Ba Yue Fu Cha 八月浮槎 Float If August Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xiao Ai De Ma 小爱的妈 Xi Yin She 汐音社 TheSeaing

Ba Yue Fu Cha 八月浮槎 Float If August Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xiao Ai De Ma 小爱的妈 Xi Yin She 汐音社 TheSeaing

Chinese Song Name: Ba Yue Fu Cha 八月浮槎
English Tranlation Name: Float If August
Chinese Singer: Xiao Ai De Ma 小爱的妈 Xi Yin She 汐音社 TheSeaing
Chinese Composer: Xiao Mu 小慕
Chinese Lyrics: Ye Huo Da Hong 野火大鸿

Ba Yue Fu Cha 八月浮槎 Float If August Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xiao Ai De Ma 小爱的妈 Xi Yin She 汐音社 TheSeaing

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

jìng yè bì tiān tīng cāng máng hǎi bō 
静   夜 碧 天   听   苍   茫   海  波 
yì jū shuǐ mǎn shǒu xīng hé 
一 掬 水   满  手   星   河 
dú yǐ fān qiáng kàn tiān jī rú hé 
独 倚 帆  樯    看  天   机 如 何 
mǎn xīn shì fēng guāng yuè sè 
满  心  是  风   光    月  色 
fú chá lái qù kàn xīng guāng shǎn shuò 
浮 槎  来  去 看  星   光    闪   烁   
fán xīng shì wǎng lái xíng zhě 
繁  星   是  往   来  行   者  
liú yún jù sàn sì rén jiān lí hé 
流  云  聚 散  似 人  间   离 合 
mèng lǐ bù zhī cǐ shēn wéi kè 
梦   里 不 知  此 身   为  客 
yù lù níng shuāng jīn fēng qǐ shí 
玉 露 凝   霜     金  风   起 时  
qīng huī xiāng wàng wēi yún lái chí 
清   辉  相    望   微  云  来  迟  
què qiáo guò hòu wèn xiāng zhàng shuí zhī 
鹊  桥   过  后  问  香    帐    谁   织  
jīn xiāo jiě jìn xiāng sī 
今  宵   解  尽  相    思 
chuán tóu yè wēi liáng dú shì xīn zhuāng 
船    头  夜 微  凉    独 试  新  装     
yí yè zhōu kuà guò kū sāng 
一 叶 舟   跨  过  枯 桑   
hǎi shàng shēng zhòng lóu kàn jìn fēng làng 
海  上    生    重    楼  看  尽  风   浪   
chī chī rén jiān tiān shàng 
痴  痴  人  间   天   上    
hǎi tiān xiāng jiē zài zhí chǐ zhī jiān 
海  天   相    接  在  咫  尺  之  间   
yǒu rén jia fèng wǔ gé qián 
有  人  家  凤   舞 阁 前   
jīn suō zhī chū yí piàn nài hé tiān 
金  梭  织  出  一 片   奈  何 天   
qiān niú zhě duàn cháng shén xiān 
牵   牛  者  断   肠    神   仙   
jīn xī hé xī wèn chuān zhēn hóng yán 
今  夕 何 夕 问  穿    针   红   颜  
qīng zhōu nán tíng yí àn yān 
轻   舟   难  停   一 岸 烟  
yù qiú chén yuán yīng huí zhuǎn rén jiān 
欲 求  尘   缘   应   回  转    人  间   
rén shuō liú xīng guò què qiáo qián 
人  说   流  星   过  鹊  桥   前   
yù lù níng shuāng jīn fēng qǐ shí 
玉 露 凝   霜     金  风   起 时  
qīng huī xiāng wàng wēi yún lái chí 
清   辉  相    望   微  云  来  迟  
què qiáo guò hòu wèn xiāng zhàng shuí zhī 
鹊  桥   过  后  问  香    帐    谁   织  
jīn xiāo jiě jìn xiāng sī 
今  宵   解  尽  相    思 
xiāng sī yí yè cháng shàng xián qīng lǎng 
相    思 一 夜 长    上    弦   清   朗   
yuè qīng liú guò dié zhàng 
越  清   流  过  叠  嶂    
shuí zài shuí shēn páng qīng dàn xì chàng 
谁   在  谁   身   旁   轻   弹  细 唱    
yí lù guì huā qīng xiāng 
一 路 桂  花  清   香    
tiān shàng rén hé fāng xīng hé liú tǎng 
天   上    人  何 方   星   河 流  淌   
liǔ méi xiào yuè méi huáng 
柳  眉  笑   月  眉  黄    
zhī yún jǐn yī shang pī yǔ niú láng 
织  云  锦  衣 裳    披 与 牛  郎   
yì xiāng féng qiān shì chàng 
一 相    逢   千   世  唱    

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.