Bai She Zan 白蛇簪 White Snake Hairpin Lyrics 歌詞 With Pinyin By Heng Xiao Zhi 衡小只

Bai She Zan 白蛇簪 White Snake Hairpin Lyrics 歌詞 With Pinyin By Heng Xiao Zhi 衡小只

Chinese Song Name:Bai She Zan 白蛇簪
English Translation Name: White Snake Hairpin
Chinese Singer: Heng Xiao Zhi 衡小只
Chinese Composer:Kong Bai Jun 空白君MAX
Chinese Lyrics:Lan Hua Ying 蓝花楹

Bai She Zan 白蛇簪 White Snake Hairpin Lyrics 歌詞 With Pinyin By Heng Xiao Zhi 衡小只

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

qīng chéng shān xià bái sù zhēn 
青   城    山   下  白  素 贞   
dòng zhōng qiān nián xiū chéng rén 
洞   中    千   年   修  成    人  
yù chéng xiān wèi duàn qián chén ēn yuàn 
欲 成    仙   未  断   前   尘   恩 怨   
nǐ shuō shì yuán què shì wǒ 
你 说   是  缘   却  是  我 
xīn si líng lóng de niàn 
心  思 玲   珑   的 念   
hū jiàn fēng yǔ lái 
忽 见   风   雨 来  
yù zhū luàn 
玉 珠  乱   
shào nián chí chú chēng sǎn 
少   年   踟  蹰  撑    伞  
xié shǒu tóng dēng chuán 
携  手   同   登   船    
yōu yōu píng hé yù rán 
悠  悠  萍   荷 欲 燃  
qiān nián qí tán tái shàng chī chán tái xià tàn 
千   年   奇 谈  台  上    痴  缠   台  下  叹  
kě wǒ zhǐ ài chū jiàn wēi yǔ bái chuán 
可 我 只  爱 初  见   微  雨 白  船    
yǒu nǐ zǒu guò cái suàn rén jiān shí guāng tōu huàn 
有  你 走  过  才  算   人  间   时  光    偷  换   
gǔ fó wéi bàn lì jìn qiān fān bù gǎi 
古 佛 为  伴  历 尽  千   帆  不 改  
yuán qǐ qiān nián duàn qiáo xù qián yuán 
缘   起 千   年   断   桥   续 前   缘   
nǐ shì cǐ jiān yuè guāng nǐ shì wǒ de 
你 是  此 间   月  光    你 是  我 的 
piān piān shào nián láng 
翩   翩   少   年   郎   
chūn fēng fú guò wǒ xīn shàng 
春   风   拂 过  我 心  上    
léi fēng bù dǎo xī hú shuǐ wèi gān 
雷  峰   不 倒  西 湖 水   未  干  
shén fó bú duàn qiān bàn 
神   佛 不 断   牵   绊  
zhǐ děng nǐ kuà yuè shí guāng 
只  等   你 跨  越  时  光    
líng tīng wǒ hū huàn 
聆   听   我 呼 唤   
qiān nián qí tán tái shàng chī chán tái xià tàn 
千   年   奇 谈  台  上    痴  缠   台  下  叹  
kě wǒ zhǐ ài chū jiàn wēi yǔ bái chuán 
可 我 只  爱 初  见   微  雨 白  船    
yǒu nǐ zǒu guò cái suàn rén jiān shí guāng tōu huàn 
有  你 走  过  才  算   人  间   时  光    偷  换   
gǔ fó wéi bàn lì jìn qiān fān bù gǎi 
古 佛 为  伴  历 尽  千   帆  不 改  
yuán qǐ qiān nián duàn qiáo xù qián yuán 
缘   起 千   年   断   桥   续 前   缘   
nǐ shì cǐ jiān yuè guāng nǐ shì wǒ de 
你 是  此 间   月  光    你 是  我 的 
piān piān shào nián láng 
翩   翩   少   年   郎   
chūn fēng fú guò wǒ xīn shàng 
春   风   拂 过  我 心  上    
léi fēng bù dǎo xī hú shuǐ wèi gān 
雷  峰   不 倒  西 湖 水   未  干  
shén fó bú duàn qiān bàn 
神   佛 不 断   牵   绊  
zhǐ děng nǐ kuà yuè shí guāng 
只  等   你 跨  越  时  光    
líng tīng wǒ hū huàn 
聆   听   我 呼 唤   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.