Monday, February 26, 2024
HomePopBai Mei Sheng 白媚生 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhang Zhen Yuan...

Bai Mei Sheng 白媚生 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhang Zhen Yuan 张真源 Zhang Zhenyuan

Chinese Song Name:Bai Mei Sheng 白媚生
English Translation Name:Smiling And Charming
Chinese Singer: Zhang Zhen Yuan 张真源 Zhang Zhenyuan
Chinese Composer:Ice Paper
Chinese Lyrics:Ice Paper/Gu Shi 孤矢

Bai Mei Sheng 白媚生 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhang Zhen Yuan 张真源 Zhang Zhenyuan

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

chūn fēnɡ chuī   chuī zhòu méi 
春   风   吹     吹   皱   眉  
bǎi wú yí yònɡ de mènɡ zhōnɡ rén 
百  无 一 用   的 梦   中    人  
tā tān kāi shóu zhǎnɡ duì wǒ shuō 
他 摊  开  手   掌    对  我 说   
yuàn wǒ tài luo suō   ɡuài wǒ tài bèn zhuō 
怨   我 太  啰  嗦    怪   我 太  笨  拙   
shí chén zhènɡ qiǎo jiàn le shuí 
时  辰   正    巧   见   了 谁   
zhī zhī shèn shǎo dǎo le bēi péi zuì 
知  之  甚   少   倒  了 杯  赔  罪  
ɡǎn wèn ɡé xià shì nǎ yí wèi   duō yǒu dé zuì 
敢  问  阁 下  是  哪 一 位    多  有  得 罪  
tā màn màn tái qǐ tóu   cénɡ jǐ xiānɡ fénɡ de zhuānɡ 
她 慢  慢  抬  起 头    曾   几 相    逢   的 妆     
āi qì sì yuè rú ɡōu   bú jīn rén xīn fā huānɡ 
哀 泣 似 月  如 钩    不 禁  人  心  发 慌    
méi shí jiān jiè shào wǒ zì jǐ 
没  时  间   介  绍   我 自 己 
hé yāo ɡuài jiǎnɡ shén me dào lǐ 
和 妖  怪   讲    什   么 道  理 
àn zì xià jué xīn yào táo lí 
暗 自 下  决  心  要  逃  离 
nài hé shǒu wú fù jī zhī lì 
奈  何 手   无 缚 鸡 之  力 
kě zhuǎn niàn yì xiǎnɡ shēn biān ɡènɡ kě pà 
可 转    念   一 想    身   边   更   可 怕 
bù rú jiě jiù nà ɡù shi zhōnɡ dì tā 
不 如 解  救  那 故 事  中    的 她 
shuānɡ shǒu hái yǒu xiē xǔ wēn dù 
双     手   还  有  些  许 温  度 
shì bì jiānɡ nǐ chōu lí shù fù 
势  必 将    你 抽   离 束  缚 
ɡǎn zài lí mínɡ pò xiǎo zhī jì 
赶  在  黎 明   破 晓   之  际 
( zhǎo dào shǔ yú nǐ de ɡuī sù ) 
( 找   到  属  于 你 的 归  宿 ) 
ào xuě línɡ shuānɡ pī shànɡ tou 
傲 雪  凌   霜     披 上    头  
wù xiǎn qīnɡ ɡāo pínɡ xīn móu 
勿 显   清   高  平   心  谋  
zhǐ wéi qīnɡ xián jǔ bēi zuì 
只  为  清   闲   举 杯  醉  
ɡǎn qīnɡ fù ɡuì xiào wánɡ hóu 
敢  轻   富 贵  笑   王   侯  
zhànɡ bǐ tiān yá xún mènɡ rén 
仗    笔 天   涯 寻  梦   人  
lù rén nán dé jǐ huí wén 
路 人  难  得 几 回  闻  
ruò yǒu zhī jǐ ɡònɡ qiáo shànɡ 
若  有  知  己 共   桥   上    
bù wǎnɡ cǐ xínɡ dù yú shēnɡ 
不 枉   此 行   度 余 生    
hū wén sī zhú shēnɡ 
忽 闻  丝 竹  声    
xún shēnɡ mì qù hónɡ xiù qīnɡ fǔ qín 
循  声    觅 去 红   袖  轻   抚 琴  
yí cónɡ xīn jiān shēnɡ 
疑 从   心  间   生    
ɡū niɑnɡ wèi hé tán qín yú sān ɡēnɡ 
姑 娘    为  何 弹  琴  于 三  更   
xiǎo jiǔ ɡuǎn lǐ hǎo shēnɡ lěnɡ qīnɡ 
小   酒  馆   里 好  生    冷   清   
ɡuò wǎnɡ bǎi xìnɡ dī xià tou qián xínɡ 
过  往   百  姓   低 下  头  前   行   
ɡuānɡ mínɡ yǐ jīnɡ xiāo shēnɡ nì jì 
光    明   已 经   销   声    匿 迹 
tū rán jiān wǒ jīnɡ xǐnɡ 
突 然  间   我 惊   醒   
cénɡ jīnɡ de   méi hǎo de   quán dōu pò suì 
曾   经   的   美  好  的   全   都  破 碎  
bèi yí wànɡ de zhènɡ yì   huà chénɡ le huī 
被  遗 忘   的 正    义   化  成    了 灰  
tā men dōu yǒu zuì   tài xū wěi 
他 们  都  有  罪    太  虚 伪  
ɡǒu yán cán chuǎn tài kě bēi 
苟  延  残  喘    太  可 悲  
jiē shì fán rén de fù lèi 
皆  是  烦  人  的 负 累  
Go away
Go away
bú zài ɡuǎn nǐ shì ( shuí ) 
不 再  管   你 是  ( 谁   ) 
shēn fèn yú wǒ wú ( wèi ) 
身   份  于 我 无 ( 谓  ) 
shōu qǐ nǐ de yú ( mèi ) 
收   起 你 的 愚 ( 昧  ) 
yǎn lèi wú fǎ shú zuì 
眼  泪  无 法 赎  罪  
ào xuě línɡ shuānɡ pī shànɡ tou 
傲 雪  凌   霜     披 上    头  
wù xiǎn qīnɡ ɡāo pínɡ xīn móu 
勿 显   清   高  平   心  谋  
zhǐ wéi qīnɡ xián jǔ bēi zuì 
只  为  清   闲   举 杯  醉  
ɡǎn qīnɡ fù ɡuì xiào wánɡ hóu 
敢  轻   富 贵  笑   王   侯  
zhànɡ bǐ tiān yá xún mènɡ rén 
仗    笔 天   涯 寻  梦   人  
lù rén nán dé jǐ huí wén 
路 人  难  得 几 回  闻  
ruò yǒu zhī jǐ ɡònɡ qiáo shànɡ 
若  有  知  己 共   桥   上    
bù wǎnɡ cǐ xínɡ dù yú shēnɡ 
不 枉   此 行   度 余 生    

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags