Tuesday, July 23, 2024
HomePopAi Qing Zhi Nan 爱情指南 Love Guide Lyrics 歌詞 With Pinyin By...

Ai Qing Zhi Nan 爱情指南 Love Guide Lyrics 歌詞 With Pinyin By Tai Zheng Xiao 邰正宵 Samuel Tai、Cui Shi Xuan 崔轼玄

Chinese Song Name:Ai Qing Zhi Nan 爱情指南
English Translation Name:Love Guide
Chinese Singer: Tai Zheng Xiao 邰正宵 Samuel Tai、Cui Shi Xuan 崔轼玄
Chinese Composer:Cui Shi Xuan 崔轼玄
Chinese Lyrics:Cui Shi Xuan 崔轼玄

Ai Qing Zhi Nan 爱情指南 Love Guide Lyrics 歌詞 With Pinyin By Tai Zheng Xiao 邰正宵 Samuel Tai、Cui Shi Xuan 崔轼玄

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

tái : 
邰  : 
yào me lái dé tài wǎn 
要  么 来  得 太  晚  
yào me shí jiān tài gǎn 
要  么 时  间   太  赶  
ài qíng gù shi zǒng yào liú diǎn yí hàn 
爱 情   故 事  总   要  留  点   遗 憾  
cuī : 
崔  : 
bù néng shuō dé tài mǎn 
不 能   说   得 太  满  
bù néng shū dé tài cǎn 
不 能   输  得 太  惨  
shēng lí sǐ bié dōu yào màn màn xí guàn 
生    离 死 别  都  要  慢  慢  习 惯   
cái néng sǎ tuō guò qíng guān 
才  能   洒 脱  过  情   关   
tái : 
邰  : 
yōng bào néng qú nuǎn   jiē wěn néng jiě chán 
拥   抱  能   取 暖     接  吻  能   解  馋   
yǒu xiē cì jī zhǐ shì lái yuán yú gǎn guān 
有  些  刺 激 只  是  来  源   于 感  官   
cuī : 
崔  : 
yōu shāng huì chuán rǎn   jì mò huì fàn làn 
忧  伤    会  传    染    寂 寞 会  泛  滥  
yǒu xiē gǎn shòu què bèi yòu huò zhà gān 
有  些  感  受   却  被  诱  惑  榨  干  
tái : 
邰  : 
ràng rén xīn fán   ràng rén wéi nán   ràng rén gān cháng cùn duàn 
让   人  心  烦    让   人  为  难    让   人  肝  肠    寸  断   
guǎn bú zhù de shèn shàng xiàn   bú duàn fēn mì duō bā àn 
管   不 住  的 肾   上    腺     不 断   分  泌 多  巴 胺 
cuī : 
崔  : 
ràng rén mí luàn   ràng rén xīn ruǎn   ràng rén xīn gān qíng yuàn 
让   人  迷 乱     让   人  心  软     让   人  心  甘  情   愿   
rào zhe quān dōu dōu zhuǎn zhuǎn 
绕  着  圈   兜  兜  转    转    
hé : 
合 : 
zhǎo bú dào ài qíng zhǐ nán 
找   不 到  爱 情   指  南  
cuī : 
崔  : 
yào me wò xīn cháng dǎn 
要  么 卧 薪  尝    胆  
yào me yì mǎ xīn yuán 
要  么 意 马 心  猿   
ài yù jiū chán běn lái hù bù xiāng gān 
爱 欲 纠  缠   本  来  互 不 相    干  
tái : 
邰  : 
bù néng tān dé wú yàn 
不 能   贪  得 无 厌  
jiù huì shì dé qí fǎn 
就  会  适  得 其 反  
yì xìng lán shān shuō shēng hǎo jù hǎo sàn 
意 兴   阑  珊   说   声    好  聚 好  散  
xiàng jù wú nài de tiáo kǎn 
像    句 无 奈  的 调   侃  
cuī : 
崔  : 
yǒu tài duō mí tuán   zhǎo bú dào dá àn 
有  太  多  谜 团     找   不 到  答 案 
yú shì wēi bó qǔ guān péng you quān hù shān 
于 是  微  博 取 关   朋   友  圈   互 删   
tái : 
邰  : 
ài ren yǒu duō làn   cái zhí dé bèi pàn 
爱 人  有  多  烂    才  值  得 背  叛  
dà bù liǎo méi rén shuō zǎo ān wǎn ān 
大 不 了   没  人  说   早  安 晚  安 
hé : 
合 : 
ràng rén xīn fán   ràng rén wéi nán   ràng rén gān cháng cùn duàn 
让   人  心  烦    让   人  为  难    让   人  肝  肠    寸  断   
guǎn bú zhù de shèn shàng xiàn   bú duàn fēn mì duō bā àn 
管   不 住  的 肾   上    腺     不 断   分  泌 多  巴 胺 
ràng rén mí luàn   ràng rén xīn ruǎn   ràng rén xīn gān qíng yuàn 
让   人  迷 乱     让   人  心  软     让   人  心  甘  情   愿   
rào zhe quān dōu dōu zhuǎn zhuǎn   zhǎo bú dào ài qíng zhǐ nán 
绕  着  圈   兜  兜  转    转      找   不 到  爱 情   指  南  
cuī : 
崔  : 
ràng rén tān lán   ràng rén bù kān   ràng rén biàn huà duō duān 
让   人  贪  婪    让   人  不 堪    让   人  变   化  多  端   
hé : 
合 : 
kàn bú jiàn de cún zài gǎn   zǒng yào zhú zǎi bēi yǔ huān 
看  不 见   的 存  在  感    总   要  主  宰  悲  与 欢   
ràng rén làng màn   ràng rén yóng gǎn   ràng rén rú mèng rú huàn 
让   人  浪   漫    让   人  勇   敢    让   人  如 梦   如 幻   
tái : 
邰  : 
shī rén men yǐn jīng jù diǎn 
诗  人  们  引  经   据 典   
hé : 
合 : 
xiě bù chū ài qíng zhǐ nán 
写  不 出  爱 情   指  南  

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags