A Pang Gong Fu 阿房宫赋 Epang Palace Fu Lyrics 歌詞 With Pinyin By Qi Ran 奇然 Shen Mi Ren 沈谧仁

A Pang Gong Fu 阿房宫赋 Epang Palace Fu Lyrics 歌詞 With Pinyin

Chinese Song Name: A Pang Gong Fu 阿房宫赋 
English Tranlation Name: Epang Palace Fu
Chinese Singer: Qi Ran 奇然 Shen Mi Ren 沈谧仁
Chinese Composer: Timy Mi Cha 米茶
Chinese Lyrics: Du Mu 杜牧

A Pang Gong Fu 阿房宫赋 Epang Palace Fu Lyrics 歌詞 With Pinyin By Qi Ran 奇然 Shen Mi Ren 沈谧仁

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

liù wáng bì   sì hǎi yī 
六  王   毕   四 海  一 
shǔ shān wū ā  fáng chū 
蜀  山   兀 阿 房   出  
fù yā sān bǎi yú lǐ   gé lí tiān rì 
覆 压 三  百  余 里   隔 离 天   日 
lí shān běi gòu ér xī zhé 
骊 山   北  构  而 西 折  
zhí zǒu xián yáng 
直  走  咸   阳   
èr chuān róng róng   liú rù gōng qiáng 
二 川    溶   溶     流  入 宫   墙    
qí rán : 
奇 然  : 
wǔ bù yì lóu   shí bù yì gé 
五 步 一 楼    十  步 一 阁 
láng yāo màn huí   yán yá gāo zhuó 
廊   腰  缦  回    檐  牙 高  啄   
gè bào dì shì   gōu xīn dòu jiǎo 
各 抱  地 势    钩  心  斗  角   
pán pán yān   qūn qūn yān   fēng fáng shuǐ wō 
盘  盘  焉    囷  囷  焉    蜂   房   水   涡 
shěn mì rén : 
沈   谧 仁  : 
chù bù zhī qí jǐ qiān wàn luò 
矗  不 知  其 几 千   万  落  
cháng qiáo wò bō   wèi yún hé lóng 
长    桥   卧 波   未  云  何 龙   
fù dào héng kōng   bú jì hé hóng 
复 道  行   空     不 霁 何 虹   
gāo dī míng mí   bù zhī xī dōng 
高  低 冥   迷   不 知  西 东   
shěn mì rén : 
沈   谧 仁  : 
gē tái nuǎn xiǎng   chūn guāng róng róng 
歌 台  暖   响      春   光    融   融   
qí rán : 
奇 然  : 
wǔ diàn lěng xiù   fēng yǔ qī qī 
舞 殿   冷   袖    风   雨 凄 凄 
shěn mì rén : 
沈   谧 仁  : 
yí rì zhī nèi   yì gōng zhī jiān 
一 日 之  内    一 宫   之  间   
ér qì hòu bù qí 
而 气 候  不 齐 
bù qí 
不 齐 
qí rán : 
奇 然  : 
fēi pín   yìng qiáng   wáng zǐ huáng sūn 
妃  嫔    媵   嫱      王   子 皇    孙  
cí lóu xià diàn   niǎn lái yú qín 
辞 楼  下  殿     辇   来  于 秦  
zhāo gē yè xián   wéi qín gōng rén 
朝   歌 夜 弦     为  秦  宫   人  
míng xīng yíng yíng   kāi zhuāng jìng yě 
明   星   荧   荧     开  妆     镜   也 
lǜ yún rǎo rǎo   shū xiǎo huán yě 
绿 云  扰  扰    梳  晓   鬟   也 
wèi liú zhǎng nì   qì zhī shuǐ yě 
渭  流  涨    腻   弃 脂  水   也 
yān xié wù héng   fén jiāo lán yě 
烟  斜  雾 横     焚  椒   兰  也 
léi tíng zhà jīng   gōng chē guò yě 
雷  霆   乍  惊     宫   车  过  也 
shěn mì rén : 
沈   谧 仁  : 
lù lù yuǎn tīng   yǎo bù zhī qí suǒ zhī yě 
辘 辘 远   听     杳  不 知  其 所  之  也 
yì jī yì róng   jìn tài jí yán 
一 肌 一 容     尽  态  极 妍  
màn lì yuǎn shì   ér wàng xìng yān 
缦  立 远   视    而 望   幸   焉  
yǒu bù dé jiàn zhě   sān shí liù nián 
有  不 得 见   者    三  十  六  年   
qí rán 、 shěn mì rén : 
奇 然  、 沈   谧 仁  : 
yàn   zhào zhī shōu cáng 
燕    赵   之  收   藏   
hán   wèi zhī jīng yíng 
韩    魏  之  经   营   
qí   chǔ zhī jīng yīng 
齐   楚  之  精   英   
jǐ shì jǐ nián   piāo lvè qí rén 
几 世  几 年     剽   掠  其 人  
yǐ dié rú shān 
倚 叠  如 山   
yí dàn bù néng yǒu   shū lái qí jiān 
一 旦  不 能   有    输  来  其 间   
qí rán : 
奇 然  : 
dǐng chēng   yù shí   jīn kuài zhū lì 
鼎   铛      玉 石    金  块   珠  砾 
qì zhì lǐ yǐ   qín rén shì zhī 
弃 掷  逦 迤   秦  人  视  之  
shěn mì rén : 
沈   谧 仁  : 
yì bú shèn xī 
亦 不 甚   惜 
jiē hū 
嗟  乎 
yì rén zhī xīn   qiān wàn rén zhī xīn yě 
一 人  之  心    千   万  人  之  心  也 
qí rán : 
奇 然  : 
qín ài fēn shē   rén yì niàn qí jiā 
秦  爱 纷  奢    人  亦 念   其 家  
nài hé qǔ zhī jìn zī zhū 
奈  何 取 之  尽  锱 铢  
yòng zhī rú ní shā 
用   之  如 泥 沙  
shǐ fù dòng zhī zhù 
使  负 栋   之  柱  
duō yú nán mǔ zhī nóng fū 
多  于 南  亩 之  农   夫 
shěn mì rén : 
沈   谧 仁  : 
jià liáng zhī chuán   duō yú jī shàng zhī gōng nǚ 
架  梁    之  椽      多  于 机 上    之  工   女 
dìng tóu lín lín   duō yú zài yǔ zhī sù lì 
钉   头  磷  磷    多  于 在  庾 之  粟 粒 
qí rán : 
奇 然  : 
wǎ féng cēn cī   duō yú zhōu shēn zhī bó lǚ 
瓦 缝   参  差   多  于 周   身   之  帛 缕 
zhí lán héng kǎn   duō yú jiǔ tǔ zhī chéng guō  
直  栏  横   槛    多  于 九  土 之  城    郭   
qí rán 、 shěn mì rén : 
奇 然  、 沈   谧 仁  : 
guǎn xián ǒu yǎ   duō yú shì rén zhī yán yǔ 
管   弦   呕 哑   多  于 市  人  之  言  语 
shǐ tiān xià zhī rén   bù gǎn yán ér gǎn nù 
使  天   下  之  人    不 敢  言  而 敢  怒 
dú fū zhī xīn   rì yì jiāo gù 
独 夫 之  心    日 益 骄   固 
shù zú jiào   hán gǔ jǔ 
戍  卒 叫     函  谷 举 
chǔ rén yí jù   kě lián jiāo tǔ  
楚  人  一 炬   可 怜   焦   土  
qí rán 、 shěn mì rén 、 tóng shēng : 
奇 然  、 沈   谧 仁  、 童   声    : 
wū hū   miè liù guó zhě 
呜 呼   灭  六  国  者  
liù guó yě   fēi qín yě 
六  国  也   非  秦  也 
zú qín zhě   qín yě   fēi tiān xià yě 
族 秦  者    秦  也   非  天   下  也 
jiē hū 
嗟  乎 
shǐ liù guó gè ài qí rén 
使  六  国  各 爱 其 人  
zé zú yǐ jù qín 
则 足 以 拒 秦  
shǐ qín fù ài liù guó zhī rén 
使  秦  复 爱 六  国  之  人  
zé dì sān shì kě zhì wàn shì ér wéi jūn 
则 递 三  世  可 至  万  世  而 为  君  
shuí dé ér zú miè yě 
谁   得 而 族 灭  也 
qín rén bù xiá zì āi   ér hòu rén āi zhī 
秦  人  不 暇  自 哀   而 后  人  哀 之  
hòu rén āi zhī ér bú jiàn zhī 
后  人  哀 之  而 不 鉴   之  
yì shǐ hòu rén ér fù āi hòu rén yě 
亦 使  后  人  而 复 哀 后  人  也 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.