Ban Sheng Qing 半生情 Half Life Love Lyrics 歌詞 With Pinyin By Gao An 高安

Ban Sheng Qing 半生情 Half Life Love Lyrics 歌詞 With Pinyin By Gao An 高安

Chinese Song Name:Ban Sheng Qing 半生情 
English Translation Name:Half Life Love 
Chinese Singer: Gao An 高安
Chinese Composer:Fu Qiang 付强
Chinese Lyrics:Shi Li Zhai 师立宅

Ban Sheng Qing 半生情 Half Life Love Lyrics 歌詞 With Pinyin By Gao An 高安

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

bàn shēng lè bàn shēng chóu 
半  生    乐 半  生    愁   
bàn shēng xǐ bàn shēng yōu 
半  生    喜 半  生    忧  
bàn shēng yuán fèn fù shuǐ liú 
半  生    缘   分  付 水   流  
bàn shēng kū bàn shēng xiào 
半  生    哭 半  生    笑   
bàn shēng ài bàn shēng hèn 
半  生    爱 半  生    恨  
bàn shēng shí guāng yǐ zǒu diào 
半  生    时  光    已 走  掉   
bàn shēng fēng bàn shēng yǔ 
半  生    风   半  生    雨 
bàn shēng chǎo bàn shēng nào 
半  生    吵   半  生    闹  
bàn shēng sī xù xīn lǐ rào 
半  生    思 绪 心  里 绕  
bàn shēng fēng bàn shēng chī 
半  生    疯   半  生    痴  
bàn shēng fán bàn shēng nǎo 
半  生    烦  半  生    恼  
bàn shēng yī jiù zài jīn zhāo 
半  生    依 旧  在  今  朝   
wǒ rén shēng yǐ guò bàn 
我 人  生    已 过  半  
shèng xià yí bàn shuí rén lián 
剩    下  一 半  谁   人  怜   
yì kē xīn fēn liǎng bàn 
一 颗 心  分  两    半  
yí bàn kǔ lái yí bàn tián 
一 半  苦 来  一 半  甜   
wǒ de yuán fèn liǎng duān 
我 的 缘   分  两    端   
tiān yá hǎi jiǎo gè yì biān 
天   涯 海  角   各 一 边   
yí gè rén yí bàn shì shuǐ yí bàn huǒ yàn 
一 个 人  一 半  是  水   一 半  火  焰  
bàn shēng fēng bàn shēng yǔ 
半  生    风   半  生    雨 
bàn shēng chǎo bàn shēng nào 
半  生    吵   半  生    闹  
bàn shēng sī xù xīn lǐ rào 
半  生    思 绪 心  里 绕  
bàn shēng fēng bàn shēng chī 
半  生    疯   半  生    痴  
bàn shēng fán bàn shēng nǎo 
半  生    烦  半  生    恼  
bàn shēng yī jiù zài jīn zhāo 
半  生    依 旧  在  今  朝   
wǒ rén shēng yǐ guò bàn 
我 人  生    已 过  半  
shèng xià yí bàn shuí rén lián 
剩    下  一 半  谁   人  怜   
yì kē xīn fēn liǎng bàn 
一 颗 心  分  两    半  
yí bàn kǔ lái yí bàn tián 
一 半  苦 来  一 半  甜   
wǒ de yuán fèn liǎng duān 
我 的 缘   分  两    端   
tiān yá hǎi jiǎo gè yì biān 
天   涯 海  角   各 一 边   
yí gè rén yí bàn shì shuǐ yí bàn huǒ yàn 
一 个 人  一 半  是  水   一 半  火  焰  
wǒ rén shēng yǐ guò bàn 
我 人  生    已 过  半  
shèng xià yí bàn shuí rén lián 
剩    下  一 半  谁   人  怜   
yí fèn ài fēn liǎng bàn 
一 份  爱 分  两    半  
yí bàn xián lái yí bàn suān 
一 半  咸   来  一 半  酸   
wǒ de qíng fèn liǎng biān 
我 的 情   分  两    边   
gé shān gé hǎi bù xiāng jiàn 
隔 山   隔 海  不 相    见   
yì tiáo lù yí gè nán qù yí gè běi hái 
一 条   路 一 个 南  去 一 个 北  还  
yì tiáo lù yí gè nán qù yí gè běi hái 
一 条   路 一 个 南  去 一 个 北  还  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.