Ao 傲 Proud Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wan Ying 挽萤 Yue Zhi 月知 Tan Shui Hua He Pan 碳水化合潘

Ao 傲 Proud Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wan Ying 挽萤 Yue Zhi 月知 Tan Shui Hua He Pan 碳水化合潘

Chinese Song Name:Ao 傲
English Translation Name:Proud 
Chinese Singer: Wan Ying 挽萤 Yue Zhi 月知 Tan Shui Hua He Pan 碳水化合潘
Chinese Composer:Wan Ying 挽萤
Chinese Lyrics:Wan Ying 挽萤

Ao 傲 Proud Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wan Ying 挽萤 Yue Zhi 月知 Tan Shui Hua He Pan 碳水化合潘

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

yī : 
衣 : 
èr sān shào nián zǒng yǒu èr sān fán nǎo 
二 三  少   年   总   有  二 三  烦  恼  
tōng gào tài duō shí jiān tài shǎo 
通   告  太  多  时  间   太  少   
nán dé qīng xián měi mèng yòu bèi sāo rǎo 
难  得 清   闲   美  梦   又  被  骚  扰  
yáng guāng tài shài tiān hēi tài zǎo 
阳   光    太  晒   天   黑  太  早  
yíng : 
萤   : 
èr sān shào nián yōng yǒu èr sān xǐ hào 
二 三  少   年   拥   有  二 三  喜 好  
cháng nián bú huàn bái sè bèi bāo 
常    年   不 换   白  色 背  包  
guǎ yán kù gài óu ěr huà yě bù shǎo 
寡  言  酷 盖  偶 尔 话  也 不 少   
jiē wǔ huá bǎn mó tuō lè gāo 
街  舞 滑  板  摩 托  乐 高  
pān : 
潘  : 
chū mén bù néng yǐn shēn zhēn shì zāo gāo 
出  门  不 能   隐  身   真   是  糟  糕  
nǎi biāo cháng zāo ā  yí wéi jiǎo 
奶  膘   常    遭  阿 姨 围  剿   
jì néng chāo duō bú shì jié mù xū yào 
技 能   超   多  不 是  节  目 需 要  
xiǎng gěi mā mī liàng chū yì zhāo 
想    给  妈 咪 亮    出  一 招   
pān + yíng : 
潘  + 萤   : 
zuì rán de mào xiǎn zài zhēng zhào 
最  燃  的 冒  险   在  征    召   
xiǎng qù de dì fang mài bù dōu kě dào 
想    去 的 地 方   迈  步 都  可 到  
kuáng shī tái jiǎo zhào huàn hài làng yǔ jīng tāo 
狂    狮  抬  脚   召   唤   骇  浪   与 惊   涛  
Lucky  néng liàng biàn shēn hēi bào 
Lucky  能   量    变   身   黑  豹  
yī + yíng : 
衣 + 萤   : 
nián shào xīn shì yān mò yú xuān nào 
年   少   心  事  淹  没 于 喧   闹  
xiàng yì kē tiào tiào táng jié lì jiān jiào 
像    一 颗 跳   跳   糖   竭  力 尖   叫   
qīng chūn de qián fāng hái yǒu cháng lù tiáo tiáo 
青   春   的 前   方   还  有  长    路 迢   迢   
hǎo hǎo zhǎng dà zhí dé jiāo ào 
好  好  长    大 值  得 骄   傲 
pān : 
潘  : 
èr sān shào nián yě yǒu èr sān sī kǎo 
二 三  少   年   也 有  二 三  思 考  
xǐ huan jí zhì rè ài dào lǎo 
喜 欢   极 致  热 爱 到  老  
yíng : 
萤   : 
shèng zhě wéi wáng pān dēng yào dào zuì gāo 
胜    者  为  王   攀  登   要  到  最  高  
kàn zhè shì jiè bú huài bù hǎo 
看  这  世  界  不 坏   不 好  
yī : 
衣 : 
fèn lì yì bó jiù bú hài pà diē dǎo 
奋  力 一 搏 就  不 害  怕 跌  倒  
nǔ lì yǐ wài méi yǒu jué qiào 
努 力 以 外  没  有  诀  窍   
wàn wù jiē kù yóu qí yǎn qián sài dào 
万  物 皆  酷 尤  其 眼  前   赛  道  
hé : 
合 : 
cháo xiàng yuǎn fāng yí lù kuáng biāo 
朝   向    远   方   一 路 狂    飙   
rén shēng méi yǒu jì dìng guǐ dào 
人  生    没  有  既 定   轨  道  
bú guò quán chéng zài yǔ zì jǐ sài pǎo 
不 过  全   程    在  与 自 己 赛  跑  
měi tiān dōu bǐ zuó tiān gèng kuài yì háo miǎo 
每  天   都  比 昨  天   更   快   一 毫  秒   
bù gǎn tōu lǎn shuì gè cháng jiào 
不 敢  偷  懒  睡   个 长    觉   
shào nián wú jī yě wú gǎn guō zào 
少   年   无 羁 也 无 感  聒  噪  
fán fū suǒ jiàn bú guò bīng shān yì jiǎo 
凡  夫 所  见   不 过  冰   山   一 角   
xiān huā huán rào bú wàng jiān dìng bǎ mèng zào 
鲜   花  环   绕  不 忘   坚   定   把 梦   造  
shén duì nǐ shuō ké yǐ jiāo ào 
神   对  你 说   可 以 骄   傲 
shén duì nǐ shuō ké yǐ jiāo ào 
神   对  你 说   可 以 骄   傲 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.