴  终    入 后  世  佳  话  
sōng zhēn pēng chá   jǐ huí wéi lú yè huà 
松   针   烹   茶    几 回  围  炉 夜 话  
pěng juǎn duì zuò   xù jìn xuě yuè fēng huā 
捧   卷   对  坐    叙 尽  雪  月  风   花  
yuàn xié tā fú shēng kàn bà 
愿   携  她 浮 生    看  罢 
gòng zhěn mèng yá 
共   枕   梦   涯 
máng máng chén shì   xián shí cǎi xié yún xiá 
茫   茫   尘   世    闲   时  采  撷  云  霞  
xiāng wàng bái shǒu   sāng tián cāng hǎi yí chà 
相    望   白  首     桑   田   沧   海  一 刹  
tīng shēng tán bǎn hóng yá 
听   声    檀  板  红   牙 
bàn shēng chī zhōng rù hòu shì jiā huà 
半  生    痴  终    入 后  世  佳  话  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.